dreng2

COVID-19 og foreningslivet

Denne side har til hensigt at samle COVID-19 relaterede informationer for foreningslivet i Varde Kommune.

Retningslinjer

I Varde Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer i relation til COVID-19. Inden for Kultur- og Fritidsområdet henviser således også til Kulturministeriets retningslinjer for området. Da retningslinjerne løbende tilpasser sig den aktuelle situation henviser vi til deres hjemmesider for opdaterede informationer og retningslinjer.

De nationale interesseorganisationer fx DIFDGIDUF har også informationer om foreningsaktiviteter under pandemien. Derudover så har mange specialforbund specifikke retningslinjer for de enkelte idrætter mv.

Læs mere om genåbningen på Kultur og Fritids området under fanen "Genåbning"

 

Opdateret: 20.04.2021 

COVID-19 & foreningslivet

Genåbning

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes fra 1. marts 2021

 • Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
 • Udendørs kulturinstitutioner defineres som udendørsområde, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, zoologiske haver mv.
 • Det bemærkes, at der gælder et forsamlingsforbud på max 10 personer i forbindelse med alle former for ophold i udendørs kulturinstitutioner. Dette gælder også byvandringer, omvisninger mv.. Lønnede medarbejdere tækker ikke med i forsamlingsforbuddet.
 • Forsamlingsforbuddet gælder desuden i forbindelse med udendørs teaterforestillinger, koncerter mv.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 25 til 50 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 22. marts 2021.

 • Omklædningsrum og klublokaler er stadig lukket ned - bad og omklædning foregår derfor i hjemmet.
 • Der må låses op til boldrum eller lignende, hvor bolde og øvrige træningsrekvisitter er opbevaret, samt 1 toilet, på betingelse af at foreningen selv står for rengøring. 
 • Det forventes, at udendørs idræts- og foreningsaktiviteter kan foregå i flere grupper på samme bane, så længe hver gruppe er effektivt adskildt, før, under og efter aktiviteten, samt at der udelukkende vil være adgang til indendørslokaler som toilletter og redskabsrum.
 • Det er endnu ikke afklaret, om musik- og kulturskoler, som normalt kategorisere som "foreningsaktiviteter" i sektorpartnerskaberne kan lave udendørs aktiviteter. Det forventes ikke, at andre kommunale institutioner kan falde ind under denne kategori.
 • Såfremt idræts- og foreningsaktiviteter, der normalt foregår indendørs, ønsker at lave udendørs aktiviteter, er dette en mulighed, hvis de overholder de gældende restriktioner, og hvis lokale forhold tillader dette.

Genåbning fra 21. april 2021

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og til 50 personer udendørs.
 • Der åbnes for museer inkl. videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller samt biblioteker med krav om anvendelse af coronapas.
 • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år åbner uden coronapas med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen omfatter ikke sangaktiviteter. 
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden coronapas. Dette omfatter alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 personer for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. 
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer. 
 • Fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder) genåbner med klart adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand med egen ind- og udgang mv. og med krav om coronapas samt registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af smitteopsporingen. 

Se mere i aftalen om udmøntningen af genåbningen pr. 21. april 2021

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter her

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv her

Retningslinjer for klulturinstitutioner, hvor publikum er i bevægelse her

 

Retningslinjer pr. 22. marts 2021 for udendørsidræt er fortsat gældende.

 

Genåbning fra 6. maj 2021

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 25 personer indendørs og til 75 personer udendørs.
 • Der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Der åbnes for indendørs idræt for voksne over 18 år. Der vil være krav om anvendelse af coronapas. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Genåbning fra 21. maj 2021

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer indendørs og til 100 personer udendørs.
 • Der åbnes for resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Der åbnes for indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo, legelande mv. med krav om anvendelse af coronapas.
 • Aftenskoler genåbnes.

Tillæg til kriterierne for Foreningernes initiativ- og udviklingspulje - 15. april - 31. juli 2021

Tillæg til kriterierne for Foreningernes initiativ- og udvilingspulje gældende for perioden 15. april - 31. juli 2021. Se de generelle kriterier for puljen på siden for puljer.

Formål
Formålet med tillægget til puljen er at understøtte nye aktiviteter, der kickstarter foreningernes aktiviteter under genåbningen og normaliseringen af foreningslivet i Varde Kommune. Puljen understøtter opstart af nye aktiviteter i forneninger, som ikke hidtil har været en del af foreningernes udbud af aktiviteter. Foreningerne kan søge tilskud til aktiviteter, der tænker utraditionelt i et forsøg på at få deres medlemmer tilbage til foreningslivet eller til rekruttering af nye medlemmer.
Kriterierne er gældende i april, maj, juni og juli måned 2021.

Hvem kan søge
Godkendte folkeoplysende foreninger eller selvorganiserede grupper med aktiviteter som har et folkeoplysende formål.

Puljen giver tilskud til
Puljens midler kan bruges til at dække de omkostninger, der vil være i forbindelse med aktivitetens opstart, afvikling og implementering. I puljen kan der ansøges om økonomi til f.eks.:
- Køb af særlige rekvisitter
- PR
- Annoncering
- Aflønning af trænere
Der ydes ikke tilskud til hovedsagelig forplejning.

Økonomi
Det er muligt at søge op til 5.000 kr. pr. projekt, hvor der er krav om medfinansiering. 
Der ydes maksimalt 100 kr. i timen til trænerlønninger. Ønsker foreningen at yde større tilskud til trænere er dette foreningens eget ansvar.
Tilskuddet er betinget af, at foreningen ved projektets afslutning indsender bilag, som dokumenterer, at beløbet er anvendt jævnfør bevillingen. Senest 3 måneder efter, at projektet er gennemført, udfyldes og afleveres evalueringsskemaet. Såfremt de ønskede aktiviteter ikke genmføres, skal tilskuddet tilbagebetales. 

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Julie Maigaard Jakobsen julj@varde.dk 
Det er samme ansøgningsskema som den eksisterende pulje - Foreningernes initiativ- og udviklingspulje. Se den på siden for puljer.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger indsendes løbende, men senest 31. juli 2021. Der uddekes efter først-til-mølle-princip.

COVID-19s påvirkninger af foreningsområdet

Kultur og Fritid gennemførte i oktober 2020 en spørgeskemaundersøgelse for at få indblik i, hvordan COVID-19 påvirkede foreningslivet generelt. 46% af alle godkendte foreninger i Varde Kommune besvarede spørgeskemaet og undersøgelsen tegner derfor et godt billede af situationen på undersøgelsestidspunktet.

Undersøgelsen spørger ind til ni forskellige temaer:

- Aktiviteter
- Deltagere 
- Frivillighed
- Økonomi
- Kommunikation
- Udfordringer
- Potentialer
- Fremtiden
- Håndtering af nedlukningen

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet et notat, som kan læses her

DIF og DGIs coronahjælpepulje

DIF og DGI's corona-hjælpepulje lukkede den 26. marts for ansøgninger for tab i første kvartal 2021 som følge af coronarestriktioner.
Der vil blive meldt ud, hvis DIF og DGI's corona-hjælpepulje bliver tilført yderligere midler til dækning af tab, som indtræffer efter 31. marts 2021.

Opdatering 07.04.21

Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

Alle ansøgninger indsendt inden 26. marts forventes besvaret i løbet af maj måned.

Hvem kan søge puljen:

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen.

Hvad er ansøningsfristen:

 

Hvor søger man:

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge om at få dækket tabet i 2021.

Læs mere på DGI's hjemmeside

DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen er åben

Hvem er puljen for:

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

Hvad dækker puljen:

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Sådan søger I:

I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR). Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

Find flere information på www.dgi.dk

DUF COVID-19 nødpulje

Puljen er lukket

DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien.

Læs mere her

Opdateret 07.04.2021

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Puljen er åben

Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter er åben og løber fra 1. marts til den 30. april 2021.

Hvem kan søge:

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, en stand-up-venue, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer. puljen understøtter desuden publikumsrettede kulturaktiviteter målrettet børn og unge, som finder sted for i eksempel daginstitutioner eller folkeskoler.

Man skal have en minimumsomsætning på 1. mio. kr. om året. 

Hvad kan man søge om:

 • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer

 • Puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens omkostninger

 • Der kan maks. søges om 1,5 mio. kr. pr aktivitet

 • Hver ansøger kan højst modtage 6. mio. kr. i tilskud fra puljen fra den 1. marts til den 30. april 2021

Hvad er fristen for at søge: 10. maj 2021

Læs mere på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

Kulturministeriets hjælpepakker til kulturlivet

Klik her for at få en oversigt over støttemuligheder

Opdatering 07.04.21
Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet for tabt deltagerbetaling i perioden fra december 2020 til den 5. april 2021.
Ansøgningsfrist den 1. juni 2021.
Læs mere her

Opdatering 19.02.21
Kompensationsordning for større kultur- og idrætsarrangementer genåbner og er blevet forlænget.
Formålet er at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriers område.
For perioden fra den 1. september til den 31. december 2020 er der ansøgningsfrist den 30. april 2021.
Læs mere og søg ordningen her

Opdatering 17.12.20

Forlængelse af kompensationsordninger og puljer samt oprettelse af ny museumspulje

Regeringen og aftalepartierne har den 17. december indgået en ny som indebærer at en række kompensationsordninger og puljer forlænges til og med den 28. februar 2021.

Der tilføres samtidig nye midler til eksisterende puljer og oprettes en ny museumspulje:

 • Aktivitetspuljen får tilført 80 mio. kr.
 • Biografpuljen forhøjes med 5 mio. kr.
 • Foreningspuljen, der hjælper lokale idræts- og fx spejderforeninger med at afbøde de økonomiske konsekvenser, forhøjes med 50 mio. kr.
 • Der etableres en ny særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

Oversigt over andre støttemuligheder til foreninger

For at hjælpe foreningerne har Varde Kommune nedenfor omtalt en række organisationer, som løbende holder sig opdateret om støttemuligheder og har udarbejdet lister over en række støtteordninger.

Nogle ordninger er relateret til Corona, mens andre er mere generelle ordninger. Vær opmærksom på at nogle af ordningerne kan henvende sig til bestemte typer foreninger.

Varde Kommune tager forbehold for fejl og mangler.

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DIF har udarbejdet en god oversigt over støttemuligheder ifm. Coronakrisen.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

DGI har en oversigt over muligheder fra virksomheder og fonde.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Oversigt over tilskud fra DUF.

Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)

Find en oversigt over støttemuligheder samt gode råd til foreningens økonomi ifm. Coronakrisen.

Aftenskoleområdet

Paraplyorganisationerne: 

DOF:   Info om Corona | DOF (danskoplysning.dk)

Fora:   Oplysningsforbund (fora.dk)

Samt FOF, LOF og AOF’s egne hovedorganisationer.