Børnepasning

Dit barn kan komme i dagtilbud fra det er 26 uger til barnet begynder i skole.

Digital Pladsanvisning

Der er forskellige tilbud til dig i hele kommunen. Dit barn kan passes fra det fylder 26 uger. En garantidato fra 26. uge kræver, at barnet er skrevet op senest én måned efter fødslen.  

 • Dagpleje og vuggestue: 26 uger til 2 år
 • Børnehave: 2,11 til 5 år 
 • Integreret daginstitution: 26 uger til 5 år.  

På kortet herunder kan du finde pasningstilbud. Både kommunale, selvejende, pulje og private børnehaver: Klik på ikonerne og derfra videre til tilbuddenes hjemmesider. 

Vis stort kort

Mere om pasning

Søg eller afmeld en plads i dagtilbud

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud

Opskrivningsregler

Dit barn kan tidligst skrives op til dagtilbud ved dets fødsel.

Opskrivning skal ske på pladsanvisningens hjemmeside – Digital Pladsanvisning

Børn under 26 uger:
For at kunne tilbyde jeres barn plads i et dagtilbud, når det er 26 uger, er ansøgningstidspunktet senest 1 mdr. efter fødsel. Barnet får således en garantidato på 26 uger – eller en senere behovsdato, såfremt det er jeres ønske.

Ved overskridelse af fristen på 1 mdr. forlænges garantidatoen med en periode svarende til overskridelsen – dog max. 1 måned efter barselsorlov.

Børn over 26 uger:
Garantidatoen er tidligst 3 måneder fra opskrivningstidspunktet - til den 1. eller 16. i måneden.

Adoption:
Garantidatoen er tidligst 26 uger efter barnet er modtaget.

Børn fra andre kommuner:
Dit barn er omfattet af samme retningslinjer som Varde Kommunes egne børn.

Tilflyttere:
Garantidatoen er tidligst 1 mdr. fra opskrivningstidspunktet.

Optagelse

Dit barn optages i dagtilbud den 1. eller den 16. i den aktuelle måned. Vi forventer, at du få tilbudt plads senest 1 mdr. før optagelse i dagtilbuddet.

Når du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud, vil barnet automatisk blive skrevet op til en børnehaveplads i dit bopælsområde fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 2,11 år.  

Tilbudsbrevet bliver leveret til din digitale postkasse.  

Udmeld dit barn af dagtilbud

Udmeldelsen skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned.

Reglerne gælder også, når man fraflytter Varde Kommune, eller hvis man har bopæl i en anden kommune men dagtilbudsplads i Varde Kommune.

Du udmelder dit barn ved at logge ind med NemID på Digital pladsanvisning.

Overgang til skole

Når dit barn skal i skole udmeldes det automatisk den 31.juli. Du skal derfor kun foretage dig noget, hvis barnet skal udmeldes tidligere.

Dagpleje, småbørnsgruppe og vuggestue

I Varde Kommune er der vuggestueafdelinger eller småbørnsgrupper i kommunens integrerede institutioner. Derudover er der adskillige dagplejere og én særskilt vuggestue, nemlig Isbjergparkens Vuggestue.  

I dagplejen passes børnene i private hjem, som er godkendt af kommunen. Hver dagplejer passer fire børn i alderen seks måneder til 2,11 år. 

Den enkelte dagplejer tilrettelægger selv, på baggrund af blandt andet de pædagogiske læreplaner for dagplejen, sin og børnenes dag med udgangspunkt i børnenes behov, trivsel og udvikling. Børnene er i legestue med andre børn én gang om ugen.

Læs mere om den kommunale dagpleje

Puljeordninger, private pasningsordninger og private børnepassere

Puljeordninger

Puljeordninger drives på baggrund af en driftsaftale med Varde Byråd. Puljeordninger modtager et tilskud fra Varde Kommune pr. barn i ordningen.

Der kan ifølge Dagtilbudsloven ikke oprettes nye puljeordninger.

Du skriver dit barn på venteliste til puljeordning via digital pladsanvisning.


Private pasningsordninger

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen til brug for ansættelse af privat børnepasser.

Kommunen skal altid godkende pasningsaftalen som betingelse for, at forældrene kan modtage et økonomisk tilskud.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet af pædagogiske læreplaner mv.

Varde Kommune fører tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning. 

Du tilmelder dit barn en privat pasningsordning ved at kontakte stedet direkte.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger
 

Private børnepassere 

Du kan også søge tilskud til at få dit barn passet privat i dit hjem, som for eksempel en ”ung pige i huset”. Du søger via digital pladsanvisning.

 

Godkendte private børnepassere

Postnr. 6800

Hanna Dam
Vestre Landevej 21
6800 Varde
Tlf. 2380 5524
bamse50@outlook.dk

Dorthe Nedbo Thomsen
Kongsgårdvej 3
6800 Varde
Tlf. 2536 2020
dnt@hotmail.dk

Else Marie Lyhne Kristensen
Karinevej 28
6800 Varde
Tlf. 7522 1561/4028 5459
else-lyhne@hotmail.com

Ulla Kjær Nielsen
Lerpøtvej 87
6800 Varde
Tlf. 5132 3116
ullakjaer87@hotmail.com

Rikke Thorø Pedersen
Troldhøjvænget 50
6800 Varde
Tlf. 2215 2890
rikkehoroe@hotmail.com

Susanne Wilster
Jægumsvej 20
6800 Varde
Tlf. 2067 8337
susannewilster@gmail.com

Torben og Lone Wittenkamp
Borgmester Niels Jensens Vej 2
6800 Varde
Tlf. 5043 1066
tw1@bbsyd.dk
balpigen@yhoo.dk

Helle Roustgaard
Mågevej 3, Janderup
6800 Varde
Tlf. 6127 2209
hellerostgaard@gmail.com

Hanne Jepsen
Ternevej 16, Janderup
6800 Varde
Tlf. 51898728
hanne.lepsen@bbsyd.dk

Jette Lauritsen
Forumvej 38, Alslev
6800 Varde
Tlf. 2235 2279
jettesprivatepasningsordning@gmail.com

Dorrit Kristensen
Egevangen 12 E, Sig
6800 Varde
Tlf. 2467 5062
duddisdagpleje@gmail.com

Vivi Winther Knudsen
Askærgårdvej 43, Sig
6800 Varde
Tlf. 2080 9960

Tina Schultz og
Helle Schultz
Agervigvej 42, Næsbjerg
6800 Varde
Tlf. 4110 8785
helleschultz91@gmail.com

Charlotte Gärtner
Ringkøbingvej 351, Kvong
6800 Varde
Tlf. 7524 1519/2681 1724
charlottehalkjaer@gmail.com

Joan Kruse
Neder Hallumvej 41, Kvong
6800 Varde
Tlf. 7525 4250/2343 1832
jkruse@outlook.dk

Postnr. 6830

Anette Anneberg
Lundtangvej 30, Lunde
6830 Nr. Nebel
Tlf. 2061 2928
anetteanneberg@gmail.com

Postnr. 6854

Cornelie Gammeltoft
Gammeltoftvej 30
6854 Henne
Tlf. 7525 5010/2361 4640
gammeltoft@bbsyd.dk

Vinni og Olaf Poulsen
Over Fiddevej 23
6854 Henne
Tlf. 7525 5107
viol-fritvalg@hotmail.com

Postnr. 6855

Majken Thomassen
Idrætsvænget 21
6855 Outrup
7525 1886
thomassen@turbopost.dk

Gerda Jeppesen
Storegade 8
6855 Outrup
Tlf. 2931 2876
gerda-jeppesen@godmail.dk

Postnr. 6870

Lisbeth Smidemann
Tarmvej 11
6870 Ølgod
Tlf. 3026 8712
smidepige@gmail.com

Helle Christensen
Østerbro 7
6870 Ølgod
Tlf. 2099 2525
helle@brum-basserne.dk

Nicole Jensen
Rønnevænget 38
6870 Ølgod
n.versus650@gmail.com

 

 

Børnehaver og integrerede institutioner

Børnehave er for børn i alderen 2,11 år til skolestart. De integrerede institutioner har både vuggestue-, småbørns- og børnehavegrupper og modtager derfor børn fra de er seks måneder, til de starter i skole. 

Der er ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere i både børnehaven og den integrerede institution.

Fokus på trivsel, leg og læring 

I Varde Kommune har vi fokus på at styrke barnets udvikling, trivsel og læring, så dit barn er i stand til at håndtere fremtidens udfordringer i skolen og i livet. Derfor har vi blandt andet fokus på fælleskaber, digital leg og læring.

Da du som forælder er den, der kender dit barn bedst, har vi fokus på dialog og samarbejde mellem forældre og institution. Fortæl om dit barn, så du sammen med personalet sikrer dit barns trivsel og udvikling både derhjemme og i institutionen.  

Varde Kommune fører tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. Se retningslinjerne her: Retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud

Når dit barn skal i skole udmeldes det automatisk den 31. juli. Du skal derfor kun foretage dig noget, hvis barnet skal udmeldes tidligere.

Private institutioner

Medarbejdere i private institutioner er ikke ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad en plads i en privat institution må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte institution. Varde Kommune fører tilsyn med de private institutioner. 

Der foretages årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg.

Du tilmelder dit barn en privat institution ved at kontakte stedet direkte. Hvis du ønsker at benytte en privat institution, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner i Varde Kommune - inkl. retningslinjer for tilsyn


Private institutioner

Billum Fribørnehave
Kildegårdsvej 20
6852 Billum

Blåbjerg Børnehave
Klintingvej 172, Stausø
6854 Henne

Kvong Børnehus
Hjørngårdsvej 1, Kvong
6800 Varde

Naturbørnehaven Engen
Mejlsvej 45, Mejls
6800 Varde

Svalereden
Agersnapvej 1, Lindbjerg
6870 Ølgod

Skovlund Børnehus
Nørremarken 9, Skovlund
6823 Ansager

Kombinationstilbud

Har du et dokumenteret behov for pasning af dit barn, som ligger udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid, kan du få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. 

Forældre, som har behov for pasning af deres barn udenfor almindelig åbningstid i kommunens dagtilbud, har mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning.
Fleksibel børnepasning kan være en person, du som forældre selv ansætter i dit eget hjem eller en eksisterende pasningsordning, hvor barnet kan blive passet. Den fleksible børnepasser skal godkendes af kommunen.

Godkendelseskriterier for den fleksible børnepasser er de samme som ved godkendelse af private pasningsordninger

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese familiens behov for fleksibilitet i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældre f.eks. har skiftende arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

Retningslinjer for kombinationstilbud - fleksibel pasning 

Pasning af egne børn

Varde Kommune giver tilskud, hvis du selv vil passe dit barn i dets andet leveår. Du må dog ikke have andre indtægter samtidig.

Pasning af eget barn §86 - Tilskud i 2020 er kr. 4.391 kr. pr. måned i max 6 måneder.

Du kan læse mere om ordningen i pjecen Pasning af egne børn

Pasning i anden kommune

Hvis du ønsker et tilbud i en anden kommune, skal du skrive dit barn op der. Ønsker du at beholde dit barns plads i Varde Kommune, hvis I skal flytte til en anden kommune, skal du kontakte Varde Kommunes pladsanvisning.

Du skal være opmærksom på, at prisen for at benytte et tilbud i en anden kommune kan være anderledes end prisen for et tilsvarende tilbud i Varde Kommune. Kontakt Varde Kommunes pladsanvisning, hvis du har behov for yderligere oplysninger.

Det er den kommune, du bor i, som opkræver forældrebetalingen.

Fuld- og deltidsplads

Varde Kommune tilbyder både del- og fuldtidspladser i dagtilbuddene. Enkelte dagtilbud tilbyder udvidede åbningstider.

Det er politisk besluttet, at Varde Kommunes dagtilbud tilbyder følgende moduler:

 • Fuldtidsmodul
 • Deltidsmodul på 30 timer. 

Antallet af deltidspladser er begrænset. Placering af de 30 timer aftales med dagtilbuddet.

Modulvalget

 • er gældende for mindst 1 måned
 • kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
 • kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel.

I dagplejen er der kun fuldtidsmodul. 

Udvidet åbningstid

Der er udvidet åbningstid i dagtilbuddet Søndermarken (Varde) og dagtilbuddet Skovbrynet (Ølgod).

Søndermarken har åbent mandag til fredag klokken 5.30-18.00.

Skovbrynet (Ølgod) har åbent mandag til torsdag klokken 5.45-17.15 og fredag klokken 5.45-16.00. 

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Forældre, som er på barsel, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagtilbud. Deltidspladsen er mulig at få i det dagtilbud, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal være med en reduceret forældrebetaling. Tilbuddet omfatter kommunale -, selvejende dagtilbud og privatinstitutioner, samt kommunal dagpleje. Ordningen er gældende fra 1. januar 2019.

Retningslinjer for deltidsplan til børn af forældre på barselsorlov

Betaling og takster for dagpleje, daginstitution og SFO

Du skal som forælder betale et beløb for, at dit barn går i et dagtilbud. Du kan dog få et ekstra tilskud – et økonomisk fripladstilskud – hvis husstandens A-indkomst er under en vis grænse. Læs mere i boksen "Økonomisk fripladstilskud".

Betaling

Forældrebetaling betales månedsvis forud - juli måned er betalingsfri.

Første faktura sendes til betalers digitale postkasse. Herefter kan du med fordel tilmelde betalingen til PBS.  

Du kan finder priser for en plads i dagtilbud i oversigten over

Takster for dagpleje, daginstitutioner m.m. gældende pr. den 1. januar 2020

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud. Du skal betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Søskendetilskuddet ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Det gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Varde Kommune eller en anden kommune. Sammenbragte børn betragtes i dette tilfælde også som søskende, hvis de bor på samme adresse. Det er en forudsætning, at det er den samme person, der betaler for alle børn på adressen. Kontakt pladsanvisningen, hvis du har spørgsmål.

Du får automatisk søskendetilskuddet og skal ikke søge om at få det.

Du skal være opmærksom på, hvis du vælger en institutionsplads i en anden kommune end Varde, at priserne er anderledes. Læs mere i boksen "Pasning i anden kommune".

Økonomisk fripladstilskud

Hvis din husstands samlede A-indkomst er under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt uden egenbetaling at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Fripladsskala 2019

Fripladsskala 2020

En friplads er gældende fra den følgende måned, hvor ansøgningen er modtaget. Ved nyindmeldelse dog fra datoen for indmeldelse. 

Sådan søger du økonomisk fripladstilskud

Du skal søge fripladstilskud via Digital pladsanvisning og logge ind med NemID. Du kan først søge, når du har sagt ja tak til en plads i dagtilbud.

På Digital pladsanvisning kan du også beregne, om du kan få et økonomisk fripladstilskud. 

Du skal ikke søge om økonomisk fripladstilskud på ny, hvis du får flere børn indmeldt i dagtilbud eller de skifter dagtilbud.  

Svar på ansøgning

Bevilling eller afslag sendes til ansøgers digitale postkasse indenfor 14 dage fra ansøgningen er modtaget.

Du har pligt til at underrette pladsanvisningen, hvis der sker væsentlige ændringer i de økonomiske eller familiemæssige forhold, som er oplyst i ansøgningen.

Ændringen indberettes ved at lave en ny ansøgning i Digital Pladsanvisning.
Hvis indkomsten er sat for lavt i forhold til bevillingen, vil du blive opkrævet for meget modtaget tilskud det efterfølgende år.

Lukkedage i den kommunale dagpleje, kommunale og selvejende dagtilbud

Lukkedag i den kommunale dagpleje 0 - 2 år

Lukkedage med nødpasning

 • De 3 hverdage i påskeugen.
 • Fredag efter Kr. himmelfartsdag.
 • Hverdage mellem jul og nytår.

Lukkedage uden nødpasning

 • Lørdage og søndage.
 • 1 årlig pædagogisk udviklingsdag
 • Grundlovsdag lukkes der kl. 12.00
 • 24. og 31. december

Lukkedage i de kommunale og selvejende dagtilbud 0 - 5 år

Lukkedage med nødpasning

 • De 3 hverdage i påskeugen.
 • Fredag efter Kr. himmelfartsdag.
 • 23. december
 • Hverdage mellem jul og nytår.
 • 31. december

Lukkedage uden nødpasning

 • Lørdage og søndage.
 • Grundlovsdag lukkes der kl. 12.00
 • 24. december

Institutioner i områder med tyndere belægning kan ved samarbejde med naboinstitutioner etablere lukning i sommerperioden efter behov. 

Oversigt over lukkedage og mulighed for pasning på lukkedage (nødpasning) i kommunale og selvejende dagtilbud 2020

Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud

I styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud kan du blandt andet læse om formål, sammensætning af forældrebestyrelsen og rammerne for bestyrelsens arbejde og samarbejde med dagtilbuddene og medarbejdere.

Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud

Projekt God Start

God start- læring, trivsel og fællesskaber i dagtilbud er et overordnet projekt på dagtilbudsområdet i Varde Kommune, som skal styrke børns læring og trivsel i dagtilbuddene. Projektet blev søsat i 2014 og er afslutte i 2016.

Overordnede mål

Projekt God Starts overordnede mål er, at alle børn skal lære og trives i Varde Kommunes dagtilbud. 

Forskning viser, at børn, der er blevet velstimuleret for eksempel socialt og sprogligt i dagtilbud, har bedre forudsætninger for et godt skoleforløb og for at klare sig som voksen. Projektet skal finde en ny måde at arbejde i dagtilbuddene og skabe en sammenhæng mellem skole og dagtilbud, så børnene er bedre forberedt til skolen.

Projekt God Start skal skabe grobund for, at målene for folkeskolereformen kan opfyldes. 

Målene er:

 • Alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan

 • Betydningen af social arv skal mindskes 

 • Viden om læring i dagtilbud skal øges. 

Delmål

Projekt God Starts delmål: 

 • skabe en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion

 • skabe en stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling

 • at sikre et målrettet forældresamarbejde med alle forældre

 • sikre et professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

For at nå målene sætter Varde Kommune fokus på at videreudvikle dagtilbuddenes undervisningsmetoder, samarbejde med forældrene, evalueringskultur, ledelse og inklusion, det vil sige evne til at inddrage børnene i fællesskaber.  

Betydning for dig som forælder

I forbindelse med projektet vil du som forælder få spørgeskemaer og blive inddraget på forskellig vis. Projektet har fokus på samarbejde mellem forældre og dagtilbud, og hvordan du som forælder understøtter den læring, barnet får i dagtilbuddet