Temaplanstrategi - Kystturisme og sommerhusområde

Høring af tematillæg til Planstrategi 2015

PLANFORSLAGET

Formålet med planforslaget er kortlægningen af nye mulige feriehusarealer i Varde Kommune, som potentielt ville kunne udlægges i henhold til muligt landsplandirektiv fra erhvervsministeren.

MINDRETALSUDTALELSE

Til forslaget er der afgivet en mindretalsudtalelse, som er offentliggjort sammen med planen.

OFFENTLIG HØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.  
Der kan indgives høringssvar til planforslaget. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslagets vedtagelse: 20.06.2017
  • Dato for offentliggørelse: 22.06.2017
  • Høringsfrist: 23.08.2017

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Temaplanstrategi - Kystturisme og sommerhusområde”.

MILJØVURDERING

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med forslaget.

Resultatet af miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

 

 

Opdateret
19. September 2019