Råd og nævn

Råd og nævn

Her kan du få overblik over en række råd og nævn, som vi har her i Varde Kommune.

Byrådet i Varde Kommune har ansvaret for at udpege medlemmer til en række råd og nævn i Varde Kommune - i nogle råd og nævn udpeges også medlemmer som ikke sidder i byrådet. 

Samlet oversigt over udpegede repræsentanter i udvalg, råd, nævn og bestyrelser for valgperioden 2018-2021.

Læs mere om diverse udvalg, råd og nævn herunder. 

Oversigt

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionens opgave er at sørge for, at Sydvestjysk Brandvæsens beredskab står klar til at yde hjælp, hvis personer, ejendom eller miljøet bliver udsat for en ulykke eller en katastrofe.

Beredskabet skal også kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre, der har brug for hjælp.  

Se Beredskabskommissionens medlemmer samt referater fra møderne her

Bevillingsnævnet

Her kan du se medlemmerne af Bevillingsnævnet og få mere at vide om, hvordan du kan søge om alkoholbevilling, udvidet åbningstid og bestyrergodkendelse.

Bevillingsnævnets medlemmer

Erik Buhl Nielsen (V), formand
Tina Agergaard Hansen (O), næstformand
Niels Haahr Larsen
Jan Lings
Finn Steffensen (repræsentant for arbejdsgiver - HORESTA)
Lene Bjerre (repræsentant for arbejdstager - 3F)
Syd- og Sønderjyllands Politi 
Peder Sandfeld, Økonomi (sagkyndigt medlem)

Bevillingsnævnets arbejde

Bevillingsnævnet træffer afgørelse efter Restaurationsloven i sager om:

 • Alkoholbevillinger
 • Godkendelse af bestyrer i virksomheder med alkoholbevilling
 • Tilladelse til udvidet åbningstid
 • Godkendelse af ændring af sammensætning af direktion/bestyrelse i selskaber og foreninger med alkoholbevilling.  

Ansøgninger

Du kan hente ansøgningsskemaer til ovenstående tilladelser og bevillinger på politiets hjemmeside. Du kan også få udleveret ansøgningsskemaer hos Bevillings- og Tilladelseskontoret - se adressen nedenfor.

Send din ansøgning sammen med relevante bilag til:

Syd- og Sønderjyllands Politi
Bevilling/Tilladelser
Ringridervej 37
6400 Sønderborg.

Midlertidige bevillinger og lejlighedsbevillinger

Politiet kan give en midlertidig alkoholbevilling, hvis det er overvejende sandsynligt, at din ansøgning vil blive imødekommet.

Politiet kan også give tilladelse til at udskænke alkohol ved enkeltstående arrangementer (lejlighedsbevilling). 

Grønt Råd

Det grønne råd er nedsat af Varde Kommune og er sammensat så der er en balanceret repræsentation af erhvervsorganisationer og natur- og friluftsorganisationer.

Det grønne råds er et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Varde Kommune. Et forum, hvor der kan formidles idéer, skabes projekter, diskuteres lokale muligheder og problemer på natur-, plan- og miljøområdet.

Medlemmer

Danmarks Jægerforbund:   Laurids Bjerre
Danmarks Naturfredningsforening: Merete Vigen Hansen
Dansk Akvakultur:  Bjarne Jøker Eg
Dansk Ornitologisk Forening, Sydvestjylland: Karin Gustausen
Familielandbruget Sydvest:  Per Mikkelsen
Friluftsrådet: Hanne Voetmann
Landdistriktskonsulent, Varde Kommune: Lisbeth Linding
Naturvejlederforeningen i Danmark: Morten Vinding 
Destination Vesterhavet Vakant
Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk:  Søren Rask Jessen 
Sportsfiskerforbundet i Danmark:  Jan Porsgaard
Sydvestjysk Landboforening i Varde:  Jesper Arnth Jensen
 
Fra Varde Kommune:
 
Formand for Naturparkrådet Peter Nielsen
Politik og Analyse: Kathrine Kielgast (ref.)
Teknik og Miljø: Hans Peter Due
Naturcenteret: Klaus Bertram Fries 
Naturcenteret: Jan Pedersen
NaturKulturVarde Lasse Frøkjær
Udvalget for Plan og Teknik: Preben Friis-Hauge (formand)
Udvalget for Plan og Teknik:  Niels Christiansen 
Vardemuseerne:  Lene B. Frandsen
Politik og Analyse: -

 

 

Referat fra seneste møder

Referat fra mødet den 2. juni 2021

Referat fra mødet den 21. februar 2021

Referat fra mødet den 7. oktober 2020

Referat fra mødet den 30. januar 2020

Referat fra mødet den 16. september 2019

Referat fra mødet den 15. maj 2019

Referat fra mødet den 31. januar 2019

Referat fra mødet den 1. oktober 2018

Referat fra mødet den 1.marts 2018​

Referat fra mødet den 2. oktober 2017

Referat fra mødet den 31. maj 2017

Referat fra mødet den 8. marts 2017

Referat fra mødet den 16. november 2016

Referat fra mødet den 9. juni 2016

Referat fra mødet den 10. februar 2016 

Grundlisteudvalget

Hvert fjerde år udvælger Grundlisteudvalget et antal personer, der kan virke som domsmænd og nævninge. 

Medlemmer af Grundlisteudvalget

Line Berner
Niels Christiansen
Peder Foldager Hansen
Alf Vinter
Frank Harfot Kristiansen

Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som domsmænd eller nævninge – som under ét kaldes for lægdommere.
Grundlisteudvalget i Varde Kommune har pr. 1. januar 2020 udpeget 217 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opført disse på en grundliste.
Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Du kan læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som nævning eller domsmand på Danmarks Domstolens hjemmeside 
 

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en mand eller kvinde, som ikke har en juridisk eksamen. Alligevel er de med til at dømme eller frifinde personer i straffesager.
Lægdommerne lytter sammen med de uddannede dommere i By- og Landsretten til argumenterne i sagen. Herefter er lægdommerne med til at vurdere, om den anklagede skal dømmes eller frifindes.

Er det borgerligt ombud?

Som borger i Danmark er der en række opgaver, du ikke kan sige nej til at udføre, hvis du bliver spurgt. Dette offentlige arbejde, som alle har pligt til at påtage sig, kaldes borgerligt ombud.
Opgaverne er f.eks.:

• Medlemskab af kommunalbestyrelse og regionsråd
• Medlemskab af en skolebestyrelse, hvis du har et barn på skolen
• Arbejde som nævning eller domsmand
• Opgaver i forbindelse med valg (valgtilforordnet).

Pligten til at påtage sig disse opgaver ophører dog, når du når en vis alder.
For arbejde som domsmand ophører pligten, når du fylder 80 år.

Handicaprådet

Handicaprådets formål

Handicaprådets formål er at være rådgivende for Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.
Dette kan ske på flere måder, f.eks. ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/-sager, personalesager eller konkrete sager.
Handicaprådets medlemmer har tavshedspligt. 

Handicaprådets 10 medlemmer udpeges således:

 • 5 medlemmer, der skal være bosiddende i Varde Kommune, udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, således at de dækker en bred handicaprepræsentation
 • 3 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer
 • 2 medlemmer udpeges blandt kommunens ansatte.

Handicaprådets medlemmer:

Udpeget af Byrådet:

Anne Catherine Hoxcer Nielsen ahox@varde.dk – tlf. 2485 5341
Niels Haahr Larsen nila@varde.dk – tlf. 5335 8388 (Næstformand)
Tom Arnt Thorup toth@varde.dk – tlf. 2850 2024

Udpeget af Dansk Handicapråd, Varde:

Else Marie Fog emfog@outlook.dk – tlf. 2779 3974 (LEV)
Erik Rosendahl erik@spritny.dk  - tlf. 2033 4494 (Polioforeningen)
Irene Fisker ijjfisker@gmail.com – tlf. 2168 4762 (Scleroseforeningen)
Mona Klitgaard – klitgaardmona@gmail.com – tlf. 31324489 (LEV)
Poul Rosendahl poul@poulrosendahl.dk – tlf. 4010 2113 (LEV) (Formand)

Udpeget af administrationen:

Berit Østergaard Nielsen beon@varde.dk – tlf. 7994 8628
Kim Ulrik Søgaard ksga@varde.dk - tlf. 7994 7208

Sekretær:
Lene Kjærgaard Jepsen lekj@varde.dk – tlf. 7994 6826

Suppleant:
Vakant

Møder i Handicaprådet i 2021 (alle dage kl. 16.00):

 • 28/1 (aflyst)
 • 25/2
 • 18/3
 • 22/4 (aflyst)
 • 20/5
 • 17/6
 • 26/8
 • 30/9
 • 28/10
 • 18/11
 • 20/12

MØDER OG REFERATER

Klik her for at læse seneste dagsorden og referat fra Handicaprådsmøde 

Hegnssyn

Hegnssynet er en selvstændig administrativ myndighed, der behandler tvister om hegn mellem private grundejere.

Hegnssyn nedsættes af byrådet, jf. hegnsloven § 27.

Hegnssynets medlemmer

Erhardt Juul (Formand), Toften 16, 6840 Oksbøl
Niels Kristian Nørregaard, Knoldeflodvej 77, Næsbjerg, 6800 Varde
Ernst Vedstesen, Kølbanken 12 B, 6823 Ansager.

Læs mere om Hegnssynet i fold-ud kasserne på siden her

 

Integrationsforum Varde

Pr. 1/1-2018 fusionerede Integrationsrådet og Nytænk Integration til Integrationsforum Varde.

Integrationsforummet vil have høringsret og vil arbejde på at udvikle nye måder på, at fremme integrationen i Varde Kommune.

Integrationsforummet vil være indgangen for de gode ideer på integrationsområdet og vil koordinere integrationsindsatser blandt forskellige aktører og geografiske placering i Varde Kommune.  

Forummet er et forum, hvori der skabes netværk og relationer mellem idéudviklere og udførere blandt frivillige, kommune og erhvervsliv, og der vil være dialog med byrådet.
Møderne vil være åbne og deltagelsen drives af engagement. Alle kan derfor deltage i forummets møder, hvor der ikke vil være en formel dagsorden, men hvert møde vil omhandle et tema.

Forummet vil have en fast kerne på otte personer, der består af fem valgte og tre, der er udpeget af ProVarde, Byrådet og Varde Kommune.
Forummet vil have en kommunalt ansat tovholder.

Kredsrådet

Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland er et ledelses- og samarbejdsforum mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, Varde Kommune og en række andre kommuner.

I kredsrådet mødes borgmestrene og politidirektøren fire gange om året for at drøfte spørgsmål af fælles interesse.

Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen. Det er især områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i kommunernes og politiets opgavevaretagelse. For eksempel drøfter kredsrådet indsatsen over for truede og belastede børn og udviklingen i kriminaliteten på kredsplan og lokalt.

Se samarbejdsplanen 2017-18 for samarbejdet mellem Syd og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen.

Kunstudvalget

Varde Byråds Kunstudvalg er et særligt § 17, stk. 4 udvalg med det formål,
• at medvirke til at fremme den kunstneriske udsmykning i det offentlige rum i Varde kommune, såvel udendørs som indendørs, ved indkøb af større kunstværker og oparbejdelse af pulje hertil. Eventuel at søge/samarbejde med Statens Kunstfond
• at indkøbe mindre værker til deponering i kommunens institutioner, samt medvirke ved udstillingsvirksomhed baseret på egne indkøb
• rådgivende organ ved udsmykningsopgaver for private og offentlige institutioner, samt for andre kommunale fagudvalg
• fremme dialogen mellem kunsten og borgerne
• kunstudvalget tildeles årligt en økonomisk ramme.

Udvalget består i perioden 2018-2021 af følgende:

 • Byrådsmedlem Mads Sørensen, formand for udvalget
 • Byrådsmedlem Lars Teglgaard
 • Byrådsmedlem Henrik Vej Kastrupsen
 • Niels Jakobsen, billedkunstner
 • Bibi Hansen, keramiker
 • Lars Waldemar, billedkunstner
 • Rigmor Bek-Pedersen, kulturaktør
 • Maja Zacho, leder af Janus Bygningen
 • Charlotte Horn, landskabsarkitekt
 • Signe Mejstrup Sørensen, sekretær, Kultur og Fritid
   

Henvendelse vedr. kunstudvalget rettes til Kultur og Fritidsforvaltningen, Bytoften 2, Varde.

Udvalget for Frivilligt Socialt Arbejde

I Koordineringsudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde sidder der 8 medlemmer. 5 er valgt blandt de frivillige sociale foreninger og 3 kommunalt ansatte er udpeget af udvalget for Kultur og Fritid.

Udvalgsmedlemmer:

Bente Hansen - Hjernesagen - (Valgt fra gruppen Syge og handicappede)

Lizzi Schou - Ældresagen - (Valgt fra gruppen Ældre)

Anni Vindbjerg - Cafe Paraplyen - (Valgt fra gruppen Svagt stillede borgere)

Goranka Sohnemann - Frivillighuset - (Valgt fra gruppen Øvrige)

Tove Andreasen - Bedre Psykiatri - (Valgt fra gruppen Øvrige)

Nanna Timmermand (Udpeget fra Jobcentret - Integrationsområdet)

Baris Akdeniz (Udpeget fra Børn, Unge og Familie afdelingen)

Julie Jakobsen (Udpeget fra Kultur og Fritid afdelingen)

Social og Sundhed yder sekretærbistand.

Formål

Koordineringsudvalgets formål er:
- at styrke samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og Varde kommune

- at fremme aktiviteter, der er udviklende og netværksskabende for frivillige organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner

- at styrke det fælles ansvar for den sociale indsats i Varde kommune

- at medvirke til at styrke de sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen.

Hovedopgaver

Koordineringsudvalgets hovedopgaver er primært:
- at udarbejde en fortegnelse over de frivillige organisationer i Varde Kommune og offentliggøre den i samarbejde med Frivilligcentret

- at samordne det frivillige arbejde og det offentlige sociale arbejde, så tilbuddene supplerer hinanden.

- at udarbejde indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid om fordeling af tilskud

- at indkalde samtlige frivillige sociale organisationer hjemmehørende i Varde Kommune til møde i januar kvartal

- at informere de frivillige organisationer om muligheden for støtte efter servicelovens § 18

- at udarbejde den årlige redegørelse til Socialministeriet

Ældrerådet

Ældrerådet er en lovpligtig forsamling af repræsentanter for Varde Kommunes seniorer.

Ældrerådets rolle:

 • at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.
 • formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører de ældre.

Valget til Ældrerådet følger det almindelige kommunalvalg og afholdes derfor hvert fjerde år. Personer, som er fyldt 60 år på valgdagen og er bosiddende i Varde Kommune, kan stemme og stille op til valget.

Ældrerådets referater

Klik her for at læse ældrerådets referater

Ældrerådets årsberetning

Læs ældrerådets årsberetning 2018

Ældrerådets medlemmer

Aage Meldgaard, formand
75 29 82 12 / 51 64 50 05
aage-meldgaard@mail.dk

Tom Øhlenschlæger, næstformand
20 11 21 55
tomoe@mail.dk

Ove Kristensen
20 45 02 63 / 75 24 56 52
ove.k.6870@gmail.com

Rigmor Jensen
75 25 13 68 / 29 47 76 36
jensenrigmor@hotmail.com

Ole Wiil
21 75 72 44
wiil@mail.dk

Anette Mandahl-Barth
75 28 97 90 / 23 80 97 90
anette@mandahl-barth.dk

Jette Berggreen
30 48 77 78
jh.berggreen@gmail.com

Ketty Bundgaard
24 85 55 66
kettybundgaard@cdnet.dk

Elin Østergaard Bertelsen
60 49 90 32
agerkrog@bbsyd.dk

Ejner Frost
75 29 75 47 / 22 66 00 49
ejnerfrost@gmail.com

Niels Jørgen Nielsen
40 73 60 01
njnvarde@stofanet.dk

Hanne Plesner
24 83 75 57
hplesner@mail.tele.dk

Jonna Korsgaard Lauritsen
51 90 09 11
jokl@varde.dk

Vi i Naturen-rådet

Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte den 24. juni 2015 ”Vi i naturen rådet”.

Rådet fungerer som et ”advisory-board” for forvaltningen i forhold til implementering af visionen. Det har et strategisk sigte og skal have fokus på at skabe nye måder på at integrere naturen på, bredt set. Det er et uformelt organ uden beslutningskompetence, der har overordnede drøftelser og som kan bidrage med nye ideer.

Rådet er dermed et supplement til andre centrale samarbejdspartnere og formelt nedsatte fora, der allerede arbejder med emner, som også vedrører indholdet i visionen. Rådet skal bl.a. have et særligt blik for implementering af visionen i hele Varde Kommune og skal også bibringe forvaltningen de mere skæve indsigter og perspektiver, der kan medvirke til at visionen kommer ud at leve i alle hjørner af kommunen.

Rådet mødes mindst 2 gange årligt og ellers ad hoc.

Rådets sammensætning

Rådet er sammensat så det består af bl.a. af repræsentanter fra områderne: erhverv, landbrug, fødevarer og turisme, udviklingsrådene, kultur- og fritidslivet. 

Rådets medlemmer er

 • Erik Buhl, borgmester (V)
 • Niels Christiansen, medlem af Byrådet (C). Medlem af Grønt Råd i Varde Kommune.
 • Merete Vigen Hansen, fmd. for Danmarks Naturfredningsforening, Varde, og selvstændig natur- og kulturformidler. Medlem af Grønt Råd i Varde Kommune.
 • Henrik Søgaard, Sydvestjysk Landboforening
 • Thomas Høj, Sydvestjysk Landboforening og medlem af Grønt Råd i Varde Kommune.
 • Christian Anneberg, Annebergs Limtræ
 • Mikkel Ottosen, Udviklingsrådet Helle Øst
 • Lisbeth Valther, CEO Next Step Challenge. Bestyrelsesformand for den nye fælleskommunale turismedestination, Destination Vesterhavet.
 • Claus Kjeld Jensen, direktør for Varde Museerne
 • Finn Erik Kristiansen, Direktør ProVarde
 • Claus Skov, Hr. Skov
 • Helle Møller Mikkelsen, Nymindegab Camping og medlem af bestyrelsen for den nye turistdestination, Destination Vesterhavet.
 • Torben Dixen Møller, Garnisonskommandant v. Oksbøl Kaserne, Danske Artilleriregiment. Deltager ad hoc.
 • Charlotte Kirk Larsen, chef for Politik, Analyse og Digitalisering
 • Lisbeth Lynge Kjær, Politik og Analyse (ref.)

Opsamlinger

Der laves ikke formelle dagsordner for møderne men kun en kort opsamling på drøftelserne.

Opsamling fra mødet den 19. juni 2019

Opsamling fra mødet den 11. december 2018

Opsamling fra mødet den 25. september 2018

Opsamling fra mødet den 20. marts 2018

Opsamling fra mødet den 14. december 2017

Opsamling fra mødet den 2. oktober 2017

Opsamling fra mødet den 31. maj 2017

Opsamling fra mødet den 8. december 2016

Naturråd for Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder kommuner

Naturrådet er nu nedsat 

Der er nu nedsat et naturråd, som dækker kommunerne Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder. Naturrådet har til opgave at rådgive kommunerne om udpegningen af arealer til Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne. Grønt Danmarkskort er kommunernes plan for, hvilke arealer der på sigt skal udvikle sig til natur og økologiske forbindelser. Esbjerg Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af naturrådet.

Naturrådets sammensætning

Det har i perioden 14. november 2017 til 14. december 2017 været muligt for foreninger og organisationer med interesse i benyttelse og beskyttelse af naturen, at indstille et medlem og en suppleant til naturrådet.

Der var ved fristens udløb indkommet 11 henvendelser fra foreninger og organisationer, som ønsker at deltage i naturrådet.  Esbjerg Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner truffet afgørelse efter bekendtgørelse etablering af lokale naturråd om, hvilke organisationer og foreninger, der kan deltage i rådet. Kommunerne har i afgørelsen lagt vægt på følgende:

 1. At de indstillede foreninger og organisationer er opstillingsberettigede i henhold til bekendtgørelsen.
 2. At der i rådet er sikret en ligelig fordeling mellem henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og fritidsinteresser.
 3. At der i det omfang det er muligt sikres en ligelige repræsentation af mænd og kvinder.  

Der er truffet afgørelse om, at følgende organisationer og foreninger kan være repræsenteret i rådet med nedenstående navngivne personer:

 

Organisation/forening

Medlem

Suppleant

1

Danmarks Naturfredningsforening

Klaus Bjørn Jacobsen

 

2

Dansk Ornitologisk Forening

Ingelise Sørensen

Peter Tougaard

3

Danmarks Sportsfiskerforbund

Simon Simonsen

Lars Hammer-Bek

4

Friluftsrådet

Hanne Voetmann

Karsten Schmidt

5

Bæredygtigt Landbrug

Hans Henrik Pørksen

 

6

Sønderjysk Landboforening

Asger Thode Kristensen

Peter Aalykke Jensen

7

SAGRO

Bjarne Nørtoft

 

8

Dansk Skovforening

Mogens Lunde

 

I henhold til bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd kan afgørelsen ikke påklages.

Naturrådets arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 2018.

Spørgsmål vedrørende naturrådet kan rettes til planlægger Astrid Moltke Jordt på tlf. 76 16 33 05 eller mail asjor@esbjergkommmune.dk.  

Udsatterådet

Udsatterådet

I efteråret 2019 blev det politisk vedtaget at etablere et Udsatteråd i Varde Kommune.
Det første konstituerende møde blev holdt i januar 2020.

Udsatterådets formål

Udsatterådets formål er at være rådgivende for Byrådet i udsattepolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om udsattepolitiske forhold, der vedrører mennesker i en udsat livsposition.
Dette kan ske på flere måder, f.eks. ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift.

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/-sager, personalesager eller konkrete sager.
Udsatterådets medlemmer har tavshedspligt. 

Valget til Udsatterådet følger det almindelige kommunalvalg og afholdes derfor hvert fjerde år.

Udsatterådet sammensættes som følger:

 • To-tre borgere, der befinder sig i en udsat livsposition eller som har særligt kendskab til målgruppen
 • Tre repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer                          
 • En-to repræsentanter fra de kommunale tilbud                                                 
 • To politikere                                                                                                    
 • En ledelsesrepræsentant
 • En sekretær

Udsatterådets referater

 

Referat 15. januar 2020

Referat 26. februar 2020

Referat 29. april 2020

Referat 3. juni 2020

Referat 24 juni 2020

Referat 7 oktober 2020

Referat 4 november 2020

2. december 2020 - aflyst

Referat 25 januar 2021

Referat 22 februar 2021


Referat 29 marts 2021

Referat 26 april 2021

referat 31 maj 2021

Referat 21. juni 2021
Referat 30 august 2021

Mødeplan 2021

27. september 14:30

25. oktober 14:30

29. november 14:30

20. december 14.30

 

Udsatterådets forretningsorden

Klik her for at læse udsatterådets forretningsorden

Udsatterådets medlemmer

Steen Holm Iversen, formand

23 24 68 64

sthi@varde.dk

Claus Dixen Møller, næstformand

75 21 21 85

cdm@frivillighuset-varde.dk

Carlos Salomea

93 60 16 94

Carlos.salomea@icloud.com

Poul Hjorth

23 32 16 96

poul.hjorth@post3.tele.dk.

Lars Ladekjær

71 13 34 50

larsladekjaer@gmail.com

Rita Christensen

40 43 08 98

Paraplyen.varde@kfumsoc.dk

Stig Leerbeck

40 43 08 98

stle@varde.dk

Keld Nyland

79 94 69 18

kefn@varde.dk

Erik Hein

75 22 52 53

varde@kfums-soldaterhjem.dk

Kim Søgaard

51 67 73 14

ksga@varde.dk

 

Sekretær for Udsatterådet, Camilla Hoelgaard, caho@varde.dk, tlf. 26368295

 

§ 17 stk. 4 Udvalg - Fælles Ejendomscenter

Udvalgets formål:

Formålet med at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg er at komme med anbefalinger og anvisninger til, hvordan et fælles ejendomscenter i Varde Kommune kan udformes, herunder hvad der forstås ved et fælles ejendomscenter samt hvilke kompetencer, et ejendomscenter skal besidde.

Udvalgets politiske medlemmer er:

 • Erik Buhl, formand
 • Søren Laulund, næstformand
 • Peter Nielsen
 • Holger Grumme Nielsen
 • Sandie Eis Ravn
 • Preben Friis-Hauge 
 • Tina Agergaard Hansen

Herud over består medlemmerne af institutionsledere, teknisk servicepersonale samt kommunaldirektør og direktør for Plan, Kultur og Teknik.

§ 17 stk. 4 Udvalg - Styrkelse af kommunens erhvervsservice

Udvalget består af følgende:

 • Varde Byråd: Erik Buhl, Søren Laulund og Steen Holm Iversen
 • Dansk Industri: Jørgen Østergaard, Flensted
 • Dansk Byggeri: Michael Mathiesen, Max Mathiesen & Søn
 • LO: Brian Lyst 
 • ProVarde: Jimmy Nielsen, Ølgod Elektro

Øvrige virksomheder:

 • Jens Bach Mortensen, Kvist Industries
 • Sidsel Marie Løvvang, Sparekassen for Nørre Nebel
 • Bjørn Rasmussen, BR-EL

Observatørstatus:

 • Finn Erik Kristiansen, ProVarde 
 • Mogens Pedersen, Varde Kommune
 • Thomas Jaap, Varde Kommune