Tillæg 42 til Kommuneplan 2017 samt lokalplan 15.01.L01 - Rådhusgrunden i Nørre Nebel

Planer i Nørre Nebel

OBS. Grundet forudsætningerne omkring Corona/Covid 19, er borgermødet den 24/9 gjort til digitalt møde via Teams. Se nederst på siden.

Forslag til kommuneplantillæg 42 og lokalplan 15.01.L01 - Rådhusgrunden i Nørre Nebel

Planer for den forhenværende rådhusgrund i Nørre Nebel

PLANFORSLAGENE

Formålet med planforslagene er at udlægge området til beboelse i form af åben-lav bebyggelse (enfamiliehuse) og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med et fælles rekreativt område. 


OFFENTLIG HØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.  
Der kan indgives høringssvar til planforslagene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslagenes vedtagelse: 13.08.2020
  • Dato for offentliggørelse: 11.09.2020
  • Høringsfrist: 09.10.2020

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Kommuneplantillæg 42 og/eller Lokalplan 15.01.L01”. 

MILJØSCREENING AF FORSLAGENE

I forbindelse med udarbejdelse af forslagene er der foretaget en screening af planernes indvirkning på miljøet. 

Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planerne ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. 

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

 

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde om planforslagene

(ny dato) torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00 - 21.00

borgermødet vil foregå via Microsoft Teams - via nedenstående link - log gerne ind 15-20 minutter før mødet

Deltag i Microsoft Teams-møde

På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere planerne

Vejledning til brug af teams

Opdateret
10. Oktober 2020