Forslag til tillæg 43 til Kommuneplan 2017 samt tre lokalplaner for regulering af Blåvand

Forslag til ét kommuneplantillæg og tre lokalplaner

Forslag til kommuneplantillæg 43 og lokalplanerne 05.01.L13, 05.01.L14 og 05.01.L15 for regulering af sommerhuse i Blåvand.

PLANFORSLAGENE

Formålet med lokalplanerne er at samle og ensrette administrationen af sommerhusbyggeriet i Blåvand. Ved at samle bestemmelserne om byggeregulerende forhold ét sted, gives der et samlet overblik over områdets regulering. 


MINDRETALSUDTALELSE

Ved Byrådets behandling af forslag til lokalplanerne d. 1 september 2020 meddelte C, at man ønsker en mindretalsudtalelse offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Mindretalsudtalelsen er placeret efter vedtagelsespåtegningen i de enkelte lokalplanerforslag.
  

 

OFFENTLIG HØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.  
Der kan indgives høringssvar til planforslagene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslagenes vedtagelse: 01.09.2020
  • Dato for offentliggørelse: 08.09.2020
  • Høringsfrist: 27.10.2020

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Planer i Blåvand”. 

MILJØSCREENING AF FORSLAGENE

I forbindelse med udarbejdelse af forslagene er der foretaget en screening af planernes indvirkning på miljøet.
Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planerne ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. 

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

 

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde om planforslagene

Der har tidligere været indkaldt til både fysisk og digitalt borgermøde om planforslagene, men på grund af de stigende Covid-19-smittetal, er det besluttet, at borgermødet alene afholdes som et digitalt borgermøde. Det tidligere annoncerede borgermøde i Pyramiden er derfor aflyst.

Du kan deltage i det digitale borgermøde den 7. oktober fra kl. 19.00 – 21.00 via linket nedenfor. Det anbefales, at du åbner linket senest 10 min. før mødet.

Vejledning til deltagelse i TEAMS-møder finder du her.

Deltag i Microsoft Teams-møde

 

Har du yderligere spørgsmål til brugen af Microsoft Teams inden mødet, er du velkommen til at kontakte Mona Hansen - tlf. 7994 7493.

Opdateret
28. Oktober 2020