Renseanlæg

Spildevandet i Varde Kommune behandles på nedenstående renseanlæg.

Herunder beskrives forsyningens renseanlæg og dernæst følger en oversigt over større private anlæg.

Anlæggenes placering fremgår af spildevandsplanens GIS-kort.

Anlæggenes størrelse angives med enheden PE for personækvivalenter. Hvis et renseanlæg er dimensioneret til fx 16.000 PE vil sige, at det kan rense spildevandet for 16.000 personer.

For oplysninger om de forskellige kloakeringsformer fordelt efter renseanlæg henvises til særskilt opgørelse under afsnittet: Kloakoplande.

Oversigt over renseanlæg

Agerbæk

Agerbæk Renseanlæg
Fåborgvej 84
6753 Agerbæk

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg (MBN). Der er tale om et ældre anlæg, som er ombygget til nuværende form i 1996.

Type: MBN

Godkendt PE: 1.730

Dimensioneret PE: 3.000

Vandområde: Ålunde-Agerbæk-Debel Bæk

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn 748
Nitrogen,total 1482
Phosphor, total-P 99

Nordenskov

Nordenskov Renseanlæg
Kærgårdsvej 37
6800 Varde    


Renseanlægget i Nordenskov er bygget lidt anderledes end de øvrige renseanlæg i Varde Kommune. Det er bygget op med en efterklaringstank i midten, som så er omgivet af den biologiske behandling. Det er dog stadig et mekanisk og biologisk anlæg. Anlægget blev udvidet i henholdsvis 1997 og 1999.

Type: MBNK

Godkendt PE: 5.200

Dimensioneret PE: 4.500

 

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn                                468
Nitrogen,total                                641
Phosphor, total-P                                   64

Nr. Nebel

Nr. Nebel Renseanlæg
Tarmvej 221
6830 Nr. Nebel    


Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1976.  Nr. Nebel renseanlæg har skærpede krav til udledning af fosfor af hensyn til naturområderne i Ringkøbing Fjord. Renseanlægget behandler spildevand fra Nr. Nebel området, Nymindegab og fra sommerhusområdet i Houstrup.

Type: MBNDK

Godkendt PE: 9.100

Dimensioneret PE: 9.100

Vandområde: Bolkjær Bæk

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn                                903
Nitrogen,total                           1.660
Phosphor, total-P                                177

Outrup

Outrup Renseanlæg
Over Fiddevej 31
6854 Henne    

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1977 og udvidet i 1978 til den nuværende kapacitet.

Udledningstilladelsen til renseanlægget blev givet som et tillæg til daværende spildevandsplan den 12. oktober 1978. Tilladelsen var gyldig frem til den 31. december 1982, hvor spildevandsplanen skulle revideres. Spildevandsplanen er blevet revideret flere gange siden da, og Outrup renseanlæg er nævnt i samtlige revisioner. Der er dog aldrig blevet givet en revideret udledningstilladelse. Varde Kommune betragter det som en tilladelse, når renseanlægget er beskrevet i spildevandsplanen. Tilladelsen fra 1978 betragtes derfor stadig som gyldig. Inden for denne spildevandsplans periode (2019-2029) vil Varde Kommune se på en revision af udledningstilladelsen.

Type: MBNDK

Godkendt PE: 16.000

Dimensioneret PE: 16.000

Vandområde: Rolfsø Kanal og Fidde Strøm

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn                                395
Nitrogen,total                                406
Phosphor, total-P                                   42

Sig

Sig Renseanlæg
Karlsgårdevej 28
6800 Varde    

Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, der blev opført i 1987

Type: MBN

Godkendt PE: 1.800

Dimensioneret PE: 3.000

Vandområde: Grindsted-Varde Å

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn                                511
Nitrogen,total                           1.182
Phosphor, total-P                                181

Skovlund

Skovlund Renseanlæg
Rotvigvej 2B
6823 Ansager    

Renseanlægget blev taget i brug i 1992, og er Varde Kommunes andenstørste renseanlæg.  Det adskiller sig fra andre anlæg ved at have 5 separate indløb fra henholdsvis Skovlund by, Skovlund industri, Ansager (inkl. Starup/Tofterup), Tistrup og Ølgod. Renseanlægget leder renset spildevand til Grindsted Å, som er en del af Varde Å systemet. Til Skovlund renseanlæg er der et stort slammineraliseringsanlæg hvor slammet pumpes op og afvander ved naturlig afdræning og biologisk omsætning.

Type: MBNDK

Godkendt PE: 22.000

Dimensioneret PE: 23.500

Vandområde: Grindsted-Varde Å

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn                           4.410
Nitrogen,total                           5.345
Phosphor, total-P                                880

Varde

Varde Renseanlæg
Ndr Boulevard 302
6800 Varde    

Renseanlægget blev opført i 1975 og udbygget i 1992. Det er Varde Kommunes største renseanlæg og renser vand fra Varde by, Orten, Tinghøj, Janderup, Billum og Kærup. Der til-pumpes spildevand fra hele Blåvandshuk området samt Oksbøl, via den store pumpestation i Oksbøl. Renseanlægget leder renset spildevand til Varde Å. I 2014 blev overfladebeluftning på renseanlægget udskiftet med bundbeluftning for at øge kapaciteten og samtidig spare på el. På Varde Renseanlæg håndteres opkoncentreret spildevandsslam fra Nr. Nebel, Outrup, Sig, Nordenskov og Agerbæk. Slammet afvandes i sibåndspresse og opmagasineres i slamlagerhal. Slam køres på landbrugsjord eller køres til forbrændning, hvis krav ikke er overholdt til udbringning på landbrugsjord.

Type: MBNDK

Godkendt PE: 

Dimensioneret PE: 32.000

Vandområde: Grindsted-Varde Å

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn                                                   7.271
Nitrogen,total                                                   9.303
Phosphor, total-P                                                        434

Årre

Årre Renseanlæg
Galthovedvej 2
6818 Årre    


Renseanlægget er et mekanisk og biologisk anlæg, som blev opført i 1988. Renseanlægget modtager spildevand fra Grimstrup (Esbjerg Kommune), foruden spildevand fra Årre og Rousthøje. Årre Renseanlæg har et mindre slammineraliseringsanlæg.

Type: MBNL

Godkendt PE: 2.600

Dimensioneret PE: 4.000

Vandområde: Jyllerup Bæk - Årre Forenge

Udledt stofmængde 2017 (kg/år):

BI5 modif.  5 døgn                                                        535
Nitrogen,total                                                        983
Phosphor, total-P                                                        322

Vejers Nedsivningsanlæg

Anlægget i Vejers nedsiver spildevand fra ca. 100 PE (tilladelse fra 1993). Anlægget ejes og drives af DIN Forsyning A/S

Grærup Nedsivningsanlæg

Anlægget i Grærup nedsiver spildevand fra ca. 150 PE (godkendelse fra 1994 til 59 sommerhuse). Anlægget ejes og drives af DIN Forsyning A/S.

Hostrup Renseanlæg

50 PE minirenseanlæg ejet af DIN Forsyning A/S.

Renseanlæg Hemmet

Renseanlæg Hemmet
Gl. Landevej 55
v/Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Ånumvej 28
6900 Skjern

Spildevandet fra Strellev pumpes til Lyne og derfra videre til Hemmet Renseanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Godkendt PE: 1000-9999

STØRRE PRIVATE ANLÆG

Listen over større private renseanlæg omfatter anlæg, der renser spildevand fra 10 personækvivalenter eller mere, og hvor drift og vedligeholdelse foranstaltes af de private ejere.

Varde Kommune er myndighed og har dermed tilsynspligt over for de private renseanlæg.

Naturcenteret i Varde Kommune meddeler ligeledes udledningstilladelse til de pågældende private renseløsninger.

Navn Adresse Bemærkning
Børsmose Strand Camping Børsmosevej 3, 6840 Oksbøl.  Ejet af NST. De er tilmeldt tømningsordningen, med en tank på 80 m3. Blandet kloakforhold ifølge BBR.
Frøstruphave Efterskole Frøstrupvej 140, 6830 Nørre Nebel Biologisk sandfilteranlæg med udledning til Vandvig Grøft (udledningstilladelse ikke opdateret - skal revideres)
Hotel Henne Mølleå Hennemølleåvej 6, 6854 Henne Henne Mølle Å Badehotel. Nedsivningsanlæg. Tilmeldt tømningsordningen med en tank på 30 m3. Også tilmeldt med en tank på 4 m3.
Kiosk ved rasteplads Østre Omfartsvej 21, 6800 Varde Ø. Omfartsvej 21 har nedsivningsanlæg til 10 PE