Varde Kommune som arbejdsplads

Vi gør en indsats for, at du får et spændende og udfordrende arbejde, med gode arbejdsforhold, hvis du bliver ansat hos os.

Til gengæld forventer vi, at du er med til videreudvikle din arbejdsplads, dig selv og fortsat er medvirkende til sikring af det gode arbejdsmiljø. Vi har udviklet en fremtidsorienteret organisation for at servicere og sikre udvikling i Varde Kommune til gavn for borgerne og vores medarbejdere.

Så det er et stort ansvar, du påtager dig, når du vælger at arbejde hos os... 
- men du er også garanteret et job, der giver mening og værdi for vores borgere, erhvervsliv og medarbejderne. 

Nedenfor kan du finde viden om nogle af de ting som er vigtige for os i Varde Kommune - som organisation og som arbejdsplads.

Varde Kommune som arbejdsplads

Aftalestyring

Den grundlæggende styringsform for Varde Kommune er aftalestyring. 

Hvad er aftalestyring?

Kort fortalt går dialogbaseret aftalestyring ud på, at de enkelte institutioner og afdelinger i Varde Kommune får en pose penge og et opgavesæt udleveret én gang om året, sammen med en række politisk vedtagne mål omkring serviceniveauet inden for hver enkelt aftaleholders ansvarsområde. 

Aftaleholderen er lederen af den enkelte afdeling eller institution, for eksempel skole/skoleleder.

Der er mulighed for en ret stor grad af fleksibilitet inden for de aftalte rammer. For eksempel er det muligt at overføre midler fra det ene år til det andet, når det giver mening. 

Aftalens 3 dele

Aftalen har tre dele:

 • Måldelen hvor der er fokus på udvikling
 • Økonomidelen hvor den økonomiske ramme fastlægges
 • Dialogdelen der danner rammen om samarbejdet.

 Aftalerne, der er flerårige, har fokus på udvikling. Økonomien fastlægges for et år af gangen og følger kalenderåret. 

To parter 

Aftalestyring har to parter – byrådet og den enkelte aftaleholder (i praksis indgås aftalen med det pågældende fagudvalg). Alle organisatoriske enheder i Varde Kommune har en aftale med byrådet med undtagelse af de centrale stabe.

Vores værdier

Byrådet i Varde Kommune godkendte den 6. december 2016 Varde Kommunes værdisæt. Værdisættet er blevet til i et samarbejde med både borgere og medarbejdere. 

Værdierne i Varde Kommune er: 

ORDENTLIG
Vi i Varde Kommune møder hinanden og borgerne med tillid og åbne ører. Vi bidrager med vores faglighed, menneskelighed og forskellighed til at finde løsninger til gavn for den enkelte og helheden. Vi svarer hurtigt og letforståeligt.

VÆRDISKABENDE
Vi i Varde Kommune skaber værdi for mennesker og lokalsamfund ved at løse opgaverne sammen. Kommunen er en samfundshjælper, der lukker op for borgernes drømme om det gode liv og for det lokale engagement.

STÆRK
Vi i Varde Kommune er et stærkt hold, der bidrager aktivt til områdets udvikling. Vi pirrer vanetænkningen og tænker langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. 

Personalepolitik

Varde Kommunes Overordnede Personalepolitik er bygget op omkring 7 fokusområder:

 • Fastholdelse og rekruttering
 • Kompetenceudvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Rummelighed
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sygefravær
 • Livsfase og senioraftaler

Ledelsesgrundlag

Medindflydelse og medbestemmelse

Gennem MED systemet har du som medarbejder mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet på arbejdspladsen.


Medarbejderindflydelse gennem MED systemet

Varde Kommune har en stærk og aktiv MED- og sikkerhedsorganisation. Vi har fokus på at udvikle og trimme arbejdspladsen fagligt og sikkerhedsmæssigt.

MED organisationen:

 • Er sparringspartner for medarbejdere og ledelse
 • Forhandler lokale forhold
 • Arbejder med politikker, der berører din hverdag som medarbejder
 • Arbejder med sikkerhed og trivsel i din dagligdag

Lokalaftalen om MED indflydelse og MED bestemmelsen her

Personaleredegørelse

Med personaleredegørelsen skaber vi et overblik over kommunens ansatte og arbejdet på personaleområdet.

Redegørelsen samler viden om de HR-data, der ligger til grund for indsatserne i forhold til rekruttering, ledelse, kompetenceudvikling, fravær, trivsel og arbejdsmiljø.

Set i det historiske lys er der i disse år kommet stort fokus på kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen – kerneopgaven skal være i centrum. Der er samtidig pres på økonomien, så vi må nytænke ydelserne i en samskabende ånd.

Alligevel ses det både i tekst og tal se, at ansatte i Varde Kommune overordnet set trives endog rigtig godt, og det skyldes måske, at, vi hånd i hånd med et skarpt fokus på opgaven, arbejder med forbedring af relationer og arbejdsmiljø.

Personaleredegørelse 2016

Kompetenceudvikling

Både som medarbejder og leder i Varde Kommune forventes en løbende udvikling af kompetencer, her tænker vi både personlige og faglige kompetencer. Medarbejdere og ledere er med til at tage ansvar for egen læring.

Vi tænker kompetenceudvikling bredt, og det er ikke nok at tage på forskellige kurser. Læring og udvikling kan med fordel ske på arbejdspladsen i form af eksempelvis projektarbejde, sidemandsoplæring,følordninger, faglige netværk og videndeling.

Lederuddannelse/lederudvikling på flere niveauer

I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og vi forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Målet er, at kommunens ledere altid er klædt ledelsesmæssigt på til at klare de ledelsesudfordringer, de møder i hverdagen.

Ledere i Varde Kommune tilbydes lederuddannelser på forskellige niveauer, afhængig af behov og stilling, vurderingen vil altid være individuel.

Alle aftaleholdere og stabschefer deltager løbende i lederforum, hvor væsentlige ledelsesemner diskuteres tværfagligt, og hvor der dannes netværk mellem lederne.