Budgetaftale 2020

Samtlige 25 byrådsmedlemmer i Varde Kommune har indgået aftale om budgettet for 2020.

Alle 7 partier og grupper, det vil sige Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Steen Holm Iversen er den 3. oktober blevet enige om et budget for Varde Kommune for 2020 og overslagsår.

Læs også: Budgetoverblik (regneark)

For første gang i flere år har der denne gang været mulighed for en lille udvidelse af den samlede service, men dette dækker over, at der for nogen dele af organisationen sker en udvidelse af niveauet og for andre dele af organisationen en reduktion af niveauet. Dette har været muligt som følge af et styrket indtægtsgrundlag og som følge af, at der de senere år har været en stram økonomisk styring, hvor der har været vilje til at tilpasse budgetterne til de fald i indtægterne, som der i særlig grad har været for budgetårene 2017-2019.

Partierne har dog også denne gang fastholdt en forsigtig linje, da der er betydelig usikkerhed om de kommende års indtægtsgrundlag, ikke mindst fordi man må forvente en udligningsreform i løbet af den kommende vinter. Partierne forventer, at udligningsreformen vil være positiv for kommunen, da der forekommer at være en meget stor ubalance mellem kommunernes indtægtsgrundlag på tværs af landet. Dette illustreres af, at hvis Varde Kommune også blev omfattet af Hovedstadsudligningen, så ville indtægterne stige med et trecifret millionbeløb. Belært af tidligere års erfaringer er partierne dog også klar over, at udligningsreformen kan blive negativ, hvorfor partierne er enige om, at det kan blive nødvendigt at se på mulighederne for at øge skatten, hvis udligningsreformen ikke tilfører flere penge. Som følge af denne usikkerhed har Forligspartierne valgt at fravige målsætningen om en kassebeholdning på 125 mio. kr. og afvente resultatet af udligningsreformen, før man sikrer den nødvendige kassebeholdning i alle fire år. Desuden er partierne enige om, at der som tidligere besluttet skal udarbejdes et potentialekatalog med beskrivelse af, hvordan man kan finde 60 mio. kr. i det kommunale budget. Potentialekataloget skal foreligge den 1. maj 2020, så det kan indgå i budgetarbejdet for 2021.

På baggrund af ovenstående usikkerhed har fokus for forligspartierne denne gang været budget 2020, hvorfor man kun i begrænset omfang har forholdt sig til budgetårene 2021-2023. Som følge heraf kan man heller ikke udlede af det vedtagne budget, at de projekter, der angår 2021-2023, og som ikke har nydt fremme, dermed ikke kan opnå politisk velvilje. Flere af projekterne vil tværtimod formentlig indgå i budgetarbejdet, når der er overblik over de fremtidige rammer.

Forligspartierne er enige om at der skal være en øget indsats på erhvervsområdet, blandt andet med det sigte, at der også herved kan ske en styrkelse af kommunens økonomi.

Partierne har med denne budgetlægning gjort brug af nogle af forslagene fra Råderumskataloget. De øvrige forslag kan overføres af Udvalgene til Potentialekataloget. Partierne er dog enige om, at man i november måned vil tage en nærmere drøftelse af, om der er forslag, der skal udelades fra Potentialekataloget. I forbindelse med Potentialekataloget ønsker Forligspartierne også en redegørelse for, hvilke potentialer, der er i forhold til flere tværkommunale samarbejder. Denne redegørelse skal foreligge 1. maj 2020.

Partierne har også ved denne budgetlægning søgt at overholde KL’s aftale med Regeringen, hvorfor der er grænser for, hvor store anlægsudgifter kommunen må budgettere med i de enkelte år. Som følge heraf er der budgetmæssigt sket en delvis udsættelse af anlægsudgifter til trafiksikring i forbindelse med Frelloskolen, Teaterhus i Varde og Kulturhus i Ølgod. For alle tre projekter gælder det dog, at projekterne kan fremrykkes, hvis der er et ønske herom.

Arbejdsmarkedsområdet

Forligspartierne noterer sig endvidere, at der de senere år er blevet overført for mange penge fra besparelser på overførselsområdet og over til serviceområdet. Da der også har været faldende udgifter på overførselsområdet i de andre kommuner, har staten reduceret sit bidrag til overførselsområdet, hvilket har reduceret Varde Kommunes økonomiske handlefrihed. Forligspartierne er derfor enige om at behandle overførselsområdet som ”et lukket kredsløb”, hvorfor fortsatte budgetreduktioner på området reserveres til imødegåelse af mulige reduktioner i de statslige bidrag også i de kommende år.

Forligspartierne er enige om at igangsætte en række investeringstiltag, der skal skabe mulighed for at reducere de samlede omkostninger til området. Forligspartierne anmoder Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget om nærmere at vurdere de besluttede tiltag for at sikre sammenhæng mellem Jobcentrets egen indsats og den indsats, som varetages af anden aktør, herunder set i forhold til den aktuelle bemandingssituation, antallet af sager og medarbejdernes kompetenceniveau. Udvalget anmodes endvidere om nærmere at redegøre for effekten af de vedtagne investeringstiltag den 1. februar 2021.

Social- og Sundhedsområdet

De senere år har der været store udfordringer med at opnå balance i budgettet på det specialiserede socialområde. Som følge heraf er partierne enige om at tilføre 10 mio. kr. i budgettet. Balance i budgettet kommer der dog kun, hvis Social- og Sundhedsudvalget opretholder en nøje styring af området, hvilket indbefatter, at man kommer i mål med sin genopretningsplan og med udgangspunkt i BDO-rapporten for en bedre styring af området.

Forligspartierne noterer sig, at det demografiske pres i Varde Kommune ikke er på helt samme niveau som i andre kommuner. Partierne er dog enige om, at de såkaldte værdighedsmidler, som Folketinget tidligere har tilført området, bør forblive på området, selvom der nu er lokalpolitisk mulighed for at prioritere dem til andre områder. Partierne er endvidere enige om at tilføre 2 mio. kr. til ældreområdet, som anvendes efter udvalgets nærmere disponering.

Set i lyset af den stigende mangel på arbejdskraft og med baggrund i ønsket om at være en attraktiv arbejdsplads ønsker forligspartierne, at der gennemføres en analyse inden for ældre- og sundhedsområdet med fokus på arbejdstilrettelæggelsen og forholdet mellem antallet af medarbejdere og de faktiske arbejdsopgavers omfang. Analysen skal være afsluttet senest den 1. juni 2020.

Det administrative område

Det har været en målsætning for såvel det tidligere Byråd som det nuværende Byråd, at de administrative udgifter skal nedbringes. Partierne noterer med tilfredshed, at de administrative udgifter nu er kommet ned under landsgennemsnittet. Partierne har med denne budgetlægning haft som målsætning, at der ikke skulle ske en forøgelse af de administrative udgifter, og da der allerede er vedtaget yderligere besparelser for 2020-2022 er forligspartierne af den opfattelse, at man herved på en balanceret måde kan fastholde målet om fortsat faldende udgifter på området. Partierne har dog også vurderet, at der enkelte steder er behov for en styrket indsats, og man ønsker således for en etårig periode efter ønske fra flere grundejerforeninger at indføre en mere aktiv opfølgning af lokalplanlægningen i sommerhusområderne, hvorefter denne ordning skal evalueres. 

Partierne ønsker, at der i løbet af denne valgperiode skal ske en afklaring af, om der skal ske en renovering af BCV, eller om man skal arbejde hen imod en flytning af flere af ejendommens funktioner. Partierne anmoder derfor om, at der med henblik på budget 2021 gennemføres en analyse af funktioner og organisering af aktiviteterne på BCV med henblik på, at der kan foreligge et konkret beslutningsgrundlag.

Kørsel

Forligspartierne ønsker en nærmere analyse af hele den kollektive trafik i forhold til såvel den almindelige personbefordring og i forhold til transport af bestemte målgrupper, fx skolebørn, ældre og handicappede.

Arbejdet med dette års budget har således afsløret udfordringer i forhold til kommunens busdrift, hvor mange busser kører uden passagerer. Forligspartierne ønsker derfor at optimere den kollektive busdrift, så den i højere grad tilgodeser elever til skole- og ungdomsuddannelser, ligesom andre borgere muligvis i højere grad skal anvende andre løsninger i Flextrafik-pakken. Partierne vil derfor arbejde for en struktur, der sikrer en tættere sammenhæng mellem den almene rutetrafik, den lukkede skolekørsel og specialkørslen, så der kan ske en optimering af opgaveløsningen.

Børn og læring

Der afsættes en pulje på 2 mio. kr., som skal udmøntes af Udvalget for Børn og Læring.

Der skal udarbejdes en nærmere analyse af dagplejen, herunder af en hensigtsmæssig afvikling af ferier, lukkedage mv.

Der ønskes en nærmere analyse af juniorklubber med henblik på at afdække, om midlerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Denne analyse skal foreligge 1. maj 2020, så den kan indgå i budgetarbejdet.

Der sker reduktioner af budgettet til undervisning i dansk som andetsprog, så det afspejler det faktiske behov. Der er enighed om, at tildelingen øges, hvis behovet øges.

Endelig er partierne enige om at afsætte en pulje til etablering af grønne anlæg, legepladser eller lignende på arealer, hvor skolebygninger mv. er blevet fjernet som en del af indsatsen for at kommunen samlet råder over færre bygninger.

Kultur- og fritidsområdet

Forligspartierne er enige om at igangsætte arbejdet med at skabe en Musical-talentskole.

Det er besluttet, at nedrivningen af Kulturhuset i Nørre Nebel skal indeholdes i nedrivningspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at udarbejde en analyse af behovet for kunstgræsbaner og herunder beskrive en model for, hvem der har ansvaret for finansiering heraf.

Balance i kommunen

Partierne er optaget af, hvordan der opnås den fornødne balance i investeringerne på tværs af kommunen, og partierne er optaget af, at der arbejdes med byudvikling og byforskønnelse i alle dele af kommunen. Partierne har derfor med budget 2020 og 2021 besluttet at tilføre 10 mio. kr. til jordforsyning med henblik på, at der fortsat er mulighed for at byggemodne jord i kommunen. Partierne forventer, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Teknikudvalget følger budgetudviklingen på området nøje, så der kan skabes en bedre balance på området. Det er endvidere besluttet, at puljen til alment boligbyggeri styrkes med 9 mio. kr. over tre år, som primært skal anvendes uden for Varde By. Herved er der i alt afsat 15 mio. kr. til almennyttigt boligbyggeri over de fire år. For yderligere at styrke byudviklingen i alle dele af kommunen gives Udviklingsrådene mulighed for at disponere over yderligere 225.000 kr., som skal anvendes til byudvikling rundt i kommunen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan og under hvilke vilkår Udviklingsrådene kan involveres i kommunens opgaver, herunder i forhold til såvel anvendelse som reduktioner af kommunens generelle budgetter.  

Varde Kommune vil fortsat udarbejde en årlig opgørelse over, hvordan anlægsmidlerne anvendes, med det formål fortsat at sikre, at alle dele af Varde Kommune udvikles.

Partierne er endvidere indstillet på at sondere mulighederne for en rekreativ forbindelse gennem den østlige del af kommunen i samarbejde med de tre andre kommuner på Bramming-Grindsted-banen. I forbindelse med denne afdækning ønsker man en nærmere belysning af infrastrukturelle og byplanmæssige muligheder i forbindelse med den ændrede anvendelse af banetraceet, og de økonomiske konsekvenser heraf.

Andet

Forligspartierne er enige om, at der ved alle opgaveløsninger skal ske en vurdering af, hvorvidt den pågældende opgave kan løses af private virksomheder med henblik på, at opgaven enten kan løses bedre eller billigere. 

Forligspartierne anmoder forvaltningen om at lave en nærmere vurdering af brugen af animationsvideoer og videoer efter møder i fagudvalgene.

Det er forligspartiernes vurdering, at der i forbindelse med Finansloven kan tilføres flere penge til dele af den kommunale organisation. Partierne vil i den forbindelse nærmere vurdere, om der skal ske en genvurdering af budgettet for at sikre, at der er en passende balance på tværs.

Partierne er enige om at der skal igangsættes en indsats for FN’s verdensmål, hvorfor der er afsat 250.000 kr. til denne opgave.

Læs også: Budgetoverblik (regneark)