Forslag til Udviklingsstrategi

Varde Kommune

FORSLAG TIL UDVIKLINGSSTRATEGI
Byrådet har siden udarbejdelsen af Byrådsgrundlaget 2018-2021 i januar 2018 arbejdet med udviklingsstrategien, som præciserer Byrådsgrundlaget. Udviklingsstrategien fokuserer blandt andet på at sikre en god overgang fra barn til voksenliv, et værdigt liv som ældre, at fremme erhvervslivet, turismen og bosætningen samt understøtte de lokale samfund i Varde Kommune. 

Se forslag til udviklingsstrategi

FORSLAG TIL UDVIKLINGSSTRATEGI, PLANFAGLIGE DEL
Forslaget beskriver blandt andet Byrådets strategi for kommunens udvikling på planområdet og beslutningen om den nødvendige revision af kommuneplanen.
Forslag til udviklingsstrategiens planfaglige del foreslår fem udviklingsområder i kystnærhedszonen. 
Udviklingsområder er områder, hvor der ønskes større adgang til at planlægge for byudvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor der ønskes åbnet mulighed for at give tilladelse til udvidelse af virksomheder og etablering af anlæg i det åbne land.

Byrådet foreslår følgende fem udviklingsområder i Varde Kommune: 
•    et område ved Billum med henblik på byudvikling,
•    et område ved Vrøgum med henblik på byudvikling,
•    et område ved Henne Stationsby med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling
     og mulighed for byudvikling
•    et område ved Billum med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling og
•    et område ved Lønne med henblik på erhvervsmæssig landdistriktsudvikling.

Når Varde Kommune har godkendt Udviklingsstrategien endeligt, skal Varde Kommune ansøge Erhvervsstyrelsen om at få optaget udviklingsområderne i Varde Kommune i et samlet landsplandirektiv. Landsplandirektivet skal besluttes af erhvervsministeren, før udviklingsområderne er endeligt gældende. Først herefter at det muligt at udnytte mulighederne i udviklingsområderne. 

AGENDA 21 STRATEGI
Tilknyttet den planfaglige del af udviklingsstrategien er Agenda 21-strategien, der ligeledes skal offentliggøres inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Agenda 21-strategien redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Se Forslag til udviklingsstrategi, planfaglige del - herunder de 5 foreslåede udviklingsområder og Agenda 21 strategi

Se Redegørelse til udpegning af udviklingsområder i den planfaglige del af udviklingsstrategien


OFFENTLIG HØRING – Vigtige datoer
Der kan indgives høringssvar til Forslag til udviklingsstrategi.
For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående høringsfrist.

  • Dato for forslagets vedtagelse: 09.10.2018
  • Dato for offentliggørelse: 31.10.2018
  • Høringsfrist: 06.01.2019

HØRINGSSVAR
Høringssvar kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Forslag til udviklingsstrategi”. 
Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

BORGERMØDE
I forbindelse med den offentlige høring afholdes der borgermøde mandag den 19. november 2018, kl. 17.00, Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde Kommune. 

MILJØVURDERING 
I henhold til Miljøvurderingsloven skal der derfor foretages en miljøvurdering af udviklingsområderne, jf. § 8, stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen følger de krav, som er opstillet i lovens § 12 og lovens bilag 4. 
 
Formålet med miljøvurderingen af udviklingsområderne er at skabe et overblik over de sandsynlige miljømæssige konsekvenser ved udpegningen af udviklingsområderne samt eventuelle tilpasninger for at imødegå eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger. 

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af udviklingsområderne, som offentliggøres sammen med forslaget til udviklingsstrategien. Resultatet af miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet i forbindelse med strategien endelige vedtagelse.

Se Miljøvurdering af Forslag til udviklingsstrategi, planfaglige del
 

Opdateret
09. December 2019