Nedsat arbejdsevne

Har du begrænset eller varigt nedsat arbejdsevne, kan Varde Kommune bevilge dig et fleksjob eller et skånejob, hvis du opfylder visse krav.

Både fleksjob og skånejob tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og psykisk. For begge ordninger gælder, at:

 • du ikke må kunne arbejde på normale vilkår
 • du skal have varig nedsættelse af din funktions- og arbejdsevne

Skånejob kan kun bevilges til førtidspensionister.

Muligheder, hvis du har nedsat arbejdsevne

Fleksjob

Et ansættelse i et fleksjob kan være ved en ny arbejdsgiver eller ved din nuværende arbejdsgiver

Ansættelse ved en ny arbejdsgiver
Du kan godkendes til et fleksjob, når

 • du er under folkepensionsalderen
 • du kan ikke være i - eller få - et job på normale vilkår eller ansættelse i et skånejob
 • du har varig og væsentlig begrænsning af din arbejdsevne af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det gælder inden for alle brancher og stillinger. For at afdække det, vil du komme i arbejdsprøvning
 • dine muligheder for revalidering, aktivering eller andre ordninger er afprøvet og udelukket

Ansættelse ved din nuværende arbejdsgiver
For at du kan godkendes til et fleksjob ved en nuværende arbejdsgiver, skal du have været ansat på arbejdspladsen i 12 måneder på særlige vilkår, inden der kan tages stilling til et fleksjob.
Der kan ses bort fra de 12 måneder ved akut opstået sygdom eller ulykke.

Aftale om fleksjob
Når du skal ansættes i et fleksjob vurderer Jobcenteret, hvor mange timer du kan arbejde.
Vurderingen danner grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og arbejdsgiver, herunder arbejdstid og aflønning.

Løn og tilskud
I et fleksjob får du løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, du reelt yder. 
Udover din løn får du et tilskud, der udbetales af kommunen. Tilskuddet kan udgøre op til 98 procent af højeste dagpengesats, det afhænger af lønnen. 

Godkendelse af fleksjob
Et fleksjob bevilges - som udgangspunkt - i op til 5 år ad gangen. 
Herefter vurderer Jobcenteret om du fortsat har ret til et fleksjob.

Er du over 40 år kan du få bevilget et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at du ikke kommer i et arbejde på ordinære vilkår.

Ferie og sygdom
Din ansættelse er på fuldstændig samme vilkår som øvrige medarbejdere, så du går ind under samme regler.  

Ledig fleksjobber
Du modtager ledighedsydelse, hvis du er uden arbejde.

Har du spørgsmål?
Du kan kontakte Jobcenter Varde, tlf. 79 94 63 00

Skånejob

Job med løntilskud til førtidspensionister

Er du førtidspensionist, har du mulighed for at blive ansat i et skånejob med løntilskud, hvis du ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Du må ikke kunne arbejde på normale vilkår, og du skal have varig nedsættelse af din funktions- og arbejdsevne.

Ansættelsen i skånejob kan være på fuld tid eller deltid, og din arbejdsgiver udbetaler lønnen til dig og modtager et løntilskud fra kommunen.

Skånejob foregår på særlige vilkår og tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og/eller psykisk.

Et skånejob er normalt med nedsat arbejdstid, og der gælder særlige regler vedr. aflønning i et skånejob, hvor lønnen normalt er betydeligt lavere end normal overenskomstmæssig aflønning.

Til gengæld modtager du fortsat din førtidspension samtidig med skånejobbet.

Du skal primært selv finde dit skånejob.

Jobcenter Varde kan eventuelt hjælpe med udarbejdelse af dit CV.

Er du ikke selv i stand til at søge efter skånejob, hjælper Jobcenter Varde med match i det omfang, virksomhederne tilbyder jobåbninger.

Har du brug for yderligere information, så læs mere ved at trykke her - eller du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Virksomhedspraktik

Praktik i en virksomhed kan være en god og konkret indgang til arbejdsmarkedet for dig som ledig fleksjobber.

Gennem virksomhedspraktik får du afklaret, om en bestemt type job og den pågældende branche er noget for dig, og samtidig får du styrket dine kompetencer.

Vilkår

Praktikkens længde varierer og afhænger først og fremmest af din situation. For dig som fleksjobber varer virksomhedspraktikken typisk 13 uger.

Hvis du er i virksomhedspraktik, er du omfattet af en særlig forsikring. Så hvis du ikke er dækket på anden vis, dækker Jobcenter Varde skader på dig eller skader forårsaget af dig.

Har du brug for yderligere information om din egen situation, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Hjælpemidler og arbejdsredskaber

Begrænsninger i din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Det kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Hjælpemidler kan for eksempel være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan udlånes til dig.

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde dit fleks- eller skånejob.

Vilkår

Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Mentor

Har du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit nye fleksjob, kan Jobcenter Varde yde støtte til, at din arbejdsgiver midlertidigt ansætter en mentor til at hjælpe dig.

Mentoren vil normalt være en medarbejder i virksomheden, der frikøbes til at være mentor.

Medarbejderen er med til at sikre, at du bliver fortrolig med de daglige opgaver.

Formål

Mentorordningen har til formål at give dig den hjælp, som er nødvendig for, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan også være tale om, at du vender tilbage til nuværende arbejdsgiver på et nyt arbejdsområde.

Vilkår

For at blive tilkendt en mentor, skal du have behov for støtte, vejledning og introduktion, der ligger udover, hvad der sædvanligvis forventes ved ansættelse af en ny medarbejder.

Behovet for mentorstøtte (antal timer og periode) fastsættes ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Har du brug for yderligere information om mentorordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Personlig assistance

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan din arbejdsplads få økonomisk støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper dig med at udføre de opgaver, du ikke kan varetage på jobbet, selv om dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger.

Formålet med ordningen er, at du ligestilles med andre beskæftigede.

Vilkår

Du skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.

Bevilling af personlig assistance kræver udtalelse fra en læge om, at din lidelse eller handicap er af varig karakter. Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.

Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra Jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.

Har du brug for yderligere information om personlig assistance, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Du driver selvstændig virksomhed

Nedsat arbejdsevne - mulighed for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden - det vil sige en arbejdsevne, der som udgangspunkt ikke overstiger gennemsnitligt 20 timer per uge. 

Der er flere krav, som skal opfyldes.

Læs mere ved at trykke her.

 

Seniorpension

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Kravene er, at:

 • du har højst seks år til folkepensionsalderen
 • din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
 • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år (hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre)

Du kan søge om seniorpension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorpension. 

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab. Via nedenstående link kan du læse mere:

Krav til bopæl og statsborgerskab for folke- og førtidspensionister

 

Hvor meget kan jeg få i seniorpension

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende. 

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedligt maksimalt beløb for seniorpension før skat:

 • hvis du er enlig: 19.092 kr. (2020)
 • hvis du er gift/samlevende: 16.229 kr. (2020)

 

Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Kommunen kan gøre din pension hvilende, hvis kommunen kan se, at du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 212.360 kr. om året (2020).

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte kommunen.

Du skal også kontakte kommunen for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 212.360 kr. om året (2020).

 

Før du søger

Vi anbefaler, at du kontakter din praktiserende læge før du søger om seniorpension. Din læge kan vurdere dine fysiske eller psykiske begrænsninger.

Du kan evt. også tale med din fagforening, som kan give dig råd og vejledning.

 

Sådan søger du om seniorpension

For at søge om seniorpension skal du kontakte Jobcenter Varde. Hvis du allerede har en rådgiver i jobcentret, skal du kontakte denne.

Er du ikke tilknyttet jobcentret, kan du ringe til jobcentret på tlf. 79 94 63 00 og oplyse, at du ønsker at ansøge om seniorpension.

Der gøres opmærksom på, at der vil være ventetid, når din sag skal behandles. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at holde ventetiden nede, men der skal indhentes flere oplysninger mv.

 

Hvis du vil klage

Kommunen træffer afgørelser om seniorpension. Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal inden fire uger sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.

 

Lovgivning:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209560

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212059