Forhøring - Lokalplan 02.01.L03 - Boliger i Alslev

Ny lokalplan for boligudvikling i Alslev

Varde Kommune har igangsat udarbejdelse af en lokalplan for et nyt boligområde i Alslev, da det er vurderet, at der i den kommende tid vil blive brug for nye byggegrunde i Alslev. Kommunen ønsker at skabe spændende og attraktive boligområder af høj kvalitet med mulighed for forskellige boligtyper.

Udkastet til lokalplanen er fortsat under bearbejdning, og er endnu ikke politisk behandlet. Offentligheden vil udover ved denne forhøring også få lejlighed for at indsende høringssvar angående planen, når denne sendes i offentlig høring, som politisk vedtaget forslag.
 

PLANEN

Udkast til Lokalplan 02.01.L03 - Boliger i Alslev

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et attraktivt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Boligområdet kommer til at fremstå grønt med mulighed for lokal håndtering af regnvandet som en del af gadebilledet.

FORHØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte udkast.  
Der kan indgives høringssvar til udkastet. For at indgå i sagen, skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for offentliggørelse: 01. december 2020.
  • Høringsfrist: torsdag 17. december 2020 - OBS. - Høringsfristen er forlænget til og med søndag d. 20 december.

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.
 

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde om planudkastet

Torsdag den 10. december 2020 klokken 17.00 – 19.00

Mødet afholdes digitalt og kan tilgås via linket herunder. Yderligere info findes under linket:

Deltag i Microsoft Teams-møde

Du deltager ved at trykke på ”Deltag i Microsoft Teams-møde”, som angivet med gult ovenfor. Vi anbefaler, at du åbner ”Microsoft Teams” i god tid inden mødet.

1. Hvis du deltager i videomødet fra en PC eller en MacBook, kan du vælge at downloade app’en eller at deltage fra web. Hvis du deltager uden at downloade app’en, kan du følge den vedlagte vejledning.

2. Hvis du deltager i videomødet fra en iPad eller en mobiltelefon, skal app’en downloades. Det er erfaringen, at der kan forekomme udfordringer i forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner til borgermøder i teams.

3. Guide til deltagelse i teams møde uden teams
 

HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL LOKALPLAN 02.01.L03

Kommentarer eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Udkast til Lokalplan 02.01.L03, Varde Kommune”.

 

For yderligere info kontaktes - byplanlægger Eva Hjortlund Nielsen - E-mail: enig@varde.dk - Tlf. 7994 7316

Opdateret
21. December 2020