Socialrådgivningen for børn og familier

Socialrådgivningen under Børn og Familie i Varde Kommune varetager opgaver, som i bred forstand har med trivsel blandt børn, unge og deres familier at gøre.

Problemstillingerne kan dreje sig om alt fra omsorgssvigt og vold til ensomhed, selvmordstanker og generel mistrivsel hos barnet/den unge. Det kan også være, at familien har svært ved at få dagligdagen til at fungere pga. dårlig økonomi, sygdom eller andre sociale problemer. 

Som myndighedsudøver tager Socialrådgivningen beslutninger, der har store konsekvenser for det berørte barn eller den berørte unge og dennes familie.

Socialrådgiverne samarbejder med kommunens øvrige faggrupper og andre relevante professionelle. Det kan eksempelvis være psykologer, sundhedsplejersker og fysioterapeuter.

Læs mere om de mange forskellige forhold, som socialrådgiverne sagsbehandler, under menupunkterne Støtte og rådgivning, Er du bekymret for et barn, Børn med nedsat funktionsevne og Pleje- og aflastningsfamilier.

Flere oplysninger

Hvem beslutter om et barn skal anbringes?

Det er socialrådgivere fra Børn og Unge i Varde Kommune, der vurderer, om der er behov for, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet. Vurderingen foretages med udgangspunkt i Varde Kommunes anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlag for børn 0-12 år
Anbringelsesgrundlag for unge 13-18 år

Socialrådgiveren fremlægger sin vurdering for Børn og Unge-udvalget, der herefter beslutter, om barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet.
Børn og Unge-udvalget består af byrådsmedlemmer, en dommer og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Hvilke former for anbringelse findes?

Et barn eller ung kan anbringes uden for hjemmet på forskellig vis:

  • Anbringelse med forældrenes samtykke
  • Anbringelse uden forældrenes samtykke
  • Netværksplejefamilie
  • Plejefamilie.

Skal børn og unge høres?

Som udgangspunkt skal børn – uanset alder eller psykisk og fysisk funktionsevne – høres i sager, hvor kommunen iværksætter foranstaltninger – for eksempel hvis et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet.

Barnet eller den unge skal indkaldes til en børnesamtale, inden kommunen træffer en beslutning.
Der kan dog være særlige omstændigheder, der gør, at der ikke holdes en børnesamtale, for eksempel sagens karakter eller barnets modenhed.

Børneportalen giver information til børn og unge om anbringelse:

Du kan følge din sag hos Ankestyrelsen, hvis du eller andre har meddelt, at du mistrives:

Har vi ret til advokatbistand uden egenbetaling?

Forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 12 år, har krav på advokatbistand uden egenbetaling. Hvis du ønsker yderligere information, kan du læse mere i Servicelovens Kapitel 11 § 72.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Varde Kommunes modtageteam på telefon 79 94 78 28 eller mail.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.
Du kan læse mere på Ankestyrelsens hjemmeside.