dreng2

COVID-19 og foreningslivet

Denne side har til hensigt at samle COVID-19 relaterede informationer for foreningslivet i Varde Kommune.

Retningslinjer

I Varde Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer i relation til COVID-19. Inden for Kultur- og Fritidsområdet henviser således også til Kulturministeriets retningslinjer for området. Da retningslinjerne løbende tilpasser sig den aktuelle situation henviser vi til deres hjemmesider for opdaterede informationer og retningslinjer.

De nationale interesseorganisationer fx DIFDGIDUF har også informationer om foreningsaktiviteter under pandemien. Derudover så har mange specialforbund specifikke retningslinjer for de enkelte idrætter mv.

Pjece om forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning i Danmark

Opdateret: 13.01.2021 

COVID-19 & foreningslivet

COVID-19s påvirkninger af foreningsområdet

Kultur og Fritid gennemførte i oktober 2020 en spørgeskemaundersøgelse for at få indblik i, hvordan COVID-19 påvirkede foreningslivet generelt. 46% af alle godkendte foreninger i Varde Kommune besvarede spørgeskemaet og undersøgelsen tegner derfor et godt billede af situationen på undersøgelsestidspunktet.

Undersøgelsen spørger ind til ni forskellige temaer:

- Aktiviteter
- Deltagere 
- Frivillighed
- Økonomi
- Kommunikation
- Udfordringer
- Potentialer
- Fremtiden
- Håndtering af nedlukningen

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet et notat, som kan læses her

DIF og DGIs coronahjælpepulje

Ny ansøgningsrunde til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje løber fra den mandag d. 14. december 2020 kl. 12 og frem til fredag den 22. januar 2021 kl. 12.

OBS: Corona-hjælpepuljen kan ansøges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga COVID-19. Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

Hvem kan søge puljen:

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Hvad er ansøningsfristen:

Fristen er d. 22. januar 2021 kl. 12.

Hvor søger man:

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde.

Læs mere på DGI's hjemmeside

DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen er lukket og genåbner d. 1. februar 2021.

 

Hvem er puljen for:

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

Hvad dækker puljen:

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Sådan søger I:

I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR). Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

Find flere information på www.dgi.dk

DUF COVID-19 nødpulje

DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien.

Puljen åbner for 3. ansøgningsrunde mandag den 11. januar 2021 med ansøgningsfrist mandag den 15. marts2021.

Den nye ansøgningsrunde er mulig, da Folketinget på ny har tilført yderligere midler til COVID-19 nødpuljen.

Ændringer siden første ansøgningsrunde

 • Puljen kan dække afholdte udgifter og tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 til 28. februar 2021, som er kendt på ansøgningstidspunktet.
 • Som noget nyt kan lokalforeninger nu også ansøge om støtte til merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved afholdte af lokalforeningsarrangementer, herunder håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.
 • Navnlig under hensyn til lokalforeningernes behov for hurtigst muligt at opnå udbetaling af støtte til dækning af udgifter og tabte indtægter som følge af COVID-19, har DUF foretaget ændringer i proceduren for behandlingen af visse ansøgninger. I de tilfælde, hvor en lokalforening søger om støtte på 25.000 kr. eller derunder, kan sagen nu behandles af DUFs sekretariatet og skal som udgangspunkt ikke afvente udvalgsbehandling. En ansøgning om støtte på 25.000 kr. eller derunder vil dog fortsat blive forelagt for DUFs nødpuljeudvalg i de tilfælde, hvor ansøgningen rejser tvivlsspørgsmål. Nødpuljeudvalget vil endvidere blive orienteret om alle sager afgjort af DUFs sekretariat.

Læs mere her

Opdateret 13.01.2021

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Hvem kan søge:

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Man skal have en minimumsomsætning på 1. mio. kr. om året. 

Hvad kan man søge om:

 • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer

 • Puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter

 • Der kan maks. søges om 1,5 mio. kr. pr aktivitet

 • Hver ansøger kan højst modtage 6. mio. kr. i tilskud fra puljen

Hvad er fristen for at søge:

Puljen er forlænget frem til den 31. januar 2021.

Læs mere på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

Kulturministeriets hjælpepakker til kulturlivet

Klik her for at få en oversigt over støttemuligheder

Opdatering 17.12.20

Forlængelse af kompensationsordninger og puljer samt oprettelse af ny museumspulje

Regeringen og aftalepartierne har den 17. december indgået en ny som indebærer at en række kompensationsordninger og puljer forlænges til og med den 28. februar 2021.

Der tilføres samtidig nye midler til eksisterende puljer og oprettes en ny museumspulje:

 • Aktivitetspuljen får tilført 80 mio. kr.
 • Biografpuljen forhøjes med 5 mio. kr.
 • Foreningspuljen, der hjælper lokale idræts- og fx spejderforeninger med at afbøde de økonomiske konsekvenser, forhøjes med 50 mio. kr.
 • Der etableres en ny særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

Oversigt over andre støttemuligheder til foreninger

For at hjælpe foreningerne har Varde Kommune nedenfor omtalt en række organisationer, som løbende holder sig opdateret om støttemuligheder og har udarbejdet lister over en række støtteordninger.

Nogle ordninger er relateret til Corona, mens andre er mere generelle ordninger. Vær opmærksom på at nogle af ordningerne kan henvende sig til bestemte typer foreninger.

Varde Kommune tager forbehold for fejl og mangler.

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DIF har udarbejdet en god oversigt over støttemuligheder ifm. Coronakrisen.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

DGI har en oversigt over muligheder fra virksomheder og fonde.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Oversigt over tilskud fra DUF.

Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)

Find en oversigt over støttemuligheder samt gode råd til foreningens økonomi ifm. Coronakrisen.

Aftenskoleområdet

Paraplyorganisationerne: 

DOF:   Info om Corona | DOF (danskoplysning.dk)

Fora:   Oplysningsforbund (fora.dk)

Samt FOF, LOF og AOF’s egne hovedorganisationer.