Viser 1457 til 1472 ud af 1485 resultater

Sortér efter:

 1. Renseanlægstruktur og centralisering

  Den eksisterende plan fra 2009 for den fremtidige spildevandsstruktur i Varde Kommune er under revision. Flere forudsætninger har ændret sig siden den oprindelige strukturplan blev udarbejdet, herunder er Varde og Esbjerg Forsyning fusioneret. I den reviderede strukturplan ses hele ...

 2. Kloakoplande

  Spildevandsplanens rammer for kloakerede områder beskriver den nuværende og planlagte spildevandsstruktur, og kortlægger de nuværende og fremtidige områder hvor der er ret og pligt til, at aflede spildevand til DIN Forsyning A/S' kloaksystem. Et detaljeret kort over kloakerede områder, ...

 3. Ledningsanlæg og kloakfornyelse

  DIN Forsyning A/S arbejder med en prioritering af de områder som er planlagt separatkloakeret. Målsætningen er at alt fælleskloak er separatkloakeret om 50 år. Prioriteringsmetoden er vejledende og skal til enhver tid ses i sammenhæng med den overordnede planlægning med fokus på: At der opnås en ...

 4. Plan for tilsyn

  Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. De berørte lodsejere vil samtidig blive tilbudt kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S.  I perioden ...

 5. Kommunens og DIN Forsyning A/S' roller

  DIN Forsyning A/S' ansvar- driftsopgaver DIN Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune. I begge kommuner modtager og behandler DIN Forsyning A/S spildevand fra alle virksomheder og husstande indenfor spildevandsplanernes kloakoplande. DIN Forsyning ...

 6. Økonomiske rammer

  DIN Forsyning A/S' udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af ...

 7. Forhold til andre planer

  Statens vandområdeplan Statens vandområdeplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand. Gældende vandområdeplan for Varde Kommune er Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og ...

 8. Serviceniveau

  Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det kan tillades, at kloaksystemet ikke kan følge med. Det er de oplevede hændelser, der fortæller om serviceniveauet er overholdt. Serviceniveauet gælder for alle der er tilsluttet DIN Forsyning A/S' spildevandsanlæg. Det serviceniveau som forsyningen skal ...

 9. Anlægstyper i det åbne land

  Der er flere forskellige typer af spildevandsanlæg. Fælles for dem alle er, at de skal have en bundfældningstank inden den valgte rensemetode. Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg består af en trixtank/bundfældningstank, som kan have 2 eller 3 kamre. Her samles alt husspildevandet fra ejendommen. ...

 10. Berigtigelser af spildevandsplanen

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, ajourføre spildevandsplanen. I perioden frem til den næste gennemgribende revision af spildevandsplanen vil alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, på traditionel vis løbende blive ...

 11. Slamhåndtering

  Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der adskilles fra spildevandet i efterklaringstankene på renseanlæggene. Slammet fra DIN Forsyning A/S' renseanlæg i Varde Kommune overholder gældende ...

 12. Job- og uddannelsesmesse

  Der er rigtig god opbakning til Varde Kommunes Job- og uddannelsesmesse og godt og vel 60 udstillere har meldt sin ankomst. Som noget nyt er der Speakers' Corner, hvor de unge studerende fra Campus kan møde unge mennesker under uddannelse fortælle om deres valg af uddannelse- enten på ...

 13. Renhold og dine forpligtelser som grundejer

  Kort beskrivelse af, hvad du skal holde som grundejer Renholde fortov og sti hvor: Der er fortov eller sti langs den side, hvor der er adgang til ejendommen Der hvor fortov og sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, eksempelvis en hjørnegrund Varde Kommune holder de fortove og ...

 14. Databeskyttelse

  På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Varde Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.  For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder ...

 15. Fritidspas

  Hvad er et Fritidspas: Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi. Fritidspas er en årlig pulje på 100.000 kr., som bevilges efter først til mølle ...

 16. Søg om puljemidler

  (Oversigten er ikke udtømmende) I Varde Kommune kan man søge midler i forskellige puljer. Læs mere om de enkelte puljer i menuen nedenfor. Byrådets Udviklingspulje Byrådet afsætter hvert år midler til udviklingsprojekter eller-aktiviteter i Varde Kommune. Ansøgningskriterier Ansøgningsskema Kontakt ...

Sider