Takster

De politiske udvalg godkender hvert efterår de nye takster, der skal gælde i det nye år.

De fleste takster følger kalenderåret - det vil sige, at de træder i kraft pr. 1. januar og gælder for hele året.

På andre områder følger taksterne fx skoleåret - det drejer sig blandt andet om taksterne for Musik- og Billedskolen.

Takster for 2020

Takster for daginstitution, dagpleje, SFO, mv.

Du kan her hente en oversigt over takster for daginstitutioner og dagpleje, skolefritidsordninger - samt for andre pasningstilbud i Varde Kommune for 2020

Taksterne er gælder pr. måned i 11 måneder - hvis ikke andet er angivet ud for tilbuddet.

Der ydes tilskud til søskende og friplads efter reglerne i Dagtilbudsloven.

Egenbetaling bliver opkrævet over 11 måneder forud - uanset ferielukning og lignende (juli måned er betalingsfri).
Er beløbet ikke betalt rettidigt, vil der blive udsendt rykker med tillæg af et gebyr på 250 kr.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Takster for Musik og Billedskolen - kor, instrumenter, solosang, billedkunst, mv.

Takster for vand, varme, spildevand og renovation

Takster for skorstensfejning

Takster for byggesagsbehandling 2020

Byggesagsgebyrer beregnes pr. 1. januar 2020 med 622 kr. pr medgået time.

Der udstedes to fakturaer, en ved udstedelsen af byggetilladelsen og en i forbindelse med færdigmelding og/eller udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

For byggesager om fritliggende småhuse - fx drivhuse, garager, carporte, redskabsskure, udhuse og lignende mindre bygninger - bliver der opkrævet et fast byggesagsgebyr på 1.062 kr., hvis det samlede areal af alle småhuse overstiger 50 kvm. I dette tilfælde udstedes der kun en faktura. 

Takster for mand- og maskintimer

Takster for madservice, daghjem, aflastning, frit valg af hjemmepleje mv.