Fornyet høring - Forslag til Områdeplan Ho

Fornyet høring af forslag til områdeplan

Byrådet har den 01.06.2021 besluttet sende "forslag til Områdeplan Ho" i fornyet høring.

Siden områdeplanen senest var i høring er følgende ændringer foretaget til planen:

  • Forside- og bagsidebilleder er udskiftet
  • Det er tilføjet, at Ho er omfattet af to bevaringsvædige kulturmiljøer, og at det ene omfatter landsbyen Ho, og at det andet omfatter hele området omkring Ho og Bordrup
  • Det er tilføjet, at projektet ved Ho Havn afhænger af ekstern finansiering
  • Det er tilføjet, at områdeplanen omfatter projekter og forslag fra såvel borgere som projektudviklere
  • Det er tilføjet, at områdeplanens oprindelige nedslagspunkt vedrørende marken vest for Skallingevej 6, som var tiltænkt en hytteby, stadigvæk fremgår af områdeplanen, men nu i stedet beskrives og anføres som et værdifuldt naturareal, som ønskes friholdt for bebyggelse og andre installationer, således at det åbne kig fra Skallingevej til indlandsklitterne bevares.

Se Forslag til Områdeplan Ho hér

Se Resumé af indkomne bemærkninger samt vurdering af disse hér

Høringssvar til områdeplanen

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed forslag til Områdeplan Ho.  
Der kan indgives høringssvar til områdeplanen. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

Indsigelser eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist den 22. august 2021
Mærk bidraget ”Områdeplan for Ho”. 

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Hvad er en områdeplan

En områdeplan er ikke lovbindende, men giver en retning i forhold til kommende planlægning og udvikling af byen.

Opdateret
23. August 2021