Hjemmehjælp

Har du behov for hjælp og støtte til at klare dig derhjemme i hverdagen, kan du få personlig og/eller praktisk hjælp fra Varde Kommune.

Det er Visitationen i Varde Kommune der afgør, om du er berettiget til  personlig og/eller praktisk hjælp.

Du kan få hjælp til personlige opgaver som toiletbesøg, bad og indtag af mad og drikke, og praktiske opgaver som rengøring, tøjvask og indkøb.

Når du ansøger om hjemmehjælp, vil Visitationen altid vurdere, om der findes hjælpemidler, der kan hjælpe dig til selv at klare den eller de opgaver, der er blevet vanskelig for dig.

Vurderer Visitationen, at du ved hjælp af træning og vejledning vil kunne blive mere selvhjulpen, vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb frem for hjemmehjælp.

 

 

 • Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Spørgsmål og svar

Hvordan ansøger jeg om hjemmehjælp?

Du søger om praktisk og personlig hjælp, ved at henvende dig til Visitationen i Varde Kommune på tlf. 79 94 68 34 mellem 8:00 - 12:00 på hverdage.

Hvem kan få hjemmehjælp?

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er over 18 år gammel, og ikke selv kan klare praktiske eller personlige opgaver.

Du kan ikke få hjælp til praktiske opgaver såsom rengøring, tøjvask og indkøb, hvis der er en anden nærtstående person i husstanden, der kan klare opgaverne.

Hvem leverer hjemmehjælpen?

Du har frit valg af leverandør af hjemmehjælp i eget hjem, det gælder også for dig der bor i ældrebolig eller ældreboligcenter.

Visitationen aftaler med dig, hvem du ønsker som leverandør i forbindelse med, at du tildeles hjemmehjælp.                                                                                                                                                                             

Ønsker du at skifte leverandør, skal du kontakte visitationen i Varde Kommune på tlf. 79 94 68 34 mellem 8:00 - 12:00 på hverdage.

Du kan godt vælge to forskellige leverandører til henholdsvis personlig og praktisk hjælp, så du f.eks. har den kommunale hjemmepleje som leverandør af personlig hjælp og en privat leverandør til praktisk hjælp.             

Har du en privat leverandør, kan du træffe aftale om tilkøb af ekstra ydelser, som du betaler for direkte til leverandøren. Dette er ikke muligt hos den kommunale hjemmepleje.

Varde Kommune har følgende godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp som du kan vælge imellem. Vær opmærksom på, at ikke alle leverandører dækker hele kommunen.

På kortet her kan du se distriktsinddelingen.

Godkendte leverandører af praktisk hjælp

Leverandør

Dækker område

Blaabjerg Frit Valg

Nord/Vest

Vikarservice 

Hele kommunen

 CR vinduespolering og rengøring

Hele kommunen

Lailas Rengøring

Hele kommunen

Ritas Rengøring 

Hele kommunen

 Esthers rengøring

 

 Øst

Varde Kommunes hjemmepleje

Hele kommunen

Godkendte leverandører af personlig pleje

Bor du i område Øst, Syd/Vest eller Midt, er du sikret frit leverandørvalg på personlig hjælp via et fritvalgsbevis. Du skal ansøge om et fritvalgsbevis hos Visitationen,  og træffer herefter selv aftale med en leverandør der ønsker at levere hjælpen under de vilkår der er beskrevet i fritvalgsbeviset.

Leverandør

Dækker område

Blaabjerg Frit Valg

Nord/Vest

Varde Kommunes hjemmepleje

Hele kommunen 

Hvad koster hjemmehjælp?

Hjemmehjælp er uden egenbetaling.

Køber du ekstra ydelser hos en privat leverandør, skal du betale direkte til leverandøren.

Hvilke forpligtelser har jeg som hjemmehjælpsmodtager?

Når du modtager hjemmehjælp, er dit hjem en arbejdsplads.

Det er derfor vigtigt, at hjemmehjælperen kan udføre sit arbejde under forhold der lever op til arbejdsmiljøkravene. Hjemmeplejen vil derfor gennemgå forholdene i dit hjem i forbindelse med, at du opstarter hjemmehjælp, for at sikre at hjemmehjælperens arbejdsforhold er tilfredsstillende. Det handler både om, at du f.eks du har de rigtige redskaber til rådighed til rengøringen, og at der er tilstrækkeligt med arbejdsplads i de lokaler, hvor  du modtager hjælpen. Har du ikke plads nok i soveværelset eller i badeværelset, kan det blive nødvendigt at flytte møbler, eller indrette et andet rum, hvor du kan modtage hjælpen under de rigtige arbejdsforhold. Det kan desuden være nødvendigt at lægge køreplader eller at fjerne gulvtæpper. Det er dig og dine pårørende, der har ansvar for at fjerne møbler og tæpper, så der er plads til hjælpemidler.

Du skal altid være til stede i hjemmet, når hjælperen kommer.

Af hensyn til hjemmehjælperens arbejdsmiljø, må du ikke ryge, mens hjælperen er i hjemmet.

Har du husdyr, skal du sikre, at de ikke er til gene for hjælperen.

Hvordan melder jeg afbud til hjemmehjælpen?

Du skal melde afbud til din leverandør på det nummer der står i din borgerbog. Du skal helst melde afbud inden kl. 12 dagen før, hjælpen skal leveres.

Har du ikke meldt afbud, vil hjemmehjælperen med politiets hjælp, bestille en låsesmed for at få adgang til dit hjem, for at sikre, at du ikke ligger hjælpeløs i hjemmet. Udgiften til låsesmeden skal du betale.


Hvis dit besøg aflyses af leverandøren
Leverandøren skal give dig besked, hvis de ændrer tidspunktet mere end 30 minutter, i forhold til det aftalte tidspunkt. Forsinkes leveringen af hjælpen, kan du kontakte leverandøren.

Bliver hjælpen aflyst af leverandøren, vil du blive tilbudt et erstatningsbesøg.

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Når du ansøger om hjemmehjælp, vil du ofte i første omgang blive tilbudt et målrettet træningsforløb.

Formålet med forløbet er, at du igen bliver selvhjulpen i at klare de opgaver, du har fået svært ved. Forløbet foregår i din hjem, hvor den kommunale hjemmepleje støtter dig i at træne opgaverne. Under forløbet modtager du og hjemmeplejen rådgivning fra en terapeut. 

Rehabiliteringsforløb kan også varetages af Blåbjerg Frit Valg, i området nord/vest . Forløbet varer typisk 3 måneder, og afsluttes selvfølgelig tidligere hvis du er blevet selvhjulpen.

Kan jeg få et klippekort til hjemmehjælp?

Hvis du modtager hjemmehjælp, og har behov for støtte til at varetage aktiviteter i og udenfor hjemmet, der giver dig livskvalitet og forebygger ensomhed, og hvor støtten ikke kan dækkes af dit netværk eller andre kommunale indsatser, kan du drøfte om ordningen er noget for dig med din kontaktperson i hjemmeplejen.

Bor du i plejebolig, eller har du en støtte-kontaktpersonordning eller en ledsagerordning, kan du ikke få et klippekort til hjemmehjælp.

Hvordan fungerer klippekortet?

Hvis du har fået et klippekort til hjemmehjælp, får du hver uge 30 minutters ekstra hjemmehjælp. Der kan spares op til 6 klip op, så der er mulighed for at foretage sig ting der tager længere tid. Du skal sammen med hjemmehjælperen aftale hvornår klippekortet skal bruges. Aktiviteterne skal dog normalt altid foregå i tidsrummet mellem 10:30 og 15:30.

Hvad kan klippekortet bruges til?

Du bestemmer i udgangspunktet selv, hvordan tiden skal bruges.
Tanken bag ordningen er, at du får støtte fra kendt hjemmehjælper til at gøre nogle ting, der giver livskvalitet og glæde, men som du har svært ved at klare på egen hånd.

Det kan for eksempel være:

 • Dagligvareindkøb, tøjindkøb og gaveindløb
 • Café og restaurantbesøg
 • Besøg hos frisør og fodpleje
 • Ledsagelse til borgerservice og aftaler hos tandlæge og læge
 • Deltagelse i sociale arrangementer, f.eks. foredrag og besøg på aktivitetscenter
 • Gåture og besøg på kirkegården
 • Madlavning og bagning i hjemmet
 • Let oprydning, pyntning til højtider
 • Højtlæsning, hyggesnak eller spil i hjemmet
 • Håndtering af post
 • Ekstra bad, manicure på hænder, hjælp til hår og makeup

Klippekortet kan ikke anvendes til rengøring, havearbejde, snerydning eller opgaver der ligger indenfor andre fagområder, eksempelvis opgaver af håndværksmæssig karakter.

Koster det noget at bruge klippekortet?

Klippekortet er uden egenbetaling, men du skal selv betale eventuelle udgifter til transport, entre og forplejning, for eksempel en kop kaffe, eller entre for dig selv og hjemmehjælperen.

Hvordan får jeg hjælp efter en sygehusindlæggelse?

Hvis du har været indlagt på sygehuset, og har brug for hjælp når du kommer hjem, kontakter sygehuset automatisk Visitationen i Varde Kommune.

Visitationen vil  sørge for, at du får den nødvendige hjælp når du kommer hjem.

Du skal ikke selv foretage dig noget.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Visitationen.

Hvad betyder fleksibel hjemmehjælp for mig?

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du kan bytte din hjemmehjælp til en anden ydelse, end den du er visiteret til. Har et familiemedlem f.eks. købt ind for dig, kan du i stedet få gjort dit køleskab rent.


Der er dog nogle overordnede begrænsninger for retten til at bytte ydelser:

 • Den hjælp, du ønsker at bytte dig til, skal kunne leveres indenfor den tidsramme, der er sat af til at levere den hjælp, du er visiteret til. Du kan altså ikke bytte dig til ekstra tid.
 • Du kan kun bytte dig til hjælp til personlig pleje, hvis du i forvejen er visiteret til personlig pleje. Hvis du kun er visiteret til hjælp til rengøring, kan du f.eks. ikke bytte dig til hjælp eksempelvis til at komme i bad.
 • Der kan kun byttes til indsatser der ligger indenfor social- og sundhedspersonalets fagområde.

Kan hjemmehjælperen afvise dit ønske om fleksibel hjemmehjælp?
Du kan altid bede om at gøre brug af fleksibel hjemmehjælp. Hjemmehjælperen kan dog sige nej til dit ønske, hvis denne vurderer, at det vil være fagligt uforsvarligt at lade dig fravælge den visiterede ydelse.

Har det betydning for den hjælp jeg får, hvis jeg bytter ydelser?

Det har ingen betydning for din hjælp og dine rettigheder, at du vælger at bytte ydelser.

Hvis du ofte vælger at bytte en bestemt ydelse til hjælp til andre opgaver, kan det medføre at kommunen vil revurdere, om du har behov for hjælp til den ydelse der ofte byttes, da det kan være et udtryk for, at du ikke har behov for den konkrete ydelse.

Kan jeg udpege min egen hjælper?

Du har ifølge Servicelovens § 94 mulighed for selv at udpege en hjælper til at varetage de hjemmehjælpsydelser, du er visiteret til. Kommunen ansætter den hjælper, du har udpeget som privatperson.

For at den person, som du ønsker godkendt til at hjælpe dig, kan blive godkendt som din hjælper, skal følgende minimumskrav som udgangspunkt være opfyldt:

 • Hjælperen skal være mindst 18 år.
 • Hjælperen må ikke være ansat i hjemmeplejen i Varde Kommune.
 • Hjælperen skal være i stand til at udføre de visiterede opgaver på en hensigtsmæssig måde, yde hjælp til selvhjælp og foretage observationer af dig, samt give en faglig relevant tilbagemelding. Herunder at melde tilbage om generelle forværringer og forbedringer i din tilstand til Visitationen i Varde Kommune.
 • Hjælperen skal kunne varetage opgaverne i det tidsrum, du er visiteret til opgaverne.
 • Hjælperen må ikke sammenlagt være beskæftiget i mere end ca. 48 timer/uge.

Visitationen i Varde kommune afgør, om der i den enkelte ansættelse efter Servicelovens § 94, er behov for indhentning af straffeattest. Hjælperen skal deltage i forflytningskursus, og gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.

Er et nødkald en mulighed for mig?

Et nødkald sætter dig i direkte kontakt med hjemmeplejen.

Hvem kan få et nødkald?

Et nødkald er kun en mulighed, hvis du ikke kan tilkalde hjælp på andre måder i de situationer hvor du har behov for hjælp.

Du kan få et nødkald, hvis du er i stand til at betjene et nødkald, har varigt eller midlertidigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og en eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

 • Du har faldtendens
 • Du har hjerte- eller lungesygdom, og ved små anstrengelser får anfald/ubehag
 • Du ikke kan bruge en almindelig telefon pga. talebesvær, eller fordi du er svært hørehæmmet
 • Du af andre årsager er i høj risiko for at komme i situationer, hvor du ikke kan tilkalde hjælp på anden vis

Hvordan fungerer et nødkald?

Nødkaldet kan  kobles til din mobiltelefon, hvor du via din telefon sættes direkte i forbindelse med hjemmeplejens døgnbetjente telefonlinje.

Du kan også få et nødkald, som du bærer om halsen eller håndleddet. Når du aktiverer nødkaldet, vil hjemmeplejen svare via en boks der er opsat i dit hjem, så I kan aftale, om de skal komme forbi, eller om du kan klare dig med en samtale. Hvis du ikke svarer, kommer hjemmeplejen ud til dig.

Når du har et nødkald, skal du have opsat en nøgleboks, så hjemmeplejen kan komme ind i dit hjem, når du aktiverer nødkaldet.

Det er ikke et krav at du har fastnettelefon, for at du kan få et nødkald.

Hvad koster et nødkald?

Et nødkald koster ikke noget for dig.