Tilsyn

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af det kommunale tilsyn.

Husdyrbrug med et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, reguleres efter "Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter", og er normalt ikke omfattet af det kommunale tilsyn. 

 • Frem til 1. august 2017 bestod et ikke erhvervsmæssigt dyrehold af mindre end 3 dyreenheder (DE). 

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold reguleres efter "Husdyrgødningsbekendtgørelsen" og "Husdyrloven" , og er omfattet af det kommunale tilsyn.

 • Efter 1. august 2017 er et erhvervsmæssigt dyrehold specificeret som følge af ny lovgivning. Se om du har et erhvervsmæssigt dyrehold her.

Tilsynene gennemføres efter "Bekendtgørelse om miljøtilsyn".

Læs mere om tilsyn

Basistilsyn

Basistilsyn er regelmæssige tilsyn, hvor husdyrbrugets samlede miljøforhold gennemgås. Tilsynet er som regel varslet i forvejen og omfatter blandt andet en gennemgang af:

• Besætningens størrelse
• Foderopbevaring
• Afløbsforhold
• Olietanke
• Opbevaring og bortskaffelse af affald og døde dyr
• Opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, kontrolleres desuden vilkårene i denne.

Prioriterede tilsyn

Et prioriteret tilsyn er et planlagt tilsyn, udover basistilsyn, som er målrettet de husdyrbrug hvor Varde Kommune, på baggrund af en miljørisikovurdering vurderer, at der skal føres flere tilsyn.

Et prioriteret tilsyn er målrettet de områder eller aktiviteter på ejendommen, som er årsagen til en høj score i miljørisikovurderingen. Det betyder, at det ikke er de samlede miljøforhold der gennemgås, som ved et basistilsyn.

Tilsynsfrekvens

3-årig tilsynsfrekvens:

 • IED-husdyrbrug (større sohold, slagtesvinehold og fjerkræhold)
 • Husdyrbrug godkendt efter §16a (efter 1/8-2017)
 • Husdyrbrug tilladt efter §16b med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år (efter 1/8-2017)
 • Husdyrbrug godkendt efter §11 og §12 (før 1/8-2017)

Disse husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 3 årig periode. Dog skal mindst 40% have et fysisk tilsyn hvert år. Ud over basistilsynene foretages der derfor en række prioriterede tilsyn.

6-årig tilsynsfrekvens:

 • Husdyrbrug tilladt efter §16b med en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år (efter 1/8-2017)
 • Alle øvrige husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold og over 100m2 produktionsareal (efter 1/8-2017) 
 • Alle øvrige husdyrbrug med et  erhvervsmæssigt dyrehold og over 3 dyreenheder (før 1/8-2017)

Disse husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6 årig periode. Dog skal mindst 25% af disse husdyrbrug have et fysisk tilsyn hvert år. Ud over basistilsynene foretages der derfor en række prioriterede tilsyn.

Tilsynskampagner

Tilsynskampagner

Inden for industrivirksomheder og landbrugserhvervet, skal der hvert år udføres mindst 2 tilsynskampagner.

Ved disse tilsyn sættes der fokus på et bestemt miljøforhold, som ønskes kontrolleret. Disse tilsyn er uanmeldte.

Af tidligere tematilsyn på landbrugsområdet, har der blandt andet været tilsyn med flydelag på gyllebeholdere og kontrol af kompost i markstakke. 

Du kan evt. læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tilsynskampagne 2016 og 2017

Tilsynskampagne 2017 - Flydelag på gyllebeholdere

Målet for tilsynskampagnen i 2017 var kontrol af flydelag på gyllebeholdere, samt dykkede indløb. Varde Kommunes landbrugsgruppe førte uanmeldte tilsyn på 64 tilfældigt udvalgte husdyrbrug, dog med særlig fokus på svinebrug. i alt blev der frøt tilsyn med 103 gyllebeholdere.

Tilsynskampagnens primære fokusområde var i år svinebrug, da de ved tilsynskampagnen i 2016 (der ligeledes var kontrol af flydelag) havde den største procentdel gyllebeholdere uden tilstrækkeligt flydelag. Dog blev der også ført tilsynskampagne på en del kvægbrug. Udfaldet af tilsynskampagnen 2017 var positiv, da der var en fremgang i andelen af gyllebeholdere, hvor flydelag og dykket indløb var i orden, især på svinebrugene.

Samlet set var der 30 % af enendommene, der ikke havde tilstrækkeligt flydelag i 2016. I 2017 var dette tal faldet til knap 20 %.

Varde Kommune har udarbejdet en folder med vejledning om flydelag på gyllebeholdere.

Kommunen skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen, herunder mål og effekter, hvilket kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Formålet med flydelag

Målet med tilsynskampagnen er at mindske ammoniaktabet og lugtgenerne fra gyllebeholdere.

Desuden er der en økonomisk gevinst ved at have fast eller tæt flydelag på gyllebeholderen – læs mere i artiklen ’Et tæt flydelag er sund fornuft” der udkom i Grobund nr. 3 d. 9. juni 2017 (s.15).

Baggrund for tilsynskampagnen

I forbindelse med tilsynskampagnen i 2016, der ligeledes var kontrol af flydelag på gyllebeholdere, blev der konstatet utilstrækkelige flydelag på 21 ud af 71 kontrollerede gyllebeholdere, svarende til 30 %.

Dette indikerede at der fortsat er behov for fokus på området.

Desuden oplever Landbrugsgruppen jævnligt, i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug, at der ikke er tilstrækkeligt tæt flydelag på gyllebeholderne.

Endelig modtager kommunen hvert år henvendelser fra borgere, som er generet af gyllelugt fra gyllebeholdere uden tæt overdækning.

Krav om overdækning

Alle gyllebeholdere med flydende husdyrgødning skal overdækkes, medmindre der anvendes en godkendt ammoniakreducerende teknologi, der kan erstatte overdækningen.

Overdækningen kan være i form af flydedug, teltoverdækning eller flydelag af fx snittet halm eller lecanødder.

Krav om logbog

Hvis overdækningen sker i form af flydelag, er der krav om, at brugeren skal føre logbog efter Miljøstyrelsens anvisninger.

Logbogen skal dokumentere, at brugeren holder øje med, at der er tæt flydelag på beholderen.

Konsekvensen ved manglende flydelag på gyllebeholder

Første gang kommunen konstaterer mangelfuldt flydelag, skal kommunen skriftligt indskærpe at overdækningskravene skal overholdes.

Hvis kommunen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget eller at anvendelsen af en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, er mangelfuld, skal kommunen påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning i form af teltoverdækning eller lignende.

Kommunen kan i særlige tilfælde, hvis det manglende flydelag er undskyldelig, og efter en konkret vurdering, undlade at stille krav om fast overdækning. Det er derfor vigtigt, at tilstanden og tætheden af flydelaget registreres i den lovpligtige logbog, så årsagen og eventuelle tiltag ved en mangelfuld overdækning kan dokumenteres.

Hvornår er der ikke krav om overdækning

Der er ikke krav om overdækning af beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingssaft, ensilagesaft eller restvand.

Ifølge ny husdyrregulering (pr. 1. august 2017) er der ikke krav om førelse af logbog for ejendomme med beholdere med en samlet gylleoverflade på op til og med 75m2.

I øvrigt accepteres følgende perioder uden tæt flydelag:

 • I forbindelse med tømning af beholderen accepteres en periode på 2 uger uden tæt flydelag.

 • Efter omrøring og udbringning accepteres en periode på 7 dage uden tæt flydelag.

 • Ved mangelfuldt flydelag, skal flydelaget være intakt senest 7 dage efter den mangelfulde overdækning er konstateret.

Lovgivning

Gældende lovgivning for opbevaring af flydende husdyrgødning findes i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (kapitel 8) og Beholderkontrolbekendtgørelsen.  

Andre former for tilsyn

Ikke alle former for tilsyn kræver, at kommunen besøger ejendommen.

Det kan blandt andet være kontrol med anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, der i de fleste tilfælde ikke kræver fysisk tilstedeværelse på ejendommen. Dog er kommunen stadig i kontakt med bedriftsejeren, da denne skal indsende oplysninger, men selve tilsynet laves rent administrativt, så længe der ikke er dyr på ejendommen. 

Miljøtilsynsplan

Varde Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, som blandt andet indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats med virksomheder og landbrug, samt en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer. Der er ligeledes en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder og landbrug (IED virksomheder og –landbrug). 

Brugerbetaling

Alle landbrug med et dyrehold på over 3 dyreenheder skal regelmæssigt have foretaget miljøtilsyn på ejendommen. Der opkræves gebyr fra tilsynsmyndigheden for tid anvendt til forberedelse, udførelse af selve tilsynet, samt opfølgende sagsbehandling og afrapportering.
Ud over miljøtilsyn, opkræves der brugerbetaling for ydelser i forbindelse med udarbejdelse af §11 og § 12 miljøgodkendelser samt § 16 arealgodkendelser.

Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og brugerbetalingen kan ikke påklages.

Du kan læse mere om brugerbetaling og se taksterne hos Miljøstyrelsen

Offentliggørelser på DMA

Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration også kaldet DMA, giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug.

Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget, samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.

DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser.

Se mere på https://dma.mst.dk/.