Kommuneplan 2017

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Varde Byråd godkendte d. 20. juni 2017 Kommuneplan 2017 og er offentliggjort den 23. juni 2017.

Kommuneplan 2017 fastlægger retningslinjerne for arealanvendelse i Varde Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 er der foretaget en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Til den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 er der yderligere foretaget en sammenfattende miljøvurdering ud fra ændringer foretaget efter høringsperioden til Forslag til Kommuneplan 2017.
Det har ud fra disse miljøvurderinger været Byrådets vurdering, at planen ikke ventes at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurderingerne er offentliggjort sammen med Kommuneplan 2017. Resultatet af miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse.

Offentlig høring

Kommuneplanforslaget var fra 23/1 2017 til 31/3 2017 i offentlig høring. Her indkom 23 høringssvar, hvoraf 7 omhandlede vindmøller.

Offentlige møder

Der blev i høringsperioden afholdt tre borgermøder, hvor der specielt til mødet omkring Naturpolitik og Friluftstrategi i Tistrup var en god debat.

Kommuneplan 2017 erstatter Kommuneplan 2013

Med den endelige vedtagelse af planen, danner Kommuneplan 2017 det fremtidige administrationsgrundlag for arealanvendelsen i Varde Kommune.

Klagevejledning

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen, herunder om afgørelsen (med tilhørende miljøvurdering) er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som er tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.


Nedenfor kan du finde alle bilag tilknyttet Kommuneplan 2017.


Planstrategi 2015 og tillæg hertil

 

INDHOLD

Tillæg til Kommuneplan 2017 - endeligt vedtagne

Tillæg 01 Outrup Biogasanlæg

Tillæg 02 Hotel ved Blåvand Kyst

Tillæg 03 Bofællesskab ved Rosenvænget i Ølgod

Tillæg 04 erhvervsområde i den sydvestlige del af Billum

Tillæg 05 Rekreativt område ved Blåvand Kyst

Tillæg 06 Biogasanlæg ved Hjeddingvej  i Ølgod

Tillæg 07 Centerområde Blåvand øst

Tillæg 08 Teknisk Kommuneplantillæg

Tillæg 09 Blåvand Zoo

Tillæg 13 Rensningsanlæg ved Nørre Nebel

Tillæg 14 Ændret rammeområde for matr. 149f, 149o og 149e Varde Markjorder

Tillæg 15 Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum

Tillæg 16 Område vej Ortenvej i Varde - Frello Skolen

Tillæg 17 Område til offentlige formål og boliger i Ølgod

Tillæg 18 Rekreative formål i Varde Nord

Tillæg 19 Nyt rammeområde for Henne Strand Camping

Tillæg 20 Vejrup Andel - Område til foderstof i Roust

Tillæg 21 - Detailhandel i Ølgod

Tillæg 22 - Minigolf og fiskesø i Ho

Tillæg 23 Delvis ophævelse af Kommuneplansramme i Tistrup

Tillæg 24 - For erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Tillæg 26 - for bebyggelse ved Blåvandvej

Tillæg 31 - Erhvervsområde til datacentre i den sydøstlige del af Varde

Tillæg 32 - Område ved Nordre Boulevard

Tillæg 33 - Teknisk anlæg - Rammeområde 20.10.T01

Tillæg 34 - Ølgod Midtby

Tillæg 35 - Tæt-lav ved Klippen i Agerbæk

Tillæg 39 - Ny boligramme i Næsbjerg

Tillæg 41 - Regulering af rammeområde ved Toften i Nr. Nebel

Tillæg 42 - Regulering af rammeområde i Nr. Nebel

Tillæg 43 - Justering af afgrænsning af rammeområde 05.01.S01 i Blåvand

VVM-redegørelse til Viking Link

Kvalitetssikring

REVISION A:

Der er den 29. maj 2017 indsat nyt link til WebGis under fanen "Adgang og vejledning til WebGis",

 

REVISION B:

Der er den 07. juni 2017 uploadet "Resumé af indkomne bemærkninger samt forslag til Byrådets vurdering".

 

REVISION C:

Der er den 09. juni 2017 uploadet følgende opdaterede dokumenter til hjemmesiden:

  • "Oversigt over ændringer ved endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017", hvor opdateringen omhandler kvalitetssikring i planhæfterne og kortmaterialet generelt, herunder også i GIS-systemet.
  • ”Hovedstruktur” med opdateret kortbilag med undtagelse af kortbilag til "Tema 23, Skovrejsning".
  • ”Sammenfattende redegørelse og miljøvurdering” samt ”Bilag 1 til sammenfattende redegørelse og miljøvurdering”. Opdateringerne omhandler tekstmæssige ændringer i miljøvurderingen af udvidelse af rammeområde 18.01.B07’s betydning for flagermus.
  • Tilrettede planhæfter, hvor kortmaterialer, tekst og rammedel er kvalitetssikret og konsekvensrettet som følge af forhandlinger med statslige myndigheder, indkomne bemærkninger og ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og redegørelse. Dernæst er tidligere tekstafsnit om udfordringer og bekymringer tilrettet.
  • Kortmaterialet er opdateret i WebGis med undtagelse af "Tema 23, Skovrejsning".
     

REVISION D:

Der er den 22. juni 2017 uploadet revideret "Hovedstruktur". Ændringerne omfatter reviderede kortbilag i hovedstrukturen.

Der er endvidere lagt ny indledende tekst på hjemmesiden.

 

REVISION E:

Der er den 23. juni 2017 tilføjet information til indledende tekst på hjemmesiden om, at Kommuneplan 2017 er offentliggjort den 23. juni 2017, og at klagefristen beregnes fra denne dato.

 

REVISION F:

Der er den 14. juli 2017 foretaget følgende udskiftninger i "Hovedstrukturens" kort:

  • Tema 14, side 57 - Revideret placering af VikingLink omkring Horne/Tistrup
  • Tema 29, side 112 - Revideret placering af VikingLink omkring Horne/Tistrup

 

Oversigt over ændringer ved endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Hovedstruktur

Adgang og vejledning til WebGis

Se "Adgang til WebGis" her

Se "Vejledning til WebGis" her

Det vil være en fordel at bruge en anden browser end Explorer, når kortet åbnes (f.eks. Safari, Chrome eller Firefox som er hurtigere end Explorer)

 

Planhæfte for 01. Agerbæk

Se planhæfte for Agerbæk her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Agerbæk

 

Planhæfte for 02. Alslev

Se planhæfte for Alslev her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Alslev
Toftnæs

Planhæfte for 03. Ansager

Se planhæfte for Ansager her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ansager
Kvie Sø
Kærbæk

 

Planhæfte for 04. Billum

Se planhæfte for Billum her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Billum

Planhæfte for 05. Blåvand

Se planhæfte for Blåvand her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Blåvand
Vejers
Mosevrå

 

Planhæfte for 06. Fåborg

Se planhæfte for Fåborg her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Fåborg

 

Planhæfte for 07. Henne

Se planhæfte for Henne her

Henne Strand
Henne Stationsby
Henneby
Henne Kirkeby
Stausø

 

Planhæfte for 08. Ho

Se planhæfte for Ho her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ho

Planhæfte for 09. Horne

Se planhæfte for Horne her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Horne
Bjerremose (landområde)
Asp (landområde)

Planhæfte for 10. Janderup

Se planhæfte for Janderup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Janderup
Kærup (landområde)

 

Planhæfte for 11. Lunde

Se planhæfte for Lunde her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Lunde
Kvong
Lydum

 

Planhæfte for 12. Nordenskov

Se planhæfte for Nordenskov her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nordenskov

Planhæfte for 13. Nymindegab

Se planhæfte for Nymindegab her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nymindegab
Houstrup
Lønne

 

Planhæfte for 14. Næsbjerg

Se planhæfte for Næsbjerg her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Næsbjerg

 

Planhæfte for 15. Nørre Nebel

Se planhæfte for Nørre Nebel her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nørre Nebel

Planhæfte for 16. Oksbøl

Se planhæfte for Oksbøl her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Oksbøl
Vrøgum
Jegum
Grærup
Børsmose (landområde)

Planhæfte for 17. Outrup

Se planhæfte for Outrup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Outrup
Vittarp (landområde)

 

Planhæfte for 18. Sig

Se planhæfte for Sig her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Sig
Thorstrup (landområde)

Planhæfte for 19. Skovlund

Se planhæfte for Skovlund her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Skovlund

Planhæfte for 20. Tinghøj

Se planhæfte for Tinghøj her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Tinghøj
Orten
Mejls

Planhæfte for 21. Tistrup

Se planhæfte for Tistrup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Tistrup
Gårde
Hodde

Planhæfte for 22. Tofterup

Se planhæfte for Tofterup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Starup-Tofterup

Planhæfte for 23. Varde

Se planhæfte for Varde her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Varde 

Planhæfte for 24. Ølgod

Se planhæfte for Ølgod her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ølgod
Strellev
Lindbjerg
Krusbjerg

Planhæfte for 25. Årre

Se planhæfte for Årre her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Årre
Roust
Rousthøje
Hjortkær