Viser 1633 til 1648 ud af 1677 resultater

Sortér efter:

 1. Kloakledninger- ejerforhold

  Stikledninger Inden for et fastlagt opland i spildevandsplanen er det som udgangspunkt forsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af kloaksystemet frem til grundgrænsen, mens grundejeren inden for eget areal er forpligtet til, for egen regning, at bekoste udførelse og ...

 2. Fra fælleskloak til separatkloak

  Videoen finder du her   (Når du klikker på videoen/linket, vil du blive ledt til en ekstern side, hvor Varde Kommune ikke længere er ansvarlig for dine data.) I forbindelse med separatkloakering skal der ske en adskillelse af husspildevand og regnvand på alle ejendomme i kloakoplandet. Fordelen ved ...

 3. Lokal afledning af regnvand (LAR)

  Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge, at håndtere regnvand, dér hvor det falder, så det ikke belaster kloaksystemet. Varde Kommune opfordrer derfor til, at der satses på lokal nedsivning af regnvand (LAR), hvor det er foreneligt med grundvandsbeskyttelsen og ...

 4. Tilslutning og takster

  DIN Forsyning A/S har en betalingsvedtægt, der gælder for de ejendomme der er tilsluttet, skal tilsluttes, eller på anden måde er knyttet til DIN Forsyning A/S' spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de forskellige bidrag til ...

 5. Renseanlæg

  Herunder beskrives forsyningens renseanlæg og dernæst følger en oversigt over større private anlæg. Anlæggenes placering fremgår af spildevandsplanens GIS-kort. Anlæggenes størrelse angives med enheden PE for personækvivalenter. Hvis et renseanlæg er dimensioneret til fx 16.000 PE vil sige, at det ...

 6. Renseanlægstruktur og centralisering

  Den eksisterende plan fra 2009 for den fremtidige spildevandsstruktur i Varde Kommune er under revision. Flere forudsætninger har ændret sig siden den oprindelige strukturplan blev udarbejdet, herunder er Varde og Esbjerg Forsyning fusioneret. I den reviderede strukturplan ses hele ...

 7. Kloakoplande

  Spildevandsplanens rammer for kloakerede områder beskriver den nuværende og planlagte spildevandsstruktur, og kortlægger de nuværende og fremtidige områder hvor der er ret og pligt til, at aflede spildevand til DIN Forsyning A/S' kloaksystem. Et detaljeret kort over kloakerede områder, ...

 8. Ledningsanlæg og kloakfornyelse

  DIN Forsyning A/S arbejder med en prioritering af de områder som er planlagt separatkloakeret. Målsætningen er at alt fælleskloak er separatkloakeret om 50 år. Prioriteringsmetoden er vejledende og skal til enhver tid ses i sammenhæng med den overordnede planlægning med fokus på: At der opnås en ...

 9. Plan for tilsyn

  Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. De berørte lodsejere vil samtidig blive tilbudt kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning A/S.  I perioden ...

 10. Kommunens og DIN Forsyning A/S' roller

  DIN Forsyning A/S' ansvar- driftsopgaver DIN Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune. I begge kommuner modtager og behandler DIN Forsyning A/S spildevand fra alle virksomheder og husstande indenfor spildevandsplanernes kloakoplande. DIN Forsyning ...

 11. Serviceniveau

  Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det kan tillades, at kloaksystemet ikke kan følge med. Det er de oplevede hændelser, der fortæller om serviceniveauet er overholdt. Serviceniveauet gælder for alle der er tilsluttet DIN Forsyning A/S' spildevandsanlæg. Det serviceniveau som forsyningen skal ...

 12. Økonomiske rammer

  DIN Forsyning A/S' udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af ...

 13. Forhold til andre planer

  Statens vandområdeplan Statens vandområdeplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand. Gældende vandområdeplan for Varde Kommune er Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og ...

 14. Anlægstyper i det åbne land

  Der er flere forskellige typer af spildevandsanlæg. Fælles for dem alle er, at de skal have en bundfældningstank inden den valgte rensemetode. Nedsivningsanlæg Et nedsivningsanlæg består af en trixtank/bundfældningstank, som kan have 2 eller 3 kamre. Her samles alt husspildevandet fra ejendommen. ...

 15. Berigtigelser af spildevandsplanen

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, ajourføre spildevandsplanen. I perioden frem til den næste gennemgribende revision af spildevandsplanen vil alle ændringer, som påvirker berørte parters rettigheder og pligter, på traditionel vis løbende blive ...

 16. Slamhåndtering

  Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der adskilles fra spildevandet i efterklaringstankene på renseanlæggene. Slammet fra DIN Forsyning A/S' renseanlæg i Varde Kommune overholder gældende ...

Sider