Tilsyn

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af det kommunale tilsyn.

Tilsynene gennemføres efter Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Husdyrbrug med et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, reguleres efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, og er normalt ikke omfattet af det kommunale tilsyn. 

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold reguleres efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Husdyrbrugloven, og er omfattet af det kommunale tilsyn.

Se om du har et erhvervsmæssigt dyrehold her.

Læs mere om tilsyn

Basistilsyn

Basistilsyn er regelmæssige tilsyn, hvor husdyrbrugets samlede miljøforhold gennemgås. Tilsynet er som regel varslet i forvejen og omfatter blandt andet en gennemgang af:
      • Besætningens størrelse / produktionsarealernes størrelse
      • Foderopbevaring
      • Afløbsforhold
      • Olietanke
      • Opbevaring og bortskaffelse af affald og døde dyr
      • Opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, kontrolleres desuden vilkårene i denne.

Prioriterede tilsyn

Et prioriteret tilsyn er et planlagt tilsyn, udover basistilsyn, som er målrettet de husdyrbrug hvor Varde Kommune, på baggrund af en miljørisikovurdering vurderer, at der skal føres flere tilsyn.

Et prioriteret tilsyn er målrettet de områder eller aktiviteter på ejendommen, som er årsagen til en høj score i miljørisikovurderingen. Det betyder, at det ikke er de samlede miljøforhold der gennemgås, som ved et basistilsyn.

Tilsynsfrekvens

3-årig tilsynsfrekvens:

  • IED-husdyrbrug (større sohold, slagtesvinehold og fjerkræhold)
  • Husdyrbrug godkendt efter §16a
  • Husdyrbrug tilladt efter §16b med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år
  • Husdyrbrug godkendt efter §11 og §12

Disse husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 3 årig periode. Dog skal mindst 40% have et fysisk tilsyn hvert år. Ud over basistilsynene foretages der derfor en række prioriterede tilsyn.

6-årig tilsynsfrekvens:

  • Husdyrbrug tilladt efter §16b med en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år
  • Alle øvrige husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold
  • Disse husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6 årig periode. Dog skal mindst 25% af disse husdyrbrug have et fysisk tilsyn hvert år. Ud over basistilsynene foretages der derfor en række prioriterede tilsyn.

Tilsynskampagner

Tilsynskampagner

Inden for industrivirksomheder og landbrugserhvervet, skal der hvert år udføres mindst 2 tilsynskampagner.

Ved disse tilsyn sættes der fokus på et bestemt miljøforhold, som ønskes kontrolleret. Disse tilsyn er uanmeldte.

Af tidligere tematilsyn på landbrugsområdet, har der blandt andet været tilsyn med flydelag på gyllebeholdere og kontrol af kompost i markstakke. 

Du kan evt. læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs om Varde Kommunes tilsynskampagne for landbrug i 2016 her:

Læs om Varde Kommunes tilsynskampagne for landbrug i 2017 her:

Læs om Varde Kommunes tilsynskampagne for landbrug i 2018 her:

Læs om Varde Kommunes tilsynskampagne for landbrug i 2019 her:

Andre former for tilsyn

Ikke alle former for tilsyn kræver, at kommunen besøger ejendommen.

Det kan blandt andet være kontrol med anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, der i de fleste tilfælde ikke kræver fysisk tilstedeværelse på ejendommen. Dog er kommunen stadig i kontakt med bedriftsejeren, da denne skal indsende oplysninger, men selve tilsynet laves rent administrativt, så længe der ikke er dyr på ejendommen. 

Miljøtilsynsplan

Varde Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, som blandt andet indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats med virksomheder og landbrug, samt en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer.

Der er ligeledes en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder og landbrug (IED virksomheder og –landbrug). 

Brugerbetaling

Alle landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal regelmæssigt have foretaget miljøtilsyn på ejendommen. Der opkræves gebyr fra tilsynsmyndigheden for tid anvendt til forberedelse, udførelse af selve tilsynet, samt opfølgende sagsbehandling og afrapportering.

Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og brugerbetalingen kan ikke påklages.

Du kan læse mere om brugerbetaling og se taksterne hos Miljøstyrelsen

Offentliggørelser på DMA

Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration også kaldet DMA, giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug.

Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget, samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.

DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser.

Se mere på https://dma.mst.dk/.