Viser 1681 til 1696 ud af 1716 resultater

Sortér efter:

 1. Plan for tilsyn

  Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. De berørte lodsejere vil samtidig blive tilbudt kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S.  I perioden ...

 2. Kommunens og DIN Forsyning A/S' roller

  DIN Forsyning A/S' ansvar- driftsopgaver DIN Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune. I begge kommuner modtager og behandler DIN Forsyning A/S spildevand fra alle virksomheder og husstande indenfor spildevandsplanernes kloakoplande. DIN Forsyning ...

 3. Økonomiske rammer

  DIN Forsyning A/S' udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af ...

 4. Forhold til andre planer

  Statens vandområdeplan Statens vandområdeplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand. Gældende vandområdeplan for Varde Kommune er Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og ...

 5. Serviceniveau

  Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det kan tillades, at kloaksystemet ikke kan følge med. Det er de oplevede hændelser, der fortæller om serviceniveauet er overholdt. Serviceniveauet gælder for alle der er tilsluttet DIN Forsyning A/S' spildevandsanlæg. Det serviceniveau som forsyningen skal ...

 6. Anlægstyper i det åbne land

  Der er flere forskellige typer af spildevandsanlæg. Fælles for dem alle er, at de skal have en bundfældningstank inden den valgte rensemetode. Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg består af en trixtank/bundfældningstank, som kan have 2 eller 3 kamre. Her samles alt husspildevandet fra ejendommen. ...

 7. Berigtigelser af spildevandsplanen

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, ajourføre spildevandsplanen. I perioden frem til den næste gennemgribende revision af spildevandsplanen vil alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, på traditionel vis løbende blive ...

 8. Slamhåndtering

  Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der adskilles fra spildevandet i efterklaringstankene på renseanlæggene. Slammet fra DIN Forsyning A/S' renseanlæg i Varde Kommune overholder gældende ...

 9. Job- og uddannelsesmesse

  Der er rigtig god opbakning til Varde Kommunes Job- og uddannelsesmesse og godt og vel 60 udstillere har meldt sin ankomst. Som noget nyt er der Speakers' Corner, hvor de unge studerende fra Campus kan møde unge mennesker under uddannelse fortælle om deres valg af uddannelse- enten på ...

 10. Renhold og dine forpligtelser som grundejer

  Kort beskrivelse af, hvad du skal holde som grundejer Renholde fortov og sti hvor: Der er fortov eller sti langs den side, hvor der er adgang til ejendommen Der hvor fortov og sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, eksempelvis en hjørnegrund Varde Kommune holder de fortove og ...

 11. Databeskyttelse

  På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Varde Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.  For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder ...

 12. Fritidspas

  Hvad er et Fritidspas: Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi. Fritidspas er en årlig pulje på 100.000 kr., som bevilges efter først til mølle ...

 13. Søg om puljemidler

  (Oversigten er ikke udtømmende) I Varde Kommune kan man søge midler i forskellige puljer. Læs mere om de enkelte puljer i menuen nedenfor. Byrådets Udviklingspulje Byrådet afsætter hvert år midler til udviklingsprojekter eller-aktiviteter i Varde Kommune. Ansøgningskriterier Ansøgningsskema Kontakt ...

 14. KRAP- kompetenceudvikling af personalet

  Det er af største vigtighed, at medarbejderne har viden og redskaber til at støtte både den demente og de pårørende. Derfor sendes der i perioden 2018 til 2020 400 medarbejdere på sundheds- og ældreområdet i Varde Kommune på kursus i KRAP. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuserende, Anerkende ...

 15. Jule- og nytårslukket

  Varde Kommune kan dog kontaktes telefonisk ved akut behov på 79 94 68 00 i tidsrummet 8.00-11.00 den 27. og 28. december 2018. Vi åbner igen onsdag den 2. januar 2019. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Varde Kommunes administration holder lukket den 27. og 28. december 2018. ...

 16. Badevand

  Kommunen fører tilsyn med, at badevandet ikke er forurenet, hvilket bl.a. gøres gennem vandprøver, der analyseres for indholdet af tarmbakterierne E. coli og Enterokokker.  Analyseresultaterne for de seneste år bruges til, at beregne risikoen (sandsynligheden) for at blive syg af at bade. ...

Sider