Vil du være domsmand eller nævning?

Hvis du vil være nævning eller domsmand, skal du ansøge om at blive optaget på grundlisten. Domstolene bruger listen, når de udpeger lægdommere, der er en fællesbetegnelse for nævninge og domsmænd.

Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som lægdommere.

Grundlisteudvalget i Varde Kommune skal senest den 1. april 2019 finde ca. 217 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opføre disse på en grundliste.

Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Fristen for at ansøge om at blive optaget på grundlisten udløb den 29. januar 2019.

Du kan læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som nævning eller domsmand på Danmarks Domstolens hjemmeside>>

Vil du vide mere om lægdommere og grundlisten?

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en mand eller kvinde, som ikke har en juridisk eksamen. Alligevel er de med til at dømme eller frifinde personer i straffesager.
Lægdommerne lytter sammen med de uddannede dommere i By- og Landsretten til argumenterne i sagen. Herefter er lægdommerne med til at vurdere, om den anklagede skal dømmes eller frifindes.

En kort tegnefilm om hvervet som lægdommer kan ses her:

 

Tegnefilm med call to action>>
Tegnefilm uden call to action>>

Hvilke krav skal opfyldes for at blive lægdommer?

Du skal bo i Varde Kommune

 • Du skal have valgret til Folketinget – det vil sige, at du skal være minimum 18 år og have dansk statsborgerskab

 • Du må ikke fylde 80 år inden den fireårige periode (1. januar 2020 – 31. december 2023) afsluttes, altså skal du være født mellem 1944 og 2001

 • Du skal tale og forstå dansk

 • Dit fysiske og psykiske helbred skal være i orden 

 • Du må ikke være straffet for en alvorlig forbrydelse - Landsretten indhenter straffeattest

 • Du må ikke være juridisk embedsmand, advokat, ansat i kriminalforsorgen, præst i folkekirken eller ved andre trossamfund eller ansat ved politiet.

Vi ser meget gerne, at flere unge under 30 år og borgere med anden etnisk oprindelse end dansk søger, men alle er velkomne til at søge.
Er du lægdommer i indeværende periode (2016-2019), skal du søge igen, hvis du er interesseret i at blive optaget på den nye grundliste.

Der er ingen garanti for, at du bliver udtaget til Varde Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Varde Kommune, der ønsker optagelse på listen.

Det er Vestre Landsret, der udarbejder den endelige liste over lægdommere. Det er derfor ikke alle, der optages på ”grundlisten”, som ender med at blive valgt som lægdommere. Dette sker ved lodtrækning af Landsretten.

Hvis du kommer på Landsrettens endelige liste over lægdommere for perioden 2020-2023, får du besked af Retten i løbet af efteråret 2019.

Hvad får jeg for det?

Som lægdommer får du p.t. 1.100 kr. pr. dag. Retten indeholder A-skat. Der betales også befordringsgodtgørelse.

Lægdommere gør normalt kun tjeneste ved deres ”egen” lokale byret samt på de nærmeste beliggende steder, hvor landsretten holder møde.

Hvor meget arbejde er der i opgaven?

I løbet af et år vil du gennemsnitligt komme til at have fire dage med opgaver som lægdommer.

Som lægdommer kan du normalt regne med at skulle deltage i retssager en enkelt dag ad gangen. Enkelte sager vil dog være så omfattende, at de tager flere dage eller uger.

Hvordan kommer jeg på grundlisten?

Ansøgningsfristen udløb den 29. januar 2019.


 

 

Er det borgerligt ombud?

Som borger i Danmark er der en række opgaver, du ikke kan sige nej til at udføre, hvis du bliver spurgt. Dette offentlige arbejde, som alle har pligt til at påtage sig, kaldes borgerligt ombud.
Arbejdet som nævning eller domsmand er borgerligt ombud, og der vil derfor være mødepligt.

Pligten til at påtage sig disse opgaver ophører dog, når du når en vis alder.
For domsmænd ophører pligten, når du fylder 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer.

Hvem er Grundlisteudvalget?

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på 5 personer:

 • Line Berner - formand
 • Niels Christiansen
 • Peder Foldager Hansen
 • Alf Vinter
 • Frank Harfot Kristiansen

Hvem laver ”grundlisten”?

Senest den 1. april 2019 skal Grundlisteudvalget fremsende en grundliste til Vestre Landsret. Grundlisten er gældende for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Grundlisteudvalget skal sikre, at personer der er på grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af Varde Kommunes befolkning og repræsenterer de forskellige aldersklasser, mænd og kvinder samt etnisk tilhørsforhold.

Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.