Træning og rehabilitering

Du kan få hjælp til træning og rehabilitering, hvis du har været udsat for sygdom eller en skade der er behandlet på sygehuset, er blevet svækket, eller hvis du lider af kronisk sygdom.

Hvis du har fået en genoptræningsplan efter behandling på sygehuset, vil du blive indkaldt til opstart på din genoptræning. Hvis du har spørgsmål til din genoptræningsplan, skal du kontakte Visitationen i Varde Kommune.

Hvis du ikke har en genoptræningsplan fra sygehuset, men ønsker at søge om træning eller rehabilitering, fordi du ikke på egen hånd er i stand til at gennemføre den træning, der er nødvendig for at vedligeholde, eller forbedre din evne til at klare ting i hverdagen, skal du også kontakte Visitation i Varde Kommune.

 

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder

Genoptræning efter sygehusbehandling

Hvordan får jeg en genoptræningsplan?

Hvis du har været behandlet på sygehuset, og sygehusets læger vurderer, at du bagefter har brug for almindelig genoptræning, sender de en genoptræningsplan til Varde Kommune, som herefter tilbyder dig genoptræning. Hvis sygehusets læger vurderer, at du har brug for specialiseret genoptræning, står sygehuset selv for genoptræningen.

Har du ikke fået en genoptræningsplan, men mener du at du burde have haft en, skal du kontakte det sygehus der har behandlet dig.

Hvem leverer genoptræning efter sygehusbehandling?

Hvis dit forløb er komplekst, så er det Center for Træning og Rehabilitering i Varde Kommune, som levere genoptræningen. Et forløb anses som komplekst, hvis du i forvejen er i kontakt med kommunen gennem hjemmeplejen eller sygeplejen, eller hvis du har behov for træning i hjemmet. Hvis dit forløb ikke er komplekst og kan foregå i klinikken, modtager du din genoptræning hos EmCare Sundhed Varde, genoptræningen foregår på Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

Børn og unge kan modtage genoptræning leveret af fysio- og ergoterapeuterne i Børn og Familie.

Det er Visitationen i Varde Kommune, der vurderer, hvem der bedst kan levere genoptræningen til det enkelte barn ud fra barnets behov. 
Du kan også vælge at gå til genoptræning i en anden kommune, end den du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det. 

Hvor hurtigt får jeg et tilbud om genoptræning?

Varde Kommune skal kontakte dig senest 4 dage efter, at du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. Inden for 7 kalenderdage skal du tilbydes opstart af din genoptræning, med mindre der er en lægefaglig grund til, at opstarten skal ske senere. Hvis ikke Varde Kommune kan tilbyde dig opstart af din genoptræning inden for de 7 kalenderdage, så har du mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud.

Kommunen vil oplyse dig om muligheden for frit valg af privat leverandør. 
Det frie valg forudsætter, at Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale med en privat leverandør omkring den type genoptræningsforløb, som du har behov for. Du kan følge udviklingen i arbejdet med at lave kontrakter her

Hvis du ikke har hørt noget indenfor 4 kalenderdage, kan du kontakte Visitationen i Varde Kommune på tlf. 7994 6834 mellem 08.00-12.00. 

Hvor foregår genoptræningen?

Skal du gå til genoptræning hos EmCare Sundhed Varde,  foregår genoptræningen på Lerpøtvej 55, 6800 Varde.
Skal du gå til genoptræning hos Center for Træning og Rehabilitering, foregår din genoptræning i udgangspunktet på Carolineparken i Varde eller på Aktivitetscentret i Ølgod.


Genoptræningen kan i nogle tilfælde også foregå i dit hjem, eller i træningslokaler på kommunens plejecentre, hvis terapeuterne i Center for Træning og Rehabilitering vurderer, at det er den bedste løsning.
Du kan ikke selv vælge hvor din genoptræning skal foregå, da det afhænger af hvor der er udstyr og evt. et hold der passer til dine behov. 

Koster genoptræningen noget?

Genoptræningen er uden egenbetaling for dig.

Kan jeg få transport eller transportgodtgørelse?

Hvis din terapeuten vurderer, at der er helbredsmæssige grunde til, at du ikke er i stand til at komme til genoptræningsstedet på andre måder end med taxa, kan du få transport. 
Derudover har du mulighed for at få befordringsgodtgørelse hvis visse betingelser er opfyldt. Læs mere om befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter sygehusindlæggelse her.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusbehandling efter Sundhedslovens § 140

Genoptræning efter sygdom uden indlæggelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du søge om genoptræning, uden at du har været indlagt på sygehuset.

Hvem kan få genoptræning ved sygdom uden indlæggelse?

Du kan få  genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse, hvis du på grund af sygdom f.eks. influenza eller fald har fået svært ved at klare almindelige hverdagsaktiviteter, og  det vurderes, at genoptræning med faglig støtte fra en terapeut, er nødvendigt fo,r at du helt eller delvist kan genvinde funktionsevnen igen.

Hvordan søger jeg om genoptræning efter sygdom uden indlæggelse?

Du søger om genoptræning ved at kontakte Visitationen i Varde Kommune på tlf. 7994 6834 mellem 8:00-12:00.

Visitatorerne vurderer herefter dit behov og, om du opfylder betingelserne for at få genoptræning.

Hvad er formålet med genoptræningen?

Formålet med genoptræningen er, at du genvinder fysiske, psykiske og sociale færdigheder, så du igen kan opnå et så selvstændigt hverdagsliv som muligt.

Hvem leverer genoptræningen?

I Varde Kommune leveres genoptræningen af Center for Træning og Rehabilitering.

Hvor foregår genoptræningen?

Center for Træning og Rehabilitering står for din genoptræning, som foregår på et af de træningscentre, der er placeret på kommunens plejecentre.

Genoptræningen kan i nogle tilfælde også foregå i dit hjem, hvis terapeuterne i Center for Træning og Rehabilitering vurderer, at det er nødvendigt.

Du kan ikke selv vælge, hvor din genoptræning skal foregå, da det afhænger af hvor der er udstyr og evt. et hold der passer til dine behov. 

Kan jeg få befordring eller befordringsgodtgørelse?

Du kan ikke få befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning efter sygdom eller svækkelse.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygdom eller svækkelse efter Servicelovens § 86.1 (s. 65)

 

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er en mulighed for dig, der har behov for et forløb med målrettet træning under faglig støtte og vejledning, for fortsat at kunne klare opgaver i din dagligdag.

Hvem kan få vedligeholdende træning?

Du kan få vedligeholdende træning, hvis du har behov for for træningen med terapeutfaglig støtte og vejledning,  for at kunne bevare dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Hvordan søger jeg om vedligeholdende træning?

Du søger om vedligeholdende træning ved at kontakte Visitationen i Varde Kommune på tlf. 7994 6834 mellem 8:00-12:00.

Visitatorerne vurderer herefter dit behov, og om du opfylder betingelserne for at få genoptræning.

Hvem leverer vedligeholdende træning?

I Varde Kommune leveres vedligeholdende træning af Center for Træning og Rehabilitering.

Hvor foregår træningen?

Center for Træning og Rehabilitering står for din træning, som foregår på et af de træningscentre, der er placeret på kommunens plejecentre.

Træningen kan i nogle tilfælde også foregå i dit hjem, hvis terapeuterne i Center for Træning og Rehabilitering vurderer, at det er nødvendigt.

Du kan ikke selv vælge hvor din genoptræning skal foregå, da det afhænger af hvor der er udstyr og evt. et hold der passer til dine behov. 

Kan jeg få befordring eller befordringsgodtgørelse?

Du kan ikke få befordring eller befordringsgodtgørelse til vedligeholdende træning.

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2 (s. 69)

Vederlagsfri fysioterapi

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Du kan få vederlagsfri fysioterapi, hvis du har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, for eksempel Parkinsons sygdom.

Sundhedsstyrelsens vejledning kan du læse mere om vederlagsfri fysioterapi, og hvilke diagnoser, der giver ret til behandling uden egenbetaling.

Både børn og voksne kan få vederlagsfri fysioterapi.

Hvad er formålet med vederlagsfri fysioterapi?

Formålet er at forbedre og vedligeholde funktioner, eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt, svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal kontakte din egen læge, som vurderer, om du kan få vederlagsfri fysioterapi. Lægen vurderer din sygdom i forhold til de kriterier, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt.

Hvis din læge vurderer, at du opfylder betingelserne, så laver lægen en henvisning, og kommunen betaler derefter for behandlingen.

Hvor foregår den vederlagsfri fysioterapi?

Du vælger selv en fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen.

Børn, Trivsel og Sundhed i Varde Kommune kan levere vederlagsfri fysioterapi til børn.

Center for Træning og Rehabilitering i Varde Kommune kan levere vederlagsfri fysioterapi til dig, hvis du har ophold på et plejecenter, eller hvis du har parkinson eller sclerose og kan modtage holdtræning.

Lunden i Varde Kommune kan levere vederlagsfri fysioterapi til borgere med erhvervet hjerneskade under 65 år.

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi  efter Sundhedslovens § 140 a Børn, Trivsel og Sundhed

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi  efter Sundhedslovens § 140 a Lunden og Center for Træning og Rehabilitering

Døgnrehabiliteringsophold

Hvis du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset, eller hvis du er blevet visiteret til genoptræning efter  sygdom og svækkelse, kan du i visse tilfælde få træningen som et døgnrehabiliteringsophold i Varde Kommune.

Du sætter selv målene for opholdet. Det sker under et møde, hvor du, eventuelt dine pårørende og medarbejdere fra Varde Kommune, deltager.

Hvem kan få et træningsophold?

Du skal kunne have gavn af et intensivt døgnrehabiliteringsophold, være motiveret for at træne, og selv aktivt deltage i at sætte mål for træningen.

Du kan komme på døgnrehabiliteringsophold både fra dit eget hjem og efter et ophold på sygehuset.

Hvor foregår opholdet?

Et døgnrehabiliteringsophold foregår på Carolineparken i Varde.

Under opholdet bor du på din egen 1-værelses stue med badeværelse.

Hvordan kontakter jeg døgnrehabilitering?

Kontakt døgnrehabilitering på telefon 7994 6286.

Hvad koster det at være på døgnrehabiliteringsophold?

Selve opholdet er uden egenbetaling, men du betaler for kost, vask og rengøring.

Takster 2020

Pris pr. dag

Vask og rengøring

15

Forplejning

123

Pjece - Velkommen på døgnrehabiliteringsophold

Kvalitetsstandard for Rehabiliterings- og træningsophold (s. 55)

Kontaktinformationer til vores samarbejdspartnere

Kommuner, sygehuse og andre samarbejdspartnere kan kontakte Visitationen i Varde Kommune på tlf. 7994 6834 eller via mail på visitation@varde.dk.

Genoptræningsplaner og andre henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger, kan sendes til Varde Kommune via sikker post på sikkerpost@varde.dk.

Anvend overskriften Att: Visitationen.