Coronavirus_

Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Varde Kommune.

Varde Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk, der konstant opdateres.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Varde Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme AULA og TABULEX.

Nyheder

Opstart i dagtilbud

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjerne for genåbningen af landets daginstitutioner, og derfor går vi fra senest den 1. juni ind i en ny fase i alle kommunens dagtilbud.

Dagligdagen for børn og voksne vil fortsat være anderledes end før coronakrisen, men vi har nu haft nogle uger til at vænne os til alt det nye, og helt som vi havde forventet, er der selvfølgelig masser af plads til leg, læring og kreativitet, lige som de voksne altid er klar med nærvær og omsorg.

De nye retningslinjer stiller stadig krav om ekstra rengøring, fokus på hygiejne, afstand mellem børnene og faste grupper af børn og voksne. Det indretter vi os efter, og vi holder fast i vores fokus på sundhed, tryghed og trivsel for børn og voksne.

Der vil i løbet af uge 22 komme yderligere informationer om, hvordan de nye retningslinjer håndteres i praksis i jeres institution.


 

Skoler: Genåbning

Skolerne genåbnede fredag den 17. april for 0.-3. klasse.
Skolerne genåbnede mandag den 20. april for 4.-5. klasse.
Skolerne genåbnede mandag den 18. maj for 6. – 10. klasse.

Følg med på Aula, hvor vi vil orientere om seneste nyt. 
 

Spørgsmål og svar

Har mit barn mødepligt? 
Ja, børn skal møde i skolen, hvis ikke de tilhører en risikogruppe, eller en i den nærmeste familie er blevet testet positiv for Covid19.

Hvordan sikrer I, at rengøringen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer? 
Skolerne følger en checkliste, hvor alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer til rengøring er samlet. Der er også lavet aftale om ekstra rengøring med vores rengøringsselskab.

Hvad kan vi forvente af undervisningen? 
Undervisningen på de åbnede skoler vil fortsat være nødundervisning. Det betyder, at skoledagen for eleverne fra 0-5 klasse vil blive mellem 4 og 5 timer. En stor del af undervisningen vil blive gennemført udenfor. Undervisningen skal så vidt muligt leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser og tilrettelægges efter den enkelte elevs behov. 

Kan mit barn komme med skolebus? 
Ja, der vil være almindelig skolebusdrift fra den 17. april, og køre-hjem-tidspunkterne vil lokalt blive tilpasset i et samarbejde med skolerne, så de matcher længden på den nye skoledag bedst muligt.

Holdes der afgangsprøver for elever i 9. og 10. klasse? 
Nej. Afgangsprøverne for 9. og 10. klasserne aflyses i år. I stedet ophøjes elevernes afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis. Eksamensbeviset kan bruges som grundlag for ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser. Eleverne modtager undervisning frem til sommerferien 2020, og de afsluttende standpunktskaraktererne gives senest muligt på skoleåret.

Hvad sker der, hvis der opstår sygdom på skolen? 
Elever eller ansatte på skolen, der oplever symptomer på sygdom, skal hurtigst muligt hjem og blive hjemme indtil 48 timer efter de seneste symptomer. Det er barnets lærer, der efter samråd med ledelsen tager kontakt til familien, hvis der opleves COVID-19-lignende symptomer. Hvis en elev eller en ansat på skolen konstateres smittet med COVID-19, sikrer skolen, at alle der har været i nær kontakt med den smittede, modtager information om forholdsreglerne.

Dagtilbud: Genåbning

Dagtilbud genåbnede onsdag den 15. april.
 
Genåbningen sker med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som du kan se via dette link. Det betyder, at både forældre, børn og personale skal forberede sig på en hverdag, som ikke ligner den, vi kender.

Vi vil bede alle forældre dagligt meddele via Tabulex, om barnet kommer, hvornår barnet kommer, og hvornår barnet hentes for at vi kan planlægge vores ressourcer.

Følg med på Tabulex, hvor vi vil orientere om seneste nyt. 

Spørgsmål og svar

Hvor mange børn må der være i et dagtilbud? 
Myndighederne anbefaler dobbelt så meget plads per barn som normalt. Derfor lejer vi spejderhytter, telte og ekstra lokaler og stræber efter at være mest muligt ude.

Må personalet trøste mit barn? 
Ja, og børnene må også få et kram, hvis de er kede af det. 

Hvordan sikrer I, at rengøringen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer? 
Rengøringsselskabet er instrueret i at rengøre efter myndighedernes retningslinjer. Ledelsen i institutionerne har lokale planer for, hvordan de lever op til retningslinjerne. Vi følger situationen tæt og justerer indsatsen, når det er nødvendigt.

Hvad sker der, hvis der opstår sygdom i dagtilbuddet? 
Hvis et barn eller en voksen bliver syg med corona-relaterede symptomer, sendes de hjem og skal blive hjemme i mindst 48 timer, efter de er symptomfri. 
 

Liste over muligheder for hjælp

Vi har samlet en liste over tilbud til dig, som enten har brug for hjælp, social kontakt eller aktiverende tiltag under coronakrisen. Se listen via dette link.

Der er desuden hjælp at hente hos Frivillighuset Varde, der har kontakt med mange frivillige i kommunen. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Vi har brug for sundhedsfagligt nødberedskab

Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet.

Læs mere og tilmeld dig

Kollektive skoleruter

Alle ruter er genoptagede, fra skolerne begyndte at tage imod elever den 17. april.

Social-, sundheds- og ældreområdet

Følgende tilbud inden for social-, sundhed og ældreområdet er lukket helt eller delvist ned (alfabetisk rækkefølge - opdateret 11. maj):

 • Center for sundhedsfremme er delvis åbent for fysisk fremmøde. Der laves digitale hold indsatser, telefonopfølgninger, og telefonrådgivning når det er muligt.
 • Daghjem lukker som udgangspunkt ned. Det vurderes individuelt, om der skal gøres undtagelser for dette.
 • Feriegæster/turister der kræves sygepleje: Der opfordres generelt til, at alle former for feriebesøg undlades. Dette gælder især for personer, der har behov for sygepleje under ferien.
 • Hjælpemiddelforsyningen: Personer med de største behov prioriteres, og derfor kan øvrige opleve forsinkelser på leveringen
 • Medborgerhusets aktiviteter er lukket ned.
 • Sygeplejeklinikkerne på plejecentrene er lukkede. I stedet kører vi ud og hjælper de berørte.
 • Træning og rehabilitering leverer via træning i eget hjem, opfølgning på udleveret træningsprogram pr telefon/video og i mindre grad træning på center og træning udendørs hvis muligt.

Affald, genbrugspladser, drikkevand, fjernvarme etc.

Varde Rådhus og Borgercenter Varde (BCV)

Varde Rådhus og Borgercenter Varde genåbner tirsdag den 2. juni.

Indtil da er begge steder lukket for besøgende med enkelte undtagelser (se nedenfor). Alle eksterne møder på Varde Rådhus og Borgercenter Varde er aflyst.

Det er muligt at møde op hos Borgerservice, hvis du:

 • skal have lavet et pas, og der er tale om et helt akut og velbegrundet behov
 • skal have hjælp til NemID, og det ikke er muligt at få hjælp telefonisk
 • skal have hjælp til kontakt til Udbetaling Danmark, og der er tale om et uopsætteligt problem med forsørgelsesydelser, som ikke kan klares ved telefonisk kontakt med Borgerservice.

Har du brug for at møde op, er det vigtigt, at du først kontakter Borgerservice 79 94 68 00 for nærmere aftale.

 

Beboere og besøgende på plejehjem, ældreboligcentre, bosteder mv.

Plejecentre
For at undgå smittespredning er der begrænsede muligheder for besøg på plejecentrene. Beboerne er sårbare, og det er derfor vigtigt ikke at udsætte dem for smitterisiko. Men det er også vigtigt for beboernes trivsel, at de har mulighed for kontakt med deres nære pårørende. Derfor har et flertal i folketinget besluttet, at der skal være bedre muligheder for, at beboere i plejehjem kan få besøg af deres pårørende.

I Varde Kommune åbner besøgsfaciliteter nogle steder i uge 20, andre steder i uge 21. Der er tale om følgende faciliteter:

Pavillon: Aktivitetscentret (Ølgod), Vinkelvejscentret (Ølgod), Helle Plejecenter (Starup), Poghøj (Oksbøl) og Lyngparken (Varde).
Indendørs rum med direkte indgang udefra: Møllegården (Outrup), Tistrup Plejecenter, Carolineparken (Varde), Poghøj (Oksbøl), Lyngparken (Varde), Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter (Nr. Nebel) og Hornelund.
Teltpavillon: Sognelunden (Agerbæk), Skovhøj (Oksbøl), Hybenbo (Årre), Birgittegården (Sig).
Drivhus: Ansager Plejehjem og Solhøj (Nordenskov).

Retningslinjer for besøg: 

 • Der er fortsat mulighed for terrassesamvær.
 • Nogle steder foregår besøg med to meters afstand mellem beboer og pårørende. Andre steder er der kortere afstand – og afskærmning imellem beboer og pårørende.
 • Der er ikke fysisk kontakt mellem beboer og pårørende ved besøg. 
 • Besøg aftales med plejecentret eller ældreboligcentret og foregår efter personalets anvisninger.

Undtagelse fra indendørs besøgsforbud
Nære pårørendes besøg hos kritisk syge eller døende borgere. Der kan maksimalt være fire pårørende på besøg på beboerens stue.
 

Sociale botilbud
Beboerne er sårbare, og det er derfor vigtigt ikke at udsætte dem for smitterisiko. Men det er også vigtigt for beboernes trivsel, at de har mulighed for kontakt med deres nære pårørende.
Derfor gælder disse retningslinjer for besøg:

 • Besøg på socialområdet er muligt for 1-2 nære pårørende. 
 • Tilbuddets ledelse udpeger - med inddragelse af beboeren - hvem der er besøgspersoner. 
 • Besøg skal aftales med botilbuddets ledelse og under hensyntagen til botilbuddets personale og øvrige beboere. 
 • Besøget er som udgangspunkt udendørs og altid under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
 • Besøg kan, hvis særlige forhold er gældende, også foregå i beboerens egen lejlighed. Forudsætningen er, at der er direkte adgang til beboeren udefra, uden at besøgende skal igennem service- eller fælles arealer. Borgere og pårørende skal i den forbindelse følge personalets anvisninger og iagttage stor opmærksomhed for omgivelserne og gældende retningslinjer for hygiejne, afstand o.a.

Undtagelse besøgsrestriktionerne
Forældre og nære pårørendes besøg hos mindreårige børn eller andre kritiske besøg af særligt tungtvejende grunde er undtaget fra forbuddet. I disse situationer er der adgang efter forudgående aftale med personalet og efter deres anvisninger. Inden du træder ind ad døren, skal du altså have kontaktet personalet hos boenheden.

Hjemmebesøg på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

For at have de nødvendige medarbejderressourcer, og for at mindske smitterisikoen, vil der være færre hjemmebesøg på sundheds-, ældre- og socialområdet. 
Derfor vil modtagere af hjemmepleje, sygepleje, træning og støtte i eget hjem, kunne opleve et ændret serviceniveau. 
Ændringerne vil ske ud fra en individuel og faglig vurdering. De besøg, som vurderes at kunne undværes midlertidigt, vil blive sat på pause.

Medarbejderne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af værnemidler. Værnemidler som kittel, briller, handsker og mundbind er en mangelvare, så det bruger vi kun, hvor det er påkrævet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver gerne telefonisk råd og vejldning og kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 23 31 29 31 eller ved henvendelse direkte til en sundhedsplejerske.

For nyfødte og spædbørn (0 – 1 år)

Sundhedsplejens tilbud er uændrede. Vi kommer fortsat på alle hjemmebesøg og bruger de værnemidler, der er nødvendige for at undgå smittespredning med COVID- 19. Af samme årsag gøres besøgene kortere med eventuel opfølgning telefonisk eller pr. video efterfølgende, hvis der er behov for det.

Graviditetsbesøg gennemføres som video- eller telefonkonsultationer.

For småbørn (1 – 5 år) og skolebørn

Sundhedsplejen følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og fører ikke tilsyn med småbørn og skolebørn af hensyn til at nedbringe smitterisikoen med COVID-19. 
Undtaget er dog børn og familier, hvor særlige forhold gør sig gældende.
 

Foreninger

Danmark er ved at genåbne, og det gælder også en del af foreningslivet - mens en anden del aktuelt må vente lidt endnu. 

Derfor er det også tid for, at en del foreninger i et vist omfang kan genoptage aktiviteterne. Men forbuddet mod forsamlinger på mere end ti personer gælder fortsat.

Det har forhindret mange i at afholde generalforsamlinger, og derfor flyttes fristen for ansøgning om medlemstilskud, lederuddannelse og lokaletilskud til 1. september. 

Har I brug for tilskuddene nu, er i velkomne til at søge om dem på Foreningsportalen.

Fremgangsmåden er følgende:

 • Log på Foreningsportalen og indberet jeres medlemstal og lav derefter de relevante ansøgninger. 
 • Hvis I har et færdigt regnskab liggende, som blot ikke er blevet godkendt på jeres generalforsamling endnu, sender I det på mail til enten bera@varde.dk (Idrætsforeninger) eller til elit@varde.dk (Øvrige børne- og ungeforeninger).
 • Når I har afholdt jeres generalforsamling, uploader I det godkendte regnskab på Foreningsportalen og sender en kopi af jeres referat fra generalforsamlingen, hvor det fremgår at regnskabet er godkendt til bera@varde.dk (Idrætsforeninger) og øvrige børne og ungeforeninger til elit@varde.dk.

Politisk er det blevet godkendt, at Varde Kommune stadig yder 80% i lokaletilskud, selvom aktiviteten ikke har fundet sted pga. nedlukningen, og det uanset, om foreningen holder til i egne/lejede lokaler, i de selvejende haller eller har fået stillet kommunale lokaler til rådighed.

Har I spørgsmål til, hvordan I kan dyrke jeres sport under de gældende retningslinjer, så spørg jeres hovedforbund eller specialforbund. De ligger inde med ekspertviden om lige netop coronahåndteringen i forhold til jeres sportsgren. 
 

Fysio- og ergoterapeuterne

Terapeuterne er sendt hjem frem til og med den 8. juni, og behandlingen er derfor sat på pause i denne periode. Dog vil presserende behandlinger kunne foregå efter aftale.

Terapeuterne kan træffes på deres mobiltelefon eller på deres mail.

Varde STU-Center (tilbud til unge med særlige behov)

Varde STU-Center i Gårde er lukket frem til og med den 17. maj.

Varde STU-Center er Varde Kommunes ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov.

Psykologer

Alle psykologerne arbejder i udgangspunktet hjemmefra til og med den 8. juni. De har ved særlige lejligheder mulighed for at møde frem i dagtilbud og på skoler til møder, sparringer og undersøgelser. 

Der er også mulighed for, at behandlerpsykologerne efter henvisning fra myndighedsafdelingen kan varetage samtaler/undersøgelser i de private hjem, indtil det bliver muligt at benytte kommunens lokaler. 

Psykologerne er tilgængelige på mails og deres mobiltelefon for eventuelle henvendelser.

Socialrådgivere

Du kan træffe din socialrådgiver via tlf. og mail, da medarbejderne arbejder hjemmefra i det omfang, det er teknisk og praktisk muligt.

Det gælder foreløbigt frem til og med den 8. juni.

Du har ligeledes mulighed for at kontakte Modtagefunktionen på tlf. 7994 7828. De kan svare på spørgsmål og evt. guide dig videre.

Familiebehandling

Familiebehandling kan ikke bruge de fysiske rammer på Lysningen. Derfor afholdes samtaler eksempelvis i eget hjem på gåture eller andre steder efter borgernes ønsker.

Jobcentret

Kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er lukket frem til den 17. maj.

Bibliotekerne i Varde, Nørre Nebel, Oksbøl, Ølgod og Agerbæk åbner alle den 18. maj. Vi arbejder lige nu på at tilpasse genåbnignen syndhedsmyndighedernes retningslinjer.

Museer og teatre åbner fra den 8. juni.

Tandplejen

Tandplejen genåbner gradvist. Tandplejen vil i første omgang tilbyde behandlinger og derefter undersøgelser til patienter, som har fået aflyst deres tid, og hvor tandlægen vurderer, at det vil have store konsekvenser, hvis behandlingen eller undersøgelsen ikke udføres.

Vi kontakter dig, hvis du har fået aflyst en tid. Desværre forventer vi, at der vil opstå en betragtelig ventetid, da vi ikke kan have så mange patienter om dagen pga. skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på Tandplejens hjemmeside

Besøg fra familiekonsulenter og kontaktpersoner

Efter en periode med nedlukning arbejder familiekonsulenter og kontaktpersoner igen som normalt og kommer på besøg i hjemmene.

Turistinformationer

Destination Vesterhavets turistinformationer i Blåvand, Henne, Ringkøbing og Hvide Sande er igen åbne.

Læs mere om åbningstider på www.visitwestdenmark.dk.

Byggetilladelser (Privat)

Alle vores digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden fungerer som normalt, og det er fortsat muligt at indsende ansøgninger.

Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og vi forsøger at opretholde det normale serviceniveau. Vi arbejder på at optimere vores telefon- og IT-systemer til denne uvante situation, men det kan tage længere tid end normalt, før vi er i stand til at besvare din henvendelse.

Vi gennemfører ikke tilsyn og besigtigelser.

Bygge- og miljøtilladelser (Erhverv)

Alle vores digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden fungerer som normalt, og det er fortsat muligt at indsende ansøgninger.

Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og vi forsøger at opretholde det normale serviceniveau. Vi arbejder på at optimere vores telefon- og IT-systemer til denne uvante situation, men det kan tage længere tid end normalt, før vi er i stand til at besvare din henvendelse.

Rutinemæssige tilsyn hos virksomheder og landbrug er udsat.
 

ProVarde Erhvervsservice

Alle medarbejdere hos ProVarde er tilgængelige via telefon fra deres hjemmearbejdspladser.

ProVarde prioriterer sparring til virksomheder, som er særlig udfordret af den aktuelle situation, og de er opdateret på seneste nyt om diverse hjælpepakker.

Læs mere på ProVardes hjemmeside (åbner nyt vindue)

Miljø, rotter og forsyning

 • Indmeld akutte miljøuheld til Vagtcentralen på telefon 112 som normalt.
 • Anmeld tegn på rotter i dit hjem eller i forbindelse med drift af fødevarevirksomhed via denne side som normalt.
 • Følg status på spildevand, drikkevand og affaldshåndtering hos DIN Forsyning (åbner nyt vindue).
 • Rutinemæssige brandsyn hos kommunens plejecentre m.m. er udsat
   

Vej og Park

 • Tidsbegrænsningen i p-zonerne i Varde og Ølgod er ophævet indtil videre.
 • Fejl på gadelys, signallys og lignende kan fortsat meldes ind via Giv et Praj, hvor vi prioriterer henvendelser af hastende karakter.
 • Vagtordning i forhold til påvirkning af kritisk infrastruktur som eksempelvis væltede træer eller store huller i vejen. 
 • Det øvrige personale i kommunens Vej og Park-afdeling er sendt hjem. Det betyder, at der pt. ikke fejes, beskæres træer eller rettes fortove op.

Fra mandag den 30. marts udfører Vej og Park desuden opgaver på følgende områder, hvor arbejdet kan klares udendørs og af én person:

 • Affaldsindsamling og rensning af strande
 • Vandløbsvedligeholdelse
 • Tambours Have og Minibyen
 • Institutioner og grundejerforeninger
 • Græsklipning på boldbaner
 • Parker og grønne områder
 • Gadefejning
 • Grusveje, kanter/rabatter samt afvanding
 • Skiltearbejder

Offentlige toiletter

Alle offentlige toiletter genåbner fredag den 15. maj. Toiletterne vil blive rengjort en ekstra gang dagligt for at minimere smitterisikoen.

Der drejer sig i alt om 27 steder rundt om i kommunen, typisk ved kystbyerne.

Kommunens medarbejdere der arbejder hjemme

Hovedparten af kommunens medarbejdere er sendt hjem. Ansatte i ældresektoren og sundhedssektoren bliver på jobbet.

Medarbejdere kan blive kaldt ind, hvis der opstår uforudsete situationer, og derfor skal man være tilgængelig.

Lederne har sørget for telefonnumre og mailadresser, så man kan kontaktes, hvis det bliver nødvendigt.

Det betyder, at man står til rådighed, og skal arbejde det man kan. Hvis man ikke ønsker at være til rådighed i nogle dage og kan undværes, skal man aftale ferie eller afspadsering med sin leder.

Man skal fortsat melde ind, hvis man er syg og ikke er til rådighed.

Har man allerede planlagt ferie eller fridage i perioden, afholder man dette.