Virksomheder og miljø

Når du etablerer eller udvider en virksomhed, skal du være opmærksom på, at der er en række krav, som din virksomhed skal leve op til

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først. 

Er din virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du pr. 1. januar 2016 ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Du kan via linket her finde en: trin-for trin guide til ansøgning/anmeldelse i Byg og Miljø

Du kan finde mere generel information om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Din Forsyning varetager al håndtering af affald i Varde Kommune - det gælder både affald fra almindelige husstande, sommerhuse og erhverv. 

Gå til Din Forsynings hjemmeside

Mere om virksomheder og miljø

Spildevand

Spildevand, som ikke er almindeligt husspildevand, kaldes ofte processpildevand og kan f.eks. være:

 • Spildevand fra produktionsprocesser og – anlæg
 • Spildevand fra rengøring af produktionslokaler og –udstyr
 • Fedtholdigt spildevand 
 • Spildevand med olie
 • Særlige udledninger (f.eks. afværgeanlæg, filterskyllevand)
 • Spildevand fra landbrug

Spildevand fra industri, erhverv og landbrug skal også følge de regler, der er i miljøbeskyttelsesloven.

Varde Kommune skelner mellem fire typer spildevandstilladelser; 

 • Udledningstilladelse; Hvis spildevandet ledes direkte ud i vandløb, søer eller hav. 
 • Tilslutningstilladelse; Hvis spildevandet ledes til offentlig kloak, uanset om det er til en fællesledning, en spildevandsledning eller en regnvandsledning
 • Nedsivningstilladelse; Hvis spildevandet ledes ned i jorden på din grund.
 • Udsprøjtningstilladelse; Hvis spildevandet udsprøjtes på mark-arealer.


I spildevandstilladelserne kan der være krav om, at du renser dit spildevand før det ledes ud i kloak, vandløb, sø, hav eller jord. 

Du skal rense spildevandet både for at begrænse forureningen af miljøet, og sikre at de hygiejniske forhold ikke er til risiko for mennesker og dyrs sundhed.

Råd og vejledninger om spildevand:

Vejledning i tilladelse til tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak, MST

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser 

Tilslutningstilladelser

Virksomheder, der leder spildevand til kloakken, som i indhold eller mængde adskiller sig fra almindeligt husspildevand, skal have en tilslutningstilladelse.

Du skal søge om tilladelse til kloaktilslutning, hvis du 
• etablerer ny virksomhed eller bygning
• udvider og ændrer produktionen så mængden af spildevandet øges eller indholdet ændres (f.eks. af nye eller andre stoffer)

Du skal have tilladelsen, inden du begynder at lede spildevandet i kloakken. Det er derfor en god ide, at du søger om tilslutningstilladelse så tidligt i dit projekt som muligt, og gerne samtidig med, at du søger om byggetilladelse. 

Hvor lang tid, det tager at få en tilslutningstilladelse, afhænger af spildevandets indehold af forurenende og problematiske stoffer, og hvor detaljeret det indsendte ansøgningsmateriale er. 
Hvis processpildevandet er komplekst, kan det være en god ide enten at hente råd hos en konsulent eller lade en rådgiver udarbejde ansøgningen.

Ansøgning om tilslutning af processpildevand til kloak skal være skriftligt, og ansøgningen kan ske på et af følgende ansøgningsskemaer; 

Der er særlige krav til fedtholdigt og olieholdigt spildevand. Hvis dit spildevand indeholder meget fedt skal du have installeret en fedtudskiller. Det samme gælder for olie hvor du skal have  en olieudskiller.

Ved kompliceret spildevand kan Varde Kommune have brug for yderligere oplysninger end det, der er oplyst i ansøgningen, og i disse tilfælde kontakter vi virksomheden eller ansøger.

Tilsynsrapporter og miljøgodkendelser af virksomheder

Miljøtilsynsplan

Varde Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, som blandt andet indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats med virksomheder og landbrug, samt en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer. Der er ligeledes en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder og landbrug (IED virksomheder og –landbrug). 

Tilsynsberetninger

I henhold til bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser, skal kommunerne hvert år offentliggøre en miljøtilsynsberetning. Tilsynsberetningen indeholder tilsynsmyndighedens vurdering af og tilkendegivelse om miljøtilsynet.
Beretning for 2015 - landbrug og industri

Myndighedsgebyr for erhvervsaffald

Virksomheder skal betale et myndighedsgebyr for affald. Gebyret dækker omkostninger for administrationen af regler på affaldsområdet.

Myndighedsgebyret for erhvervsaffald skal betales én gang årligt og beløber sig i 2018 til 238,74 kr. ekskl. moms.

Myndighedsgebyret opkræves for hvert af virksomhedens p-numre med adresse i Varde Kommune. Oplysningerne hentes fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Som udgangspunkt skal alle kommunens virksomheder betale myndighedsgebyr for erhvervsaffald. På baggrund af regler fastsat i affaldsbekendtgørelsen vil nogle virksomheder dog ikke modtage en opkrævning.

Følgende virksomheder er undtaget:

 • Virksomheder hvis omsætning 2 år før gebyråret var under 300.000 kr.
 • Virksomheder hvis branchekode/virksomhedsform fremgår af bilag 8 eller 9 i affaldsbekendtgørelsen (læs her). Ud over at virksomhedens branchekode/virksomhedsform skal fremgå på bilag 8, skal virksomheden ligeledes have 0-1 ansatte for at være undtaget. Det samme er gældende for branchekoder/virksomhedsformer der fremgår af bilag 9. Her skal virksomheden have 0 ansatte for at være undtaget, dog med undtagelse af bilag 9 punkt 2. 

Sådan søger du om fritagelse:

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale myndighedsgebyr, uanset mængde af affald eller hvem der henter affaldet. Såfremt der ingen aktivitet er i virksomheden kan du søge om at blive fritaget fra at betale gebyret.

Ansøgningsfristen var den 1. maj 2018. Det er ikke længere muligt at søge om fritagelse for 2018.

Olie, kemikalie og farligt affald

Varde Kommune har  udarbejdet en forskrift for håndtering af olie og kemikalier, som omfatter opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i emballage, opbevaring og håndtering af spildolie i tanke samt indretning af påfyldningspladser for olieprodukter. Begrebet olie og kemikalier i forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og hjælpestoffer, der er klassificeret som farligt, og affald af de samme produkter, der ligeledes bliver klassificeret som farligt. 

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Varde Kommune, dog med undtagelse af miljøgodkendte listevirksomheder og kemikalier på landbrug som reguleres af NaturErhvervsstyrelsen. Forskriften skal overholdes og overtrædelser kan straffes med bøde. 

Se forskriften her

Mere om virksomheder og miljø