Vores Stemmer grafik logo

VoresStemmer

Gennem det seneste halve år har Varde Kommune været en del af et nyt projekt ved navn ”VoresStemmer”, der skal styrke involveringen i det lokale demokrati.

Som led i projektet VoresStemmer blev der den 17. november 2018 afholdt et stort borgermøde i Ølgod Hallerne. Her producerede de 183 fremmødte borgere 37 konkrete idéer og løsninger ud fra overskriften ”Hvordan skaber vi en kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt?”

Ved arrangementets afslutning stemte borgerne om, hvilke 10 forslag, der skulle arbejdes videre med, og pga. stemmelighed gik 11 forslag videre.

De i alt 11 emner var der derefter ca. 30 borgere, der meldte sig til at konkretisere, og i den proces blev nogle af idéerne slået sammen, så det endte med at blive fem færdige idéer, der blev præsenteret for Byrådet og andre interesserede den 29. januar.

De fem ideer er var:

  • Flere cykelstier og udnyttelse af den nedlagte banestrækning mellem Grindsted-Bramming
  • Reduktion af ensomhed: Det friske pust – mødestedet for unge og ældre
  • Come Visit Varde App - en samlet platform, hvor oplandsbyerne kan sælge sig selv i forhold til turisme og bosætning
  • Tænketank for oplandsbyer
  • Erhvervsudvikling i Varde Kommune.  

Efterfølgende har der været en politisk drøftelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv, der har taget stilling til det videre forløb for de enkelte ideer. Se, hvad det konkret førte til i menuen herunder.

Varde Kommune takker for opbakningen til VoresStemmer. Både til dem, der tog aktivt del i demokratiet ved at møde op d. 17. november, til de frivillige, der hjalp på dagen og til de ca. 30 borgere, der efterfølgende har arbejdet videre med ideerne. 

Resultater

Reduktion af ensomhed og Det Friske Pust – mødestedet for unge og ælde

Udvalget for Social og Sundhed behandlede ideen i møde d. 23. april og godkendte anbefalingen om at støtte projektet med 12.000 kr., så initiativtagerne kan køre projektet som pilotprojekt over 6 måneder med evaluering efter 4 måneder. Udvalget forudsætter, at projektet forløber i tæt forankring med lokalområdet med henblik på senere overtagelse af projektet.

ComeVisitVardeApp

Gruppen er sat i forbindelse med Kulturelt Råd, som også arbejder med en app. Dette med henblik på, at gruppens input kan være med til at præge eksisterende platforme som Kulturen i Varde. Såfremt gruppen ønsker at fortsætte arbejdet med deres egen platform, kan mødet bidrage til gensidig inspiration, sparring og kvalificering.

Flere cykelstier og udnyttelse af Grindsted-Bramming banestrækningen

Gruppens input omkring den nedlagte banestrækning mellem Grindsted-Bramming præsenteres i et dagsordenspunktet til Udvalget for Plan og Teknik næste gang de skal behandle spørgsmålet omkring denne banestrækning. Hvornår det bliver er endnu ikke fastlagt. Den del af gruppens ide, som omhandler et ønskes om flere cykelstier sendes til drøftelse i Udvalget for Plan og Teknik.

Tænketank for oplandsbyer

Gruppen er inviteret ind på et møde i Det Fælles Udviklingsråd, FUR, så de kan give deres bidrag til, hvordan udviklingsarbejdet kan styrkes indenfor de etablerede rammer med Udviklingsråd og Det Fælles Udviklingsråd. Formålet med Udviklingsrådene er at binde Varde Kommune sammen på den gode måde og samarbejde om endnu mere attraktive lokalsamfund, for derigennem at styrke helheden. Det Fælles Udviklingsråd, FUR, er sammensat af repræsentanter fra hver af de ni udviklingsråd med det formål at sikre det tværgående perspektiv i udviklingsrådenes arbejde.

Erhvervsudvikling i Varde Kommune

Gruppen er inviteret til et opfølgende møde med Varde Kommune for at drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med ideen.