Varde Kommune som arbejdsplads

Vi gør en indsats for, at du får et spændende og udfordrende arbejde, med gode arbejdsforhold, hvis du bliver ansat hos os.

Til gengæld forventer vi, at du er med til videreudvikle din arbejdsplads, dig selv og fortsat er medvirkende til sikring af det gode arbejdsmiljø. Vi har udviklet en fremtidsorienteret organisation for at servicere og sikre udvikling i Varde Kommune til gavn for borgerne og vores medarbejdere.

Så det er et stort ansvar, du påtager dig, når du vælger at arbejde hos os... 
- men du er også garanteret et job, der giver mening og værdi for vores borgere, erhvervsliv og medarbejderne. 

Nedenfor kan du finde viden om nogle af de ting som er vigtige for os i Varde Kommune - som organisation og som arbejdsplads.

Varde Kommune som arbejdsplads

Vores værdier

Byrådet i Varde Kommune godkendte den 6. december 2016 Varde Kommunes værdisæt. Værdisættet er blevet til i et samarbejde med både borgere og medarbejdere. 

Personalepolitik

Varde Kommunes Personalepolitik er bygget op ud fra 5 temaer:

  • Rekruttering
  • Fastholdelse
  • Udvikling
  • Sundhed, trivsel og arbejdsmiljø
  • Fratrædelse

 

 

Temaerne kan være yderligere udmøntet i en række retningslinjer, som fremgår i slutningen af politikken. Det vil i vid udstrækning være op til de enkelte institutioner og afdelinger at konkretisere og gennemføre personalepolitikken i forhold til de lokale forhold.

Ledelsesgrundlag

Medindflydelse og medbestemmelse

Gennem MED systemet har du som medarbejder mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet på arbejdspladsen.


Medarbejderindflydelse gennem MED systemet

Varde Kommune har en stærk og aktiv MED- og sikkerhedsorganisation. Vi har fokus på at udvikle og trimme arbejdspladsen fagligt og sikkerhedsmæssigt.

MED organisationen:

  • Er sparringspartner for medarbejdere og ledelse
  • Forhandler lokale forhold
  • Arbejder med politikker, der berører din hverdag som medarbejder
  • Arbejder med sikkerhed og trivsel i din dagligdag

Lokalaftalen om MED indflydelse og MED bestemmelsen her

Personaleredegørelse

Med personaleredegørelsen skaber vi et overblik over kommunens ansatte og arbejdet på personaleområdet.

Redegørelsen samler viden om de mange HR-data, der ligger til grund for de forskellige personalepolitiske indsatserne, der igangsættes.

Et af de vigtigste indsatsområder i 2019 har været arbejdet med Ombejlet arbejdsplads. Herunder ligger arbejdsmiljø, medarbejderudvikling, arbejdskraftsituationen mv. Alle elementer arbejder vi løbende på at udvikle og gøre bedre. Varde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads for nuværende såvel som kommende medarbejdere. 

Kompetenceudvikling

Både som medarbejder og leder i Varde Kommune forventes en løbende udvikling af kompetencer, her tænker vi både personlige og faglige kompetencer. Medarbejdere og ledere er med til at tage ansvar for egen læring.

Vi tænker kompetenceudvikling bredt, og det er ikke nok at tage på forskellige kurser. Læring og udvikling kan med fordel ske på arbejdspladsen i form af eksempelvis projektarbejde, sidemandsoplæring,følordninger, faglige netværk og videndeling.

Lederuddannelse/lederudvikling på flere niveauer

I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og vi forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Målet er, at kommunens ledere altid er klædt ledelsesmæssigt på til at klare de ledelsesudfordringer, de møder i hverdagen.

Ledere i Varde Kommune tilbydes lederuddannelser på forskellige niveauer, afhængig af behov og stilling, vurderingen vil altid være individuel.

Alle ledere og chefer deltager løbende i lederforum, hvor væsentlige ledelsesemner diskuteres tværfagligt, og hvor der dannes netværk mellem lederne.