Vindmølleplanlægning

Vindmølleplanlægning for Varde Kommune

Frist for ansøgning om opstilling af vindmøller i Varde Kommune

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2017 blev det besluttet at fastsætte fristen for ansøgning om opstilling af nye vindmøller i Varde Kommune til den 1. februar 2018.

Ansøgninger om igangsætning af planlægning for vindmølleprojekter skal inkludere dokumentation for, at der kan opsættes mindst 3 møller, og at 95 % af husejerne inden for en afstand af 6 x møllens højde fra kommende møller skriftligt har tilkendegivet, at de støtter projektet.

Der skal desuden redegøres for nedtagning af eksisterende gamle møller inden for nærzonen (4,5 km), og for projektets bidrag til at nedbringe det samlede antal vindmøller i kommunen.

Udpegning af nye vindmølleområder kan kun ske efter fornyet samlet planlægning og under hensyn til landskabelige forhold, de omkringboende og forsvarets interesser. I øvrigt henvises til Kommuneplanens hovedstruktur og redegørelse for yderligere information om krav til vindmølleprojekter mv.

Kun projekter, der indeholder alle ovenstående elementer, vil indgå i forvaltningens vurdering af de indkomne ansøgninger.

Umiddelbart efter ansøgningsfristen vil Varde Kommune anmode de berørte naboer om bekræftelse på deres tilsagn.

Det forventes, at der kan tages politisk stilling til ansøgningerne medio 2018.

Ansøgninger skal sendes til planogby@varde.dk

 

Varde Kommunes vindmølleplan er integreret i kommuneplanens


Se lokalplaner for vindmøller 

Se eventuelle lokalplanforslag for vindmøller der er i høring


Se ansøgningerne til Vindmølleplanlægning 2018