Projekter

Varde Kommune arbejder løbende med projekter til forbedring af naturen og miljøet i Varde Kommune.

Projekterne er blandt andet med til at genoprette naturen og fremme biodiversitet. 

En række af projekterne er støttet af EU, mens f.eks. Holme Å er et projekt der søges støttet af fonde m.v. 

Læs mere om de enkelte projekter herunder

Holme Å

Holme Å er et ca. 40 km langt rentvands vandløb, der har sit udløb i Varde Å. Åen er stort set ureguleret, og den løber gennem et varieret terræn i en ådal med enge, højereliggende værdifulde landbrugsjorder og stedvise plantager.

VVM Redegørelse:

VVM redegørelsen har været i høring indtil d. 1. september 2017, og er endelig vedtaget d. 3. oktober 2017,

Der er endvidere blevet udarbejdet et notat, som redegør for de tiltag, der kan iværksættes for at gøre projektet kvælstof neutralt. Notat sendes med ud sammen med VVM redegørelsen.

Læs VVM redegørelsen.

Læs Kvælstof notat.

Tekniske Forundersøgelse: 

Varde Kommune har fået udarbejdet en forundersøgelse, der belyser mulighederne for at gennemføre en vandløbsrestaurering af Holme Å fra Hostrup stemmeværk til udløbet i Varde Å.
Forundersøgelsen skal tilvejebringe et grundlag for den videre proces med restaureringen af Holme Å, og forundersøgelsen skal belyse fordele og ulemper ved en række forskellige scenarier for tilbageførslen af vandet til den oprindelige Holme Å:

- Scenarie A: En fuldstændig nedlæggelse af Holme kanal og tilbageførsel af hele vandføringen til Holme Å.
- Scenarie A1: Tilbageførsel af hele vandføringen til Holme å, og nedlæggelse af Holme kanal, undtagen gennem Øselund. På denne strækning tilføres kanalen vand fra et mindre vandløb (Kloakgrøften) til opretholdelse af vandspejlet.
- Scenarie B: Vandføringen deles ved Hostrup så Holme Å modtager 90 % og Holme kanal 10 %. I Holme Kanals tracé projekteres et nyt vandløb.

Du kan læse forundersøgelsen her

I forbindelse med lodsejermøderne blev sandfanget ved Hostrup drøftet. Der var stor opbakning blandt lodsejerne til at sandfanget nedlægges.
Der er lavet en ny beregning uden sandfang.

Teknisk beregning uden sandfang.

Bilag 1-10 Afvandingstilstanden:

Bilag 1A_Kalibrering Nuværende forhold.pdf
Bilag 1B_Kalibrering Nuværende forhold.pdf
Bilag 1C_Kalibrering Nuværende forhold.pdf
Bilag 2A_Kalibrering_fremtidige_forhold.pdf
Bilag 2B_Kalibrering Fremtidige forhold.pdf
Bilag 2C_Kalibrering Fremtidige forhold.pdf
Bilag 3A_Scenarie A Medianminimum.pdf
Bilag 3B_Scenarie A Medianminimum.pdf
Bilag 3C_Scenarie A Medianminimum.pdf
Bilag 4A_Scenarie A Sommermiddel.pdf
Bilag 4B_Scenarie A Sommermiddel.pdf
Bilag 4C_Scenarie A Sommermiddel.pdf
Bilag 5A_Scenarie A Årsmiddel.pdf
Bilag 5B_Scenarie A ŏrsmiddel.pdf
Bilag 5C_Scenarie A Årsmiddel.pdf
Bilag 6A_Scenarie A Medmaksimem.pdf
Bilag 6B_Scenarie A Medianmaksimum.pdf
Bilag 6C_Scenarie A Medianmaksimum.pdf
Bilag 7A_Scenarie B Medianminimum.pdf
Bilag 7B_Scenarie B Medianminimum.pdf
Bilag 7C_Scenarie B Medianminimum.pdf
Bilag 8A_Scenarie B Sommermiddel.pdf
Bilag 8B_Scenarie B Sommermiddel.pdf
Bilag 8C_Scenarie B Sommermiddel.pdf
Bilag 9A_Scenarie B Årsmiddel.pdf
Bilag 9B_Scenarie B Årsmiddel.pdf
Bilag 9C_Scenarie B Årsmiddel.pdf
Bilag 10A_Scenarie B Medianmaksimum.pdf
Bilag 10B_Scenarie B Medianmaksimum.pdf
Bilag 10C_Scenarie B Medianmaksimum.pdf

Øvrige bilag:

Bilag 11 Øselund løsningen
Bilag 12 Indløbsbygværk Holme Kanal
Bilag 13 Medianmaksimum i Holme Kanal
Bilag 14 Medianminimum i Holme Kanal
Bilag 15 Årsmiddel nuværende forhold kontra scenarie B i Holme Kanal
Bilag 16 Årsmiddel nuværende forhold kontra scenarie A i Holme Å
Bilag 17 Længdeprofiler Holme Å, medianminimum i scenarie A
Bilag 18 Længdeprofiler Holme Å, årsmiddel i scenarie A

Karlsgårde Sø:

Varde Kommune har bedt Orbicon om at undersøge, hvad konsekvensen vil være for Karlsgårde Sø, såfremt den ikke længere vil modtage vand fra Holme Kanal.

Du kan læse rapporten her

I forlængelse af rapporten har Varde Kommune iværksat en måling af næringsstof niveauet fra Nørbæk. 

Naturpotentiale og plejeplan

Varde Kommune har i forbindelse med Holme Å projektet fået lavet en gennemgang af naturpotentialet og plejebehov i ådalen:

Læs gennemgangen her

 

Etablering af stryg ved Karlsgårde Dambrug, Skonager Lilleå

Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at fjerne stemmeværket ved Karlsgårde Dambrug i Skonager Lilleå, der er et offentligt vandløb i Varde Kommune. Stemmeværket udgør en impassabel spærring i vandløbet. Spærring er benævnt RIB-00208 i vandplan 1.10 Vadehavet.


Samtidig med fjernelsen af spærringen ønskes undersøgt mulighederne for at etablere gydebanker i vandløbet til forbedring af muligheden for at genskabe en selvproducerende ørredbestand.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Se projektets materiale

Nedlæggelse af stemmeværket og udlægning af grus ved Orten Dambrug i Marie/Grydvadmølle/Orten Bæk

Projektet forventes realiseret inden august 2015.

Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at fjerne stemmeværket ved Orten Dambrug i Marie/Grydvadmølle/Orten Bæk, der er et offentligt vandløb i Varde Kommune. Stemmeværket udgør en impassabel spærring i vandløbet. Spærring er benævnt RIB-00224 i vandplan 1.10 Vadehavet.
 

Samtidig med fjernelsen af spærringen ønskes etableret et antal gydebanker i vandløbet til forbedring af muligheden for at genskabe en selvproducerende ørredbestand.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Se projekt materiale

Passage forbi Linding Mølle i Stokbæk

Projektet forventes realiseret inden august 2015.

Formålet med indsatsen er at skabe passage fra Stokbæk til Linding Møllesø og videre til den opstrømsliggende strækning af det offentlige vandløb Stokbæk. Linding Møllesø er beliggende syd for landsbyen Horne i Varde Kommune.

Fjernelse af spærringen vil give adgang til 3.558 m opstrømsliggende strækning af Stokbæk. Stokbæk nedstrøms møllesøen indeholder væsentlige gydesteder for både laks og havørred.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Se projekt materiale.

Forundersøgelser af spærringer, jf. Vandplanen.

Varde Kommune har udarbejdet forundersøgelser for 6 spærringer:

  • Fjernelse af spærring i Fredmosebæk - RIB -00715
  • Fjernelse af styrt i Lundager-Outrup Bæk - RIB - 01103
  • Fjernelse af betonstyr ved Rolfsø Kanal, Fidde Strøm - RIB - 01106
  • Fjernelse af spærring ved Sdr. Sig Bæk - RIB - 01078
  • Fjernelse af betonstyrt ved Søvig Bæk - RIB - 01095
  • Fjernelse af betonstyrt ved Søvig Bæk - RIB -01096

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Engarealer ved Ho Bugt - forundersøgelse for sydlig del

Engarealer ved Ho Bugt (Bordrup-Oksby Enge)

Varde Kommune har i 2012/2013 gennemført en forundersøgelse om etablering af naturlige vandstandsforhold i området ved Ho Bugt (Bordrup-Oksby Enge)
Forundersøgelsen kan læses her:

- Forundersøgelse

- Bilag

Projektet er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk

Varde Kommune har fjernet 8 spærringer i Skjærbæk som et led i Vandområdeplanerne 2015-2021. Projektet har skabt passage for fisk og smådyr.

Du kan læse mere om projektet her:

- Forundersøgelse

- Detailprojekt

- Slutrapport

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Vådområde i Kvong Mose

Varde Kommune er ved at realisere et vådområdeprojekt ved Kvong mose.

Vådområdet er på ca. 50 ha, og har til formål at reducere belastningen af kvælstof til Ringkøbing Fjord.

Her kan du læse projektbeskrivelsen.

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 

 

Passage ved Debel Fiskeri

Varde Kommune har som et led i Vanområdeplanerne 2015-2021 skabt passage til de øvre dele af Agerbæk.

Fjernelse af stemmeværket ved Debel Fiskeri har givet adgang til 7.206 m opstrøms liggende strækning af Agerbæk. Vandløbet er gyde- og opvækstvandløb for bestanden af ørred og laks i Sneum Å vandsystemet.

Du kan læse mere om projektet her:

- Forundersøgelse

- Detailprojekt

- Slutrapport

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Fjernelse af spærring i Ralm Bæk

Varde Kommune har gennemført projektet som et led i Vandområdeplanen 2015-2021.

Projektet har skabt passage til de øvre dele af Ralm Bæk. Fjernelse af spærringen har givet adgang til 3.356 m opstrøms liggende strækning af Ralm Bæk. Ralm Bæk er gyde- og opvækstvandløb for bestanden af ørred og laks i Varde Å.

Du kan læse mere om projektet her:

- Forundersøgelse

- Detailprojekt

- Slutrapport

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Fjernelse af spærring ved Ansager Mølle Dambrug

Varde Kommune har som et led i Vandområdeplanen 2015-2021 realiseret projektet i foråret 2018.

Projketet har genskabt de naturlige faldforhold omkring stemmeværket ved Ansager Mølle Dambrug, og dermed skabe passage til hele Ansager Å systemet.

Du kan læse mere om projektet her:

- Forundersøgelse

- Detailprojekt

- Slurapport

Projektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Okkeranlæg og grusudlægning i Kybæk

Varde Kommune har lavet en forundersøgelse til forbedring af forholdene i Kybæk.

Forundersøgelsen beskriver hvordan et okkerrensningsanlæg kan forbedre vandkvaliteten og hvordan de fysiske forhold kan forbedres. Indsatsen skal sikre kravet om god økologisk tilstand i vandløbet. Vandløbet er inddelt i fire vandområder.

Du kan læse mere om projektet her:

- Forundersøgelse

Forundersøgelsen er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Kybæk Øvre

Varde Kommune har fået tilskud til at realisere restaureringstiltragene i Kybæks øvre del. Den udarbejdede detailprojekt kan læses her:

- Detailprojekt - Okkeranlæg

Realiseringsprojektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Kybæk - nedre del

Varde Kommune har gennemført vandløbsreataurering i den nedre del af Kybæk

Slutrapporten for den gennemførte indsats kan læses her:

udarbejdede detailprojekt kan læses her: Slutrapport

Realiseringsprojektet er støttet af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.