Udkast til to lokalplaner i Ho og forslag til områdeplan for Ho

Varde Kommune indbyder offentligheden til at indsende kommentarer til planerne.

Varde Kommune har igangsat flere planprojekter omkring Ho, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til planerne. Projekterne er:

  • Forslag til områdeplan for Ho
  • Udkast til lokalplan 08.01.L03 for et hotel i det sydlige Ho med tilhørende kommuneplantillæg 25
  • Udkast til lokalplan 08.01.L04 for en hytteby i det sydlige Ho med tilhørende kommuneplantillæg 29

Udkastene til de to lokalplaner og kommuneplantillæg er fortsat under udarbejdelse, og er endnu ikke politisk behandlet. Offentligheden vil derfor få mulighed for at indsende kommentarer nu og ved yderligere en lejlighed før planerne bliver endeligt vedtaget.

PLANERNE

Forslag til områdeplan for Ho

Formålet med planforslaget er at skabe en bæredygtig udvikling af Ho som både landsby og turistdestination. Varde Kommune har derfor, med inddragelse af lokale interessenter udarbejdet en områdeplan for Ho.

Udkast til lokalplan og kommuneplantillæg for et hotel i det sydlige Ho

Formålet med planforslaget er at give mulighed for at opføre et hotel øst for Skallingevej i det sydlige Ho. I tilknytning til hotellet ønskes der etableret en række servicefaciliteter, herunder restaurant, dagligvarebutik og konference.

Udkast til lokalplan og kommuneplantillæg for en hytteby i det sydlige Ho

Formålet med planforslaget er at give mulighed for at opføre en hytteby vest for Skallingevej i det sydlige Ho.

OFFENTLIG HØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag og udkast.  
Der kan indgives høringssvar til planforslaget og udkastene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslag til områdeplans vedtagelse: 9. april 2019.
  • Dato for offentliggørelse: 20. august 2019.
  • Høringsfrist: 20. september 2019

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

HØRINGSSVAR TIL OMRÅDEPLANEN

Indsigelser eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Områdeplan for Ho”. 

HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 08.01.L03 - hotellet

Indsigelser eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Kommuneplantillæg 25 og/eller Lokalplan 08.01.L03”. 

HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 08.01.L04 - hyttebyen

Indsigelser eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Kommuneplantillæg 29 og/eller Lokalplan 08.01.L04”. 

MILJØSCREENING AF LOKALPLANUDKASTENE

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til lokalplanerne er der foretaget en foreløbig screening af planernes indvirkning på miljøet. 

Ud fra screeningen vurderes det at planerne kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Miljørapporten vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg.

Der er desuden foretaget en vurdering af mulige konsekvenser for bilag IV-arter ved planlægningen for hyttebyen.

 

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde om planforslag og planudkastene

Tirsdag den 10. september 2019 klokken 17 – 19.30.

På Ho Kro, Hovej 34, 6857 Blåvand

På borgermødet vil planerne blive gennemgået, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere planerne.

Opdateret
23. September 2019