Delvis aflysning af lokalplan 1.36 i Ølgod

Offentliggjort: 3. Oktober 2019 - 15:46
Klagefrist: 8. November 2019 - 23:59

Varde Kommune offentliggør hermed forslag til en delvis aflysning af lokalplan 1.36 for Ølgod midtby.

PLANFORSLAGET

Formålet med planforslaget er, at muliggøre nedrivningen af den bevaringsværdige bygning på matrikel 2r Østbæk By, Ølgod. Ejendommen er vurderet i en stand, så der er fare for nedstyrtning af bygningen.


OFFENTLIG HØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.  
Der kan indgives høringssvar til planforslaget. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslagenes vedtagelse: 3. oktober 2019
  • Dato for offentliggørelse: 3. oktober 2019
  • Høringsfrist: 8. november 2019

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”forslag til delvis aflysning af lokalplan 1.36”. 

MILJØSCREENING AF FORSLAGET 

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget  er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. 

Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. 

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

 

Opdateret

11. November 2019