Viser 1 til 16 ud af 443 resultater

Sortér efter:

 1. Genopdyrkning af arealer ved Ho Bugt

  Se afgørelse Forløbing statusvurdering Bilag 1 til statusvurdering Notat konsekvensvurdering: 8. April 2020- 10:58: 6. Maj 2020- 23:59 Natur og friluftsliv ...

 2. Markvanding- Fornyelse- Hjerting Landevej 116, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Hjerting Landevej 116, 6800 Varde, matrikel nr. 2i, Alslev By, Alslev Se tilladelse Kortbilag: 6. April 2020- 13:42: 4. Maj 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 3. Afgørelse om vandløbsrestaurering i nedre del af Kybæk

  Varde kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven i sag om vandløbsrestaurering i Kybæk nedre løb.   Klagefristen er 1. maj 2020.   Afgørelsen, projektmaterialet og klagevejledningen finder du her: Afgørelse  Detailprojekt Oversigtskort og ...

 4. Tilladelse- dræning af Jeppesvej 90, 6830 Nørre Nebel

  Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af dræn på Jeppesvej 90, 6830 Nørre Nebel og tilslutning til Houstrup Rørledning A. Tilladelse til dræning Ansøgning Naboerklæring Uddrag af Houstrup Rørledning regulativ Klagevejledning: 2. April 2020- 22:00: 30. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 5. Tillæg 35 til Kommuneplan 2017- Klippen 2 og 4 i Agerbæk

    Varde Byråd har den 12. marts 2020 vedtaget planen administativt. Se tillæg 35 til Kommuneplan 2017 Se resumé af indkomne bemærkninger og samt vurdering af disse   For yderligere oplysninger- kontakt Anne Bjerggaard, telefon 7994 7151, mail anbc@varde.dk: 2. April 2020- 21:50: 30. April 2020- 23 ...

 6. Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

  Varde Kommune giver herved dispensation fra fortidsmindebeskyttelses-linjen omkring fortidsmindet med fredningsnr. 3102:19 til at etablere et  trerækket læhegn. Læhegnet etableres i skel mellem matr.nr. 17m og 18c  Dyreby By, Henne. Projektarealet er beliggende nord for ejendommen Søndersøvej 60, ...

 7. Markvanding- Fornyelse- Aspgårdvej 14, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Aspgårdvej 14, 6800 Varde, matrikel nr. 1b Asp By, Horne Se tilladelse Kortbilag: 2. April 2020- 14:30: 30. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 8. Afgørelse- om ikke- VVM- pligt for udlægning af gydegrus i Kybæk Midt

  Se afgørelse Bilag 1- Detailprojekt Kybæk Midt Bilag 2- VVM Screeningsskema: 2. April 2020- 9:44: 30. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 9. Forslag til indsatsplan OSD Kvong

  Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil den 24. juni 2020. Indsigelser og bemærkninger til indsatsplanen kan sendes til: Varde Kommune, Teknik og Miljø, www.teknik@varde.dk. Henvendelser kan ske til Marius Gronenberg, 79947469, magr@varde.dk. Se forslaget    Varde Kommune sender hermed ...

 10. Afgørelse- om ikke- VVM- pligt for udlægning af gydegrus i Kybæk Nedre

  Se afgørelse Bilag 1- Detail projekt Kybæk Nedre Bilag 2- Screeningsskema Kybæk Nedre: 1. April 2020- 14:54: 29. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 11. Forhøring af lokalplaner i Blåvand 2020

  ”Vi oplever lige nu mange spørgsmål vedr. det udsendte materiale. Der vil derfor være ventetid på besvarelse af spørgsmål og det er ikke pt muligt at besvare spørgsmål via telefon.   Spørgsmål bedes derfor sendt til planogby@varde.dk   Da vores medarbejdere afvikler ferie i dagene op til påske kan ...

 12. Markvanding- Fornyelse- Ringkøbingvej 360, 6800 Varde

  Markvanding- Fornyelse-  Ringkøbingvej 360, 6800 Varde, matrikel nr. 13e, Kvong By, Kvong Se tilladelse Kortbilag: 31. Marts 2020- 13:45: 28. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

 13. Høring- Genopretning af Holme Å fra Hostrup til udløbet i Varde Å

  Varde Kommune ønsker med dette projekt at genoprette Holme Å på de nederste 12 km, ved at lukke Holme Kanal og udvide Holme Å til at kunne håndtere den oprindelige vandmængde. Herved skabes passage til næsten 40 km ureguleret Holme Å. Jf. vandløbsloven er projektet i 8 ugers høring fra 31. marts ...

 14. Landzonetilladelse- opførelse af 237 m² udhus

  Adresse: Eskærdalsvej 3, 6818 Årre Matr.nr. 10 b, Årre By, Årre Se tilladelse Kortbilag: 31. Marts 2020- 10:38: 28. April 2020- 23:59 Landzonetilladelser ...

 15. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Mejls

  Varde Kommune offentliggøre hermed forslag til lokalplan 20.10.L02  og kommuneplantillæg 33. Formålet med planforslagene er at muliggøre etablering af et solcelleanlæg nord for Mejls.  PLANFORSLAGENE Se forslag til Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 med miljøscreening Se forslag til Lokalplan 20.10.L02 ...

 16. Afgørelse- om ikke- VVW- pligt for udlægning af gydegrus i Agerbæk, nedstrøms Fåborgvej.

  Se afgørelse Bilag 1- Projekt Agerbæk gydeområder Bilag 2- VVM screeningsskema: 30. Marts 2020- 13:16: 27. April 2020- 23:59 Vandmiljø ...

Sider