Råd og nævn

Oversigt

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionens opgave er at sørge for, at Sydvestjysk Brandvæsens beredskab står klar til at yde hjælp, hvis personer, ejendom eller miljøet bliver udsat for en ulykke eller en katastrofe.

Beredskabet skal også kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre, der har brug for hjælp.  

Beredskabskommissionens medlemmer fra 1.1.2015:

 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune (Formand)
 • Erik Buhl, Varde Kommune
 • Erk Nørreby, Fanø Kommune
 • Jørgen Ahlquist, Esbjerg Kommune
 • Kjeld Anker Espersen, Varde Kommune
 • Kristine Kaas Krog, Fanø Kommune
 • En repræsentant for Syd- og Sønderjyllands Politidirektør
 • En observatør for de frivillige i hver kommune:
 • Esbjerg Kommune: Bent Kristensen
 • Fanø Kommune: Allan Hansen 
 • Varde Kommune: Michel Andreasen

Find dagsordner og referater fra beredskabskommissionens møder

Bevillingsnævnet

Her kan du se medlemmerne af Bevillingsnævnet og få mere at vide om, hvordan du kan søge om alkoholbevilling, udvidet åbningstid og bestyrergodkendelse.

Bevillingsnævnets medlemmer

Erik Buhl Nielsen (V), formand
Thyge Nielsen (V), næstformand
Niels Haahr Larsen
Jytte Søgaard
Birgitte Nowak (repræsentant for arbejdsgiver - HORESTA)
Sonja Hein Vejrup (repræsentant for arbejdstager - 3F)
Syd- og Sønderjyllands Politi 

Bevillingsnævnets arbejde

Bevillingsnævnet træffer afgørelse efter Restaurationsloven i sager om:

 • Alkoholbevillinger
 • Godkendelse af bestyrer i virksomheder med alkoholbevilling
 • Tilladelse til udvidet åbningstid
 • Godkendelse af ændring af sammensætning af direktion/bestyrelse i selskaber og foreninger med alkoholbevilling.  

I Restaurationsplanen for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds kan du læse mere om, hvordan du søger om blandt andet alkoholbevilling, næringsbrev, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid, og hvordan ansøgningerne behandles. 

Ansøgninger

Du kan hente ansøgningsskemaer til ovenstående tilladelser og bevillinger på politiets hjemmeside. Du kan også få udleveret ansøgningsskemaer hos Bevillings- og Tilladelseskontoret - se adressen nedenfor.

Send din ansøgning sammen med relevante bilag til:

Syd- og Sønderjyllands Politi
Bevilling/Tilladelser
Ringridervej 37
6400 Sønderborg.

Næringsbrev og alkoholbevillinger

Før du kan søge om en alkoholbevilling, skal du bestå næringsprøven, hvorefter du optages i Næringsbasen og får et næringsbrev. Læs mere om, hvordan du får et næringsbrev på www.naeringsbasen.dk 

Midlertidige bevillinger og lejlighedsbevillinger

Politiet kan give en midlertidig alkoholbevilling, hvis det er overvejende sandsynligt, at din ansøgning vil blive imødekommet.

Politiet kan også give tilladelse til at udskænke alkohol ved enkeltstående arrangementer (lejlighedsbevilling). 

Grønt Råd

Det grønne råd er nedsat af Varde Kommune og er sammensat så der er en balanceret repræsentation af erhvervsorganisationer og natur- og friluftsorganisationer.

Det grønne råds er et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Varde Kommune. Et forum, hvor der kan formidles idéer, skabes projekter, diskuteres lokale muligheder og problemer på natur-, plan- og miljøområdet.

Medlemmer

Danmarks Jægerforbund:   Laurids Bjerre
Danmarks Naturfredningsforening: Merete Vigen Hansen
Dansk Akvakultur:  Bjarne Jøker Eg
Dansk Ornitologisk Forening, Sydvestjylland: Ole Hansen
Familielandbruget Sydvest:  Per Mikkelsen
Friluftsrådet: Hanne Voetmann
Landdistriktskonsulent, Varde Kommune: Lisbeth Linding
Naturvejlederforeningen i Danmark: Morten Vinding 
ProVarde Colin John Seymour 
Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk:  Søren Rask Jessen 
Sportsfiskerforbundet i Danmark:  Jan Porsgaard
Sydvestjysk Landboforening i Varde:  Niels Chr. Laursen
 
Fra Varde Kommune:
 
Afdelingen Teknik og Miljø: Lars-Bo Johansen
Politik og Analyse: Kathrine Kielgast (ref.)
Naturcenteret: Klaus Bertram Fries 
Naturcenteret: Jan Pedersen
NaturKulturVarde Lasse Frøkjær
Udvalget for Plan og Teknik: Preben Friis-Hauge (formand)
Udvalget for Plan og Teknik:  Niels Christiansen 
Vardemuseerne:  Lene B. Frandsen
Politik og Analyse: Vakant

Referat fra seneste møder

Referat fra mødet den 2. oktober 2017

Referat fra mødet den 31. maj 2017

Referat fra mødet den 8. marts 2017

Referat fra mødet den 16. november 2016

Referat fra mødet den 9. juni 2016

Referat fra mødet den 10. februar 2016 

Grundlisteudvalget

Hvert fjerde år udvælger Grundlisteudvalget et antal personer, der kan virke som domsmænd og nævninge. 

Medlemmer af Grundlisteudvalget

Niels Haahr Larsen
Arne Lindberg Callesen
Holger Grumme Nielsen
Kjeld Anker Espersen
Niels Christiansen

Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som domsmænd eller nævninge – som under ét kaldes for lægdommere.
Grundlisteudvalget i Varde Kommune har pr. 1. april 2015 udpeget 166 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opført disse på en grundliste.
Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Du kan læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som nævning eller domsmand på Danmarks Domstolens hjemmeside 
 

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en mand eller kvinde, som ikke har en juridisk eksamen. Alligevel er de med til at dømme eller frifinde personer i straffesager.
Lægdommerne lytter sammen med de uddannede dommere i By- og Landsretten til argumenterne i sagen. Herefter er lægdommerne med til at vurdere, om den anklagede skal dømmes eller frifindes.

Er det borgerligt ombud?

Som borger i Danmark er der en række opgaver, du ikke kan sige nej til at udføre, hvis du bliver spurgt. Dette offentlige arbejde, som alle har pligt til at påtage sig, kaldes borgerligt ombud.
Opgaverne er f.eks.:

• Medlemskab af kommunalbestyrelse og regionsråd
• Medlemskab af en skolebestyrelse, hvis du har et barn på skolen
• Arbejde som nævning eller domsmand
• Opgaver i forbindelse med valg (valgtilforordnet).

Pligten til at påtage sig disse opgaver ophører dog, når du når en vis alder.
For arbejde i kommunalbestyrelse og regionsråd ophører pligten, når du fylder 60 år, mens pligten til at være domsmand frafalder, når du fylder 70 år.

Handicaprådet

Handicaprådets formål og opgaver

Handicaprådets formål er at være rådgivende for Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Dette kan ske på flere måder, f.eks. ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/-sager, personalesager eller konkrete sager.

Handicaprådets medlemmer har tavshedspligt. 

Handicaprådets sammensætning

Handicaprådet består af 10 medlemmer, der er udpeget således:

 • 5 medlemmer, der skal være bosiddende i Varde Kommune, udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, således at de dækker en bred handicaprepræsentation
 • 3 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer
 • 2 medlemmer udpeges blandt kommunens ansatte

Handicaprådets medlemmer

Formand Poul Rosendahl - Tlf. 40 10 21 13

Susanne Bergmann - Tlf. 23 81 44 86

Arne Lindberg Callesen - Tlf. 30 42 54 64

Næstformand Else Marie Fog - Tlf. 75 29 24 15
LEV

Ellen Margrethe Højberg - Tlf. 75 24 12 60
LEV 

Ruth Damtoft Jakobsen – tlf. 30914013
Scleroseforeningen

Erik Rosendahl - Tlf. 20 33 44 94

P.T.U.

Lotte Christiansen - Tlf. 26 78 54 13
Nyreforeningen

Gitte Eskesen - Tlf. 79 94 63 59

Berit Østergaard Nielsen - Tlf. 79 94 86 28

 

MØDER OG REFERATER

Klik her for at læse seneste dagsorden og referat fra Handicaprådsmøde 

Hegnssyn

Hegnssynet er en selvstændig administrativ myndighed, der behandler tvister om hegn mellem private grundejere.

Hegnssyn nedsættes af byrådet, jf. hegnsloven § 27.

Hegnssynets medlemmer

Sigurd Møller (Formand), Bjerremosevej 13, Horne, 6800 Varde
Hans Christian Jessen, Ortenvej 187, Orten, 6800 Varde
Niels Kristian Nørregaard, Knoldeflodvej 77, Næsbjerg, 6800 Varde

Læs mere om Hegnssynet i fold-ud kasserne på siden her

 

Integrationsrådet

Integrationsrådets opgaver 

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 42, stk. 2.

Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Integrationsrådets sammensætning

Integrationsrådet består af 17 medlemmer med bopæl i kommunen.
Byrådet udpeger, jf. Integrationslovens § 42, stk. 4,2 og 3. pkt. personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Byrådet kan endvidere udpege en eller flere repræsentanter, jfr. integrationslovens § 42, stk. 4.4. Udpegningen af medlemmer sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunernes styrelse.

Blandt flygtninge- og indvandrerforeninger foretages der valg.

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 

Medlemmer

Formand:

Abderrazak Jenayah – tlf. 75 26 46 26 / 61 68 78 06

Saida Guled – tlf. 75 22 16 78 / 60 10 33 72 

Yasin Akdeniz -  tlf. 50 55 26 04

Samah Taha

Baris Akdeniz - tlf. 50 51 24 44

Sakiba Krusenic - tlf. 30 59 10 53

Krystyna Kwapinska - tlf. 75 22 03 85 - mobil 51 26 69 54

Dianna Haydan - tlf. 91 71 04 55

Doron Edry


Boligforening
Lone H. Pedersen – tlf. arb. 76 95 82 00 / privat 40 36 87 90

Foreningslivet
Johan Evensen - tlf. 75 26 99 90

Arbejdsgiverrepræsentant
Søren Erichsen - tlf. 51 23 11 23

Daginstitutioner
Lars R. Schmidt - mobil 20 84 33 36

Byrådet

Keld Jacobsen - tlf. 75 33 76 60/24 45 94 06

Marianne Bruun Kristiansen - tlf. 52 50 02 35 

Beboerrådgiver
Asger Helth, - tlf. arb. 40 37 15 57

Sekretariat
Pia Koch Hauge, - tlf. arb. 79 94 68 04 

Kredsrådet

Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland er et ledelses- og samarbejdsforum mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, Varde Kommune og en række andre kommuner.

I kredsrådet mødes borgmestrene og politidirektøren fire gange om året for at drøfte spørgsmål af fælles interesse.

Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen. Det er især områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i kommunernes og politiets opgavevaretagelse. For eksempel drøfter kredsrådet indsatsen over for truede og belastede børn og udviklingen i kriminaliteten på kredsplan og lokalt.

Se samarbejdsplanen 2016 for samarbejdet mellem Syd og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen:

Kunstudvalget

Varde Byråds Kunstudvalg er et særligt § 17, stk. 4 udvalg med det formål,
• at medvirke til at fremme den kunstneriske udsmykning i det offentlige rum i Varde kommune, såvel udendørs som indendørs, ved indkøb af større kunstværker og oparbejdelse af pulje hertil. Eventuel at søge/samarbejde med Statens Kunstfond
• at indkøbe mindre værker til deponering i kommunens institutioner, samt medvirke ved udstillingsvirksomhed baseret på egne indkøb
• rådgivende organ ved udsmykningsopgaver for private og offentlige institutioner, samt for andre kommunale fagudvalg
• fremme dialogen mellem kunsten og borgerne
• kunstudvalget tildeles årligt en økonomisk ramme.

Udvalget består i perioden 2014-2018 af følgende:
Byrådsmedlem Lisbet Rosendahl, formand for udvalget
Byrådsmedlem Mads Sørensen
Byrådsmedlem Erhardt Jull
Per Oscar Jensen, billedkunstner
Bibi Hansen, keramiker
Kate Skjerning, billedkunstner
Rigmor Bek-Pedersen
Steen Mathiesen, arkitekt
Charlotte Horn, landskabsarkitekt
Signe Mejstrup Sørensen, sekretær, Kultur og Fritid

Henvendelse vedr. kunstudvalget rettes til Kultur og Fritidsforvaltningen, Bytoften 2, Varde 

Naturråd for Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder kommuner

Naturråd for Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder kommuner - varetagelse af sekretariatsfunktionen

I henhold til Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd, skal der etableres et lokalt naturråd, som dækker Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder kommuner.

Kommunerne har besluttet, at Esbjerg Kommune varetager sekretariatsfunktionen for naturrådet.  

Naturrådet får til opgave at bistå kommunalbestyrelserne med udpegningen af områder, der skal indgå i grønt danmarkskort. Grønt danmarkskort er en del af kommuneplanerne og skal sikre større og bedre sammenhængende naturområder i fremtiden.  Formålet med naturrådet er at sikre inddragelse af lokal viden og en afvejning af benyttelses- og beskyttelsesinteresser.    

Naturrådet skal nedsættes senest d. 15. januar 2018. Forinden vil det være muligt for foreninger og organisationer at indstille medlemmer i henhold til bekendtgørelsen.  Dette vil ligeledes blive annonceret på kommunernes hjemmeside.

Har du spørgsmål vedr. naturrådet er du velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner:

Esbjerg Kommune: Astrid Moltke Jordt, Planlægger, tlf. 76163305/mail asjor@esbjergkommune.dk  

Varde Kommune: Jens Vahl, Biolog, tlf. 7994 7111/ mail jerv@varde.dk

Fanø Kommune: Jacob Coln, Planlægger, tlf. 76660634/ mail bgjmc@fanoe.dk

Tønder Kommune: Rune Christiansen, Planlægger, tlf. 74928018/mail rc3@toender.dk

 

Medlemmer til naturrådet

Der skal oprettes et lokalt naturråd, som dækker Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder Kommuner. Naturrådet får til opgave at bistå kommunalbestyrelserne med udpegningen af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en del af kommuneplanerne og skal sikre større og bedre sammenhængende naturområder i fremtiden.  Formålet med naturrådet er at sikre inddragelse af lokal viden og sikre en afvejning af benyttelses- og beskyttelsesinteresser. Naturrådets rolle er rådgivende og den endelige beslutningskompetence ligger ved kommunerne.     

Indstilling af medlemmer til rådet

Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille 1 medlem og 1 suppleant til naturrådet jf. § 4 stk. 3 i bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd.

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af naturrådet:

 1. Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
 2. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
 3. lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Naturrådet skal bestå af højest 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af medlemmer, der varetager henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og fritidsinteresser. Endvidere skal der sikres en lige fordeling mellem mænd og kvinder jf. ligestillingsloven. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en kvinde og en mand, når der indstilles medlemmer og suppleanter. Kravet kan dog fraviges, hvis det kan dokumenteres, at det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret i organisationen eller foreningen.   

Indstilling af medlemmer skal ske på mail til plan@esbjergkommune.dk

Indstillingen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Organisationens eller foreningens navn.
 • Organisationens eller foreningens formål.
 • Oplysninger om, hvem der indstilles som henholdsvis medlem og suppleant, og kontaktoplysninger på disse.
 • Dokumentation for medlemssammensætningen, såfremt der indstilles et medlem og en suppleant af samme køn.

Tidsfrister

Fristen for at indstille medlemmer til naturrådet udløber den 14. december 2017.

Naturrådet skal nedsættes senest den 15. januar 2018.  Rådets sammensætning vil blive meddelt direkte til de organisationer og foreninger, der har indstillet medlemmer, samt annonceret på kommunernes hjemmesider. Første møde i naturrådet forventes afholdt i slutningen af januar 2018. 

Udvalget for Frivilligt Socialt Arbejde

I Koordineringsudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde sidder der 8 medlemmer. 5 er valgt blandt de frivillige sociale foreninger og 3 kommunalt ansatte er udpeget af udvalget for Kultur og Fritid.

Udvalgsmedlemmer:

Kaj Lykke Sørensen (Valgt fra gruppen Syge og handicappede)

Marianne Zwinge (Valgt fra gruppen Ældre)

Ole Lennart Hansen (Valgt fra gruppen Svagt stillede borgere)

Anne Huus Gaardsvig (Valgt fra gruppen øvrige)

Eva Bladt (Valgt fra gruppen øvrige)

Karina Berg (Udpeget fra Social og Sundhed - Ældreområdet)

Pia Maria Kirkegaard Nielsen (Udpeget fra Social og Sundhed - Integrationsområdet)

Silje Schmidt Simonsen (Udpeget fra  Børn, Unge og Familie afdelingen)

Kultur og Fritid yder sekretærbistand.

Formål

Koordineringsudvalgets formål er:
- at styrke samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og Varde kommune

- at fremme aktiviteter, der er udviklende og netværksskabende for frivillige organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner

- at styrke det fælles ansvar for den sociale indsats i Varde kommune

- at medvirke til at styrke de sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen.

Hovedopgaver

Koordineringsudvalgets hovedopgaver er primært:
- at udarbejde en fortegnelse over de frivillige organisationer i Varde Kommune og offentliggøre den i samarbejde med Frivilligcentret

- at samordne det frivillige arbejde og det offentlige sociale arbejde, så tilbuddene supplerer hinanden.

- at udarbejde indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid om fordeling af tilskud

- at indkalde samtlige frivillige sociale organisationer hjemmehørende i Varde Kommune til møde i januar kvartal

- at informere de frivillige organisationer om muligheden for støtte efter servicelovens § 18

- at udarbejde den årlige redegørelse til Socialministeriet

Ældrerådet

Ældrerådet er en lovpligtig forsamling af repræsentanter for Varde Kommunes seniorer.

Ældrerådets rolle:

 • At rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.
 • Formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører de ældre.

Valget til Ældrerådet følger det almindelige kommunalvalg, og afholdes derfor hvert 4. år. Personer, som er fyldt 60 år på valgdagen og er bosiddende i Varde Kommune, kan stemme og stille op til valget.

Ældrerådets medlemmer

Aage Meldgaard, Formand, Tlf.: 75 29 82 12 mail: aage-meldgaard@mail.dk

Edna Jensen, Næstformand, Tlf.: 75 27 13 87 mail: eogvjessen@mail.dk

Tom Øhlenschlæger, Tlf.: 20 11 21 55 mail: tomoe@mail.dk

Ove Kristensen, Tlf.: 20 45 02 63 mail: ove.k.6870@gmail.com

Per Bonde Nielsen, Tlf.: 75 22 48 00 mail: perbonde@bbsyd.dk

Rigmor Jensen, Tlf.: 75 25 13 68 mail: jensenrigmor123@icloud.com

Inger Pedersen, Tlf.: 75 24 44 05 mail: iptytt10@gmail.com

Ketty Bundgaard, Tlf.: 24 85 55 66 mail: KettyBundgaard@cdnet.dk

Elin Østergaard Bertelsen, Tlf.: 91 45 75 63 mail: Agerkrog@bbsyd.dk

Anne-Marie Søndergaard, Tlf.: 75 19 22 10 mail: lindegade@hotmail.com

Jutta Bruun Kristiansen, Tlf.: 24 63 62 44 mail: juttabruun@gmail.com

Merry Brydsø, Tlf.: 75 26 90 80 mail: m.brydsoe@mail.dk

Anette Mandahl-Barth, Tlf.: 75 28 97 90 mail: anette@mandahl-barth.dk

Ældrerådets referater

Klik her for at læse ældrerådets referater

Vi i Naturen rådet

Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte den 24. juni 2015 ”Vi i naturen rådet”.

Rådet fungerer som et ”advisory-board” for forvaltningen i forhold til implementering af visionen. Det har et strategisk sigte og skal have fokus på at skabe nye måder på at integrere naturen på, bredt set. Det er et uformelt organ uden beslutningskompetence, der har overordnede drøftelser og som kan bidrage med nye ideer.

Rådet er dermed et supplement til andre centrale samarbejdspartnere og formelt nedsatte fora, der allerede arbejder med emner, som også vedrører indholdet i visionen. Rådet skal bl.a. have et særligt blik for implementering af visionen i hele Varde Kommune og skal også bibringe forvaltningen de mere skæve indsigter og perspektiver, som kan medvirke til at visionen kommer ud og leve i alle hjørner af kommunen.

Rådet mødes mindst 2 gange årligt og ellers ad hoc.

Rådets sammensætning

Rådet er sammensat så det består af bl.a. af repræsentanter fra områderne: erhverv, landbrug, fødevarer og turisme, udviklingsrådene, kultur- og fritidslivet. 

Rådets medlemmer er: 

Erik Buhl, Varde Byråd
Lisbeth Valther, Next Step Citizen
Tatiana Johnsson, 7-kanten
Merete Vigen, Dansk Naturfredningsforening
Christian Anneberg, Annebergs Limtræ
Heino Mølholm, repræsentant for Udviklingsrådene
Claus Skov, Hr. Skov
Niels Christiansen, Varde Byråd
Kirstine Gottlieb, Varde Kommune (ref.)
Mogens Pedersen, Varde Kommune
Niels Kristian Fruergaard, SAGRO 
Helle Møller Mikkelsen, Nymindegab familiecamping, næstformand Pro Varde
Claus Kjeld Jensen, Varde Museum
Bjarke Holtzmann, Ravhuset

Opsamlinger

Der laves ikke formelle dagsordner for møderne men kun en kort opsamling på drøftelserne.

Opsamling fra mødet den 31. maj 2017

Opsamling fra mødet den 8. december 2016

Henvendelser vedrørende rådet kan rettes til Visionssekretariatet.