Viser 1 til 16 ud af 1639 resultater

Sortér efter:

 1. Høring af vandløbsprojekt i Outrup Bæk

    Projektet er en del af statens vandplaner, og har til formål, at skabe fri passage for fisk og vandløbsfauna i Henne Mølle Å vandløbssystemet. Jævnfør Vandløbsloven skal projektet i offentlig høring i 8 uger. Høringsmaterialet findes også på Varde Kommunes hjemmeside. Efter høringsperioden vil ...

 2. Landzonetilladelse- dispensation- ændret anvendelse af areal fra landbrugsjord til oplagsplads

  Adresse: Byvejen 1, 6818 Årre Matr.nr. 1AH, Roust Mølle, Grimstrup Tilladelse Kortbilag Oversigtskort: 16. Maj 2019- 11:40: 13. Juni 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 3. Dispensation- Matr.nr. 6hø Vejers By, Oksby

  NBL § 3- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at udvide og ændre afgræsning med får ved Stribsø, øst for Vejers. Se hele afgørelsen: 15. Maj 2019- 14:02: 12. Juni 2019- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 4. Tilladelse- etablering af 3 meter cykelbro over Gødel Kanal over den vestlige del af Vesterlundvej

  Varde Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til etablering af bro over Gødel Kanal.   Tilladelsen kan påklages inden eller senest d. 12. juni 2019.   Ansøgning Tilladelse Oversigtskort cykelbro Klagevejledning: 15. Maj 2019- 10:04: 12. Juni 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 5. Høring- ansøgning- etablering af 2 okkersøer på matrikel 10al Adsbøl og matrikel 1r Vestkær By, Ølgod

  Varde Kommune har d. 26. april 2019 modtaget ansøgning om at etablere 2 okkersøer på henholdsvis matrikel 10al Adsbøl by, Strellev og matrikel 1r Vestkær by, Ølgod i Varde Kommune. Varde Kommune agter at imødekomme ansøgningen. Det vil betyde, at dræning i okkerpotentielle områder kan lovliggøres. ...

 6. Lovliggørelse af dræn på Enebær-/Blåbærvangen etape 1,2 og 3

  Varde Kommune har retsligt lovliggjort 2 drænprojekter på Enebærvangen/Blåbærvangen i Jegum Ferieland. Der kan klages over afgørelsen. Se bilag 6 i vedhæftede bilag. Se lovliggørelse Bilag: 14. Maj 2019- 11:13: 11. Juni 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 7. Landzonetilladelse- Skovvej 4, 6818 Årre

  PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af en carport/udhus på i alt 66 m². Klagefrist: Senest den 10. juni 2019 Se hele tilladelsen Kortbilag: 13. Maj 2019- 13:56: 10. Juni 2019- 23:59 Landzonetilladelser ...

 8. Tilladelse- Møllebakken 19, Næsbjerg, 6800 Varde

  Pl § 35- Tilladelse til anlæg af 2 søer på henholdsvis 400 m2 og 800-1.000 m2 på matr.nre. 1an og 1r Hostrup, Øse. Se hele afgørelsen- matr.nr. 1an Kortbilag- matr.nr. 1an Se hele afgørelsen- matr.nr. 1r Kortbilag- matr.nr. 1r: 10. Maj 2019- 12:37: 7. Juni 2019- 13:30 Natur og friluftsliv ...

 9. Markvanding- Endelig tilladelse- Varde Landevej 62, 6800 Varde

  Markvanding- Endelig tilladelse-  Varde Landevej 62, 6800 Varde, matrikel nr.13a, Skonager By, Næsbjerg Se tilladelse Kortbilag: 10. Maj 2019- 11:14: 7. Juni 2019- 23:59 Vandmiljø ...

 10. Dispensation- Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn

  NBL § 3- Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en C-IED øvelsesbane på matr.nr. 31g Børsmose By, Ål. Se hele afgørelsen.  : 13. Maj 2019- 8:00: 10. Juni 2019- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 11. Dispensation- Hornelund 67, 6800 Varde

  NBL § 16- Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 16 til opførelse af drivhus på matr.nr. 5d Hornelund By, Horne. Se hele afgørelsen Kortbilag: 13. Maj 2019- 8:00: 10. Juni 2019- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 12. Tilladelse til markvandingsboring- Varde Landevej 62, Næsbjerg

  Varde Kommune har givet tilladelse til ny markvandingsboring på Varde Landevej 62, 6800 Varde, matrikel nr. 2c, Agervig, Næsbjerg Borested Sønderbro, matr. NR 9cd, Hodde By, Hodde Kortbilag Hele afgørelsen: 9. Maj 2019- 15:54: 6. Juni 2019- 23:59 Miljø ...

 13. Vedtagelse af kommuneplantillæg 21 og lokalplan 24.01.L08 detailhandel ved Bakkevej i Ølgod

  Varde Byråd har den 14. maj 2019 vedtaget planerne endeligt. Se lokalplan 24.01.L08  Se tillæg 21 til Kommuneplan 2017  Se resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering   For yderligere oplysninger om lokalplanen kontakt Annette G. Schmidt, telefon 7994 6922, mail agsc@varde.dk For ...

 14. Afslag på principansøgning om ændret plangrundlag for Tirpitz

  Udvalget for Plan og Teknik besluttede den 9. april 2019, at der ikke igangsættes planlægning af en parkeringsplads på det ansøgte sted grundet områdets bindinger og de indkomne bemærkninger. Se vedlagte resume og vurdering af de indkomne bemærkninger fra indkaldelsen af ideer og forslag, hvor ...

 15. Tilladelse- Kragekærvej 4, 6800 Varde

  PL § 35- Tilladelse efter planloven til at anlægge en ca. 300 m2 stor sø på matr.nr. 13b Øse By, Øse. Se hele afgørelsen. Bilag. : 8. Maj 2019- 14:12: 5. Juni 2019- 15:30 Natur og friluftsliv ...

 16. Høring- nedlæggelse af en del af privat fællesvej matr.nr. 4yp Nr. Starup By, V.Starup

  Ansøgningen angår den del af stien, der går fra det nordlige skel af matr.nr. 4by mod syd til det nordlige skel af matr.nr. 4y Nr. Starup By,  V. Starup. Stien tjente som genvej fra udstykningen nord fra Møllesvinget til et supermarked som nu er lukket. Høringsfrist: Mandag den 24.6.2019 ...

Sider