Områdefornyelse i Varde Midtby

Områdefornyelse af midtbyen skal forstærke den positive udvikling i Varde centrum.

Det femårige arbejde med områdefornyelsen af Varde midtby er i 2017 i gang på fjerde år. Det betyder, at der både er projekter, som er afsluttet, og projekter, som nu går ind i anlægsfasen. Nederst på siden kan du se nærmere information om de enkelte projekter.

Du kan løbende følge områdefornyelsen på den særlige Facebook-side med titlen ”Områdefornyelse i Varde Midtby”.

Som en del af anlægsarbejdet sker der store forandringer i midtbyen i løbet af 2017 og 2018. Vær opmærksom på, at vi har oprettet en særlig side til information omkring gravearbejdet i forbindelse med separatkloakering og nye belægninger med brosten.

Delprojekterne i områdefornyelsen i Varde midtby

Bygningsfornyelse

Varde midtby er en flot gammel midtby, men der er enkelte huse, som forstyrrer helhedsindtrykket. Der er enkelte huse, som trænger til en udvendig renovering. Ejer du sådan et hus, har Varde Kommune et godt tilbud til dig. 

Byrådet har afsat 1,5 mio. kr. til tilskud til bygningsfornyelse i Varde midtby.

Du kan få tilskud på op til 50% af udgifterne – og helt op til 75%, hvis din ejendom er bevaringsværdig. Dog giver vi maksimalt et tilskud på 250.000 kr. pr. ejendom. 
 

Hvem kan søge?

Det kan ejere af ejer- og andelsboliger, af private lejeboliger og af tomme private erhvervslokaler, som skal bygges om til udlejningsboliger. Puljen indgår som del af områdefornyelsen i Varde midtby – det er derfor områdefornyelsens afgrænsning af midtbyen, der afgør mulighederne for tilskud.

Der gives primært tilskud til arbejder vedrørende klimaskærmen, der samtidigt forskønner bygningen arkitektonisk.
 

Tidsfrist for ansøgninger 

Tidsfrist for ansøgninger er den 09. maj 2015
Det er en forudsætning for tilskud, at projektet både påbegyndes og afsluttes i 2016.

Ansøgningerne vurderes efter følgende prioriteringer:

Renoveringsprojekter, hvor en bygning bliver løftet arkitektonisk i forhold til de stilarter, der er beskrevet i den bevarende lokalplan for midtbyen.

 • Synlige bygninger, der skæmmer bybilledet i såvel midtby som ved indfaldsvejene til midtbyen.

 • Udvendige arbejder på klimaskærm støttes.

 • Bygningsfornyelse støttes primært, da støtte til friarealprojekter prioriteres inden for puljen til større projekter.

 • Ombygning fra erhverv til bolig støttes, hvis erhvervet er nedlagt, og ombygningen vil være en gevinst for bybilledet.

Ansøgninger med projektbeskrivelse, foto og budget skal sendes til Plan og Byudvikling på mail: planogby@varde.dk

Se mere i puljens retningslinjer her

Formålet med puljen er at styrke midtbyens bosætning gennem forskønnelse. Du må derfor forvente, at Varde Kommune vil stille krav til dit renoveringsprojekt i forbindelse med tilskuddet.

Forskønnelse af torve og pladser, gader og stier

 

Med områdefornyelsen ønsker Varde Kommune at underbygge designmanualens intentioner om, at midtbyens udvikling skal underbygge og forstærke byens historie. Hermed skabes grundlaget for mangfoldige oplevelser, både for beboere i midtbyen og for handlende og turister i midtbyen.

I områdefornyelsen ses forskønnelsen af midtbyens gader og pladser i en helhed, hvor belægning, kunst, grønne elementer og byrumsinventar skaber en sammenhæng i midtbyen samtidigt med, at bygningsejerne motiveres til at vedligeholde huse på måder, der bidrager til en harmonisk helhed i respekt for midtbyens kulturhistorie.

Varde Kommune ser forskønnelsen af gader og pladser i tæt sammenhæng med Oplevelsesloopene, der skal lede borgere og gæster til midtbyens seværdigheder og borgernes yndlingssteder. Sammenhængende forløb vil sikre synergi mellem de enkelte seværdigheder, herunder kulturhistoriske gader.

Udvalget for Plan og Teknik har derfor fastlagt, at der arbejdes mod, at følgende gader forskønnes:

 • En ændret belægning til brosten på Brogade vil synliggøre den historiske købstad fra såvel Storegade som Torvegade samtidig    med, at belægningen understøtter den markante bygningsrenovering, der finder sted i gaden.
 • En ændret belægning til brosten på Smedegade og Lundgade samt en forskønnet belægning på Voldsti vil binde midtbyen og Torvet sammen med de eksisterende historiske gader og med Arnbjergparken. Dette forløb vil både give en oplevelse af et samlet købstadsmiljø og synligøre de enkelte smukke gader.
 • Endvidere vil helheden i den historiske by styrkes ved også at synliggøre Fiskergades historiske forløb fra Kræmmergade til Smedegade.

Udvalget ønsker ligeledes forskønnelse af følgende pladser, der vil give størst positiv effekt på byens helhed: 

 • Vestergade/Nørregade, 
 • Lundgade/Østergade/Lundvej, 
 • Lundgade/Storegade og
 • Torvegade/Slotsgade.

Projekteringen af omlægningen af gader og pladser er pt. i udbud. Varde Kommune forventer at kunne indgå kontrakt om rådgivningsopgaven i december 2015, hvorefter opstart på anlæg forventes medio 2016.

Hellestedet

I  forbindelse med områdefornyelsen af Varde midtby etablerer Varde Kommune et Hellested (drikkeskur) ved busholdepladsen, der ligger ved banegården i Varde.

Placeringen

Hellestedet placeres ved busholdepladsen ved banegården i Varde midtby.
Placeringen er valgt fordi, den er central i midtbyen, hvor målgruppen allerede opholder sig i dag. Placeringen er let tilgængeligt, ligesom den på samme tid er afskærmet og en del af midtbyens liv.
Placeringen er i enkeltområde 23.03.T01 i kommuneplanen.


Bygningen

Varde Kommune opstiller et skur i stil med den vedlagte tegning. Bygningen fremstår moderne og indbydende, og den er let at holde. Bygningen placeres isoleret fra egentlige naboer og fra øvrige målgrupper i området. Hellestedet vil få egen adgang fra Jernbanegade, og rundt om Hellestedet etableres beplantning og belægning, så Hellestedet fremstår som en integreret del af området. Der er plads til borde-bænkesæt under tag i den ene ende. Her vil der også blive opsat affaldsspande samt stort askebæger. I den anden ende af bygningen forefindes urinaler til herrer. Disse forsynes med vand fra regnvandet.
Hellestedet vil kunne flyttes, hvis dette på sigt måtte vise sig ønskeligt.


Målgruppen

Målgruppen for Hellestedet er forventeligt en mindre, men ikke homogen, gruppe, som i dag udgøres af misbrugere af alkohol og stoffer (herunder hash). Disse er typisk over 30 år, mange er misbrugere i perioder (fx i weekenderne), og nogle har psykiske problemer. Målgruppen befinder sig allerede i dag forskellige steder i midtbyen, men de får med Hellestedet et nyt og mere fast tilholdssted. Der vil i mindre omfang være tilsyn fra kommunen.

Historiske gader

Fiskergade, Spigerborgade, Nikolaikirkestræde og Havnepladsen er nu demonstrationsgader og viser, hvordan Vardes historiske centrum skal tage sig ud i fremtiden.

Høring om design af gader

Plan- og Teknikudvalget vil meget gerne høre din holdning til de nye historiske gader og pladser, som både skal forskønne Varde midtby og styrke midtbyens autentiske historiske karakter som gammel købstad. Designet består af brugte brosten og nye flækker, der alle ligger i samme niveau. Brostenene skal så vidt muligt være slidte og i nordiske farvenuancer blå og rød, så de nye gader bliver harmoniske med de eksisterende brostenbelagte gader. Flækkerne (små chaussesten) udgør fortov og sikrer fuld tilgængelighed for alle.
 

Der er tegnet nyt design af følgende gader og pladser:

 • Brogade, Smedegade (delvist), Voldsti og Lundgade

 • Genetablering af Fiskergade ved Murtfeldts Plads

 • Pladserne: Nørregade/Vestergade, Lundgade/Østergade, Brogade/Torvegade samt Lundgade/Storegade/Smedegade
   

Oplægget består dels af to visualiseringer, som viser henholdsvis Brogade og pladsen ved Vestergade/Nørregade, dels af 5 tegninger, der viser de enkelte gader og pladser – læsevejledning: det anbefales at klikke på tegningerne og zoome ind for at se detaljerne.

Høringsfristen er 5. juni. Høringssvar skal sendes til planogby@varde.dk

Udvalget ønsker at gøre opmærksom på, at visse emner allerede er besluttet tidligere. Det gælder fx, at vejbelægningen skal være brosten, ligesom det også er besluttet, hvilke gader og pladser der skal omlægges samt at byinventar som eks. lamper og bænke bliver de samme, som allerede er opstillet i eks. Spigerborgade.

Alle kommentarer er velkomne, men vi vil særligt gerne høre jeres bemærkninger om:

 • Har pladserne den rigtige balance mellem opholdsmuligheder og transportmuligheder?

 • Hvilke dele af planen skal vi udsætte, hvis vi ikke har råd til det hele?

 • Har planen tilstrækkelig tilgængelighed?

 

Historiske gader indviet den 17. oktober 2014

Gaderne og pladsen har fået nye gadelamper, skraldespande og bænke i autentisk, traditionel stil. Ændringen er en del af områdefornyelsen for Varde midtby.

Gadeinventaret er designet i pagt med designmanualen for Vardes historiske midtby. Designmanualen sikrer, at der er en indre sammenhæng i udviklingen af de gamle gader, og at det hele sker efter en fast arkitektonisk plan. Det er bysbarn og stifter og ejer af EDC ejendomsmæglerne Poul Erik Bech, der er ophavsmand til designmanualen, der er vedtaget i Byrådet.

Efter indvielsen var der lammegryde tilberedt over bål og rundtur i de tre gader med byens vægter og skuespillere fra 7-kanten.

 

 

Oplevelsesloop

Status på oplevelsesloopene er:

 • Skiltning er under udarbejdelse og forventes opsat sidst i april.
 • Digitale fortællinger offentliggøres sammen med skiltning.
 • Anlægsprojekter langs Varde Å er i projekteringsfasen.
  Anlæg forventes sidst i 2017 og i 2018.

   

Projektforslag i høring

Udvalget for Plan- og Teknik godkendte den 11. august projektforslaget for Oplevelsesloopene i Varde. Forvaltningen og kommunens bygherrerådgiver går nu i gang med hovedprojekteringen, så der kan udarbejdes et udbudsmateriale. Udvalget har besluttet at indhente priser på hele projektforslaget inkl. optioner. Det endelige valg af hvad der konkret skal anlægges besluttes efter udbudsprocessen.

I forbindelse med hovedprojekteringen lægges de sidste detaljer fast, og derfor er det nu sidste chance for at komme med bemærkninger til loopene. Frem til den 20. september er alle velkomne til at sende bemærkninger omkring projektforslaget 2016 til planogby@varde.dk. Forslag og bemærkninger vil herefter indgå i det afsluttende arbejde med etablering af loopene.

Materialet består af 3 dokumenter:

 

Dispositionsforslag i høring

Varde Kommune ønsker at styrke Varde som bosætningsby. Derfor arbejder vi, i samarbejde med Udviklingsrådet for Varde by, på at skabe et oplevelsesloop, der skal sikre sammenhængende forløb af oplevelser i midtbyen. På loopet skal eksisterende seværdigheder synliggøres samtidigt med, at der skabes nye oplevelser for borgere og byens gæster. Oplevelsesloopet er en del af områdefornyelsen af Varde midtby.

Landskabsarkitekterne fra Move har i tæt samarbejde med forvaltningen og Udviklingsrådet for Varde by udarbejdet et dispositionsforslag, der beskriver forløb og indhold af oplevelsesloopet. Dispositionsforslaget bygger bl.a. på input fra 2 workshops, hvor mange borgere kom med input til yndlingssteder og ønsker til nye oplevelser.

Link til Dispositionsforslag


Høring

Dispositionsforslaget sendes nu i høring frem til 30. september 2015. Høringssvar bedes sendt til planogby@varde.dk.

Du kan også deltage i debatten om loopet på områdefornyelsens facebookside, søg "Områdefornyelse i Varde Midtby".


Kort om dispositionsforslaget

Dispositionsforslaget har 3 hovedafsnit: 

1) Information og skiltning,
2) Kulturloopet, hvor midtbyens mange flotte kulturhistoriske gader, miljøer og bygninger bindes sammen med kunst i et oplevelsesrigt loop.
3) Naturloopet, hvor forløbet langs Varde Å styrkes, og hvor der skabes nye pausesteder med udsigt til unikke naturoplevelser samtidigt med, at der etableres muligheder for leg, sjov, fordybelse og læring. Naturloopet indeholder større tiltag omkring 3 perler "Å-parken", "Mellem broerne" og "Sommerlandet":

• I "Å-parken" planlægges bl.a. tarzansti, vandleg og udsigtsplatform.
• "Mellem broerne" planlægges dels som en forskønnelse af området omkring parkeringspladsen ved Torvegade (Nordhavnen) og dels en række markante tiltag ved åen modsat havnepladsen (Å-havnen). Her planlægges bl.a. en skudehavn, stiforløb, opholdsmuligheder, vandinstallation og spændende belysningsprojekter inkl. lys under broerne.
• Ved "Sommerlandet" skabes forbedrede muligheder for ophold og adgang til åen.

 

Forskønnelse af historiske gader

Oplevelsesloopene følger i videst muligt omfang eksisterende gader og stier. Oplevelsen på loopene forstærkes af tiltag gennemført under områdefornyelsens øvrige delprojekter omkring KulturSpinderiet, forskønnelse af gader, veje og stier samt forskønnelse af torve og pladser.

Plan- og teknikudvalget besluttede den 13. august 2015, at Varde Kommune går i gang med planlægningen af forskønnelse af følgende historiske gader: Brogade, Smedegade, Lundgade, Voldstien og Fiskergade (fra Kræmmergade til Smedegade).

Varde Kommune går samtidigt i gang med at planlægge forskønnelse af følgende pladser: Vestergade/Nørregade, Lundgade/Østergade/Lundvej, Lundgade/Storegade og Torvegade/Slotsgade.
 

 

Workshop 1 (afholdt 1. februar 2015)

Under områdefornyelsen af Varde midtby arbejder Varde Kommune i samarbejde med Udviklingsrådet på et projekt omkring et eller flere oplevelsesloop i Varde midtby.

Målet med oplevelsesloopene er at sikre, at borgere og gæster i Varde oplever mere af byen. De mange perler i byen skal være mere synlige, og det skal være let at komme fra én perle til den næste. Vi skal også etablere nye perler. Blandt loopets elementer kan f.eks. være stiforløb, belysning, kunst, aktiviteter, læring, leg, ophold og meget mere. Det er vigtigt, at oplevelsesloopet bliver tilrettelagt, så mange forskellige målgrupper får glæde af det – f.eks. børn, unge, voksne, seniorer og turister.

Varde Kommune og Udviklingsrådet afholdt den 1. februar 2015 en åben workshop omkring oplevelsesloopene, og her kom mange input til elementer på loopet.

Du kan se meget mere i referatet fra workshoppen her

Vadehavspladsen

INDVIELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF DET NYE NAVN


KOM OG VÆR MED ved indvielsen af Vardes nye byrum lørdag den 6. juni 2015, kl. 11.00 - 12.00.

PROGRAM

 • Velkomst, indvielse og offentliggørelse af det nye navn – herunder uddeling af gavekurve - v/udvalgsformand Preben Friis-Hauge.
 • Smagsprøver på lokale specialiteter fra Vinspecialisten og Mad Med Mere.
 • Skandinavisk folkemusik (guitar og violin) v/Michael Hornhaver Mortensen & Annelene Toft, Esbjerg.

Formålet med den nye plads er at trække naturen fra Nationalpark Vadehavet tættere på midtbyen. Derfor spiller strandsand, græs, skaller, træ og Vadehavsvegetation en central rolle i designet. Disse materialer er samtidig med til at give pladsen en uformel karakter, der medvirker til at give stedet et varmt og gæstfrit udtryk. Pladsen bliver en naturlig overgang fra åen og nationalparken til byen.

Målet med pladsen er ikke kun, at den skal være flot. Den skal også binde Nationalpark Vadehavet sammen med Torvet, og den skal gerne være fuld af liv. Derfor er der på pladsen skabt gode muligheder for ophold, ligesom der gennem kunst og lys vil være spændende oplevelser. For de aktive er der indarbejdet en petanquebane, som alle er velkomne til at bruge.

Indvielsen er endnu et skridt mod fornyelsen og forskønnelsen af midtbyen.

Varde Kommune byder alle velkomne til at deltage i indvielsen, hvor deltagerne vil kunne nyde lidt lokale specialiteter, mens de lytter til noget dejligt folkemusik.


KONKURRENCEN ER SLUT, MEN HVAD SKAL "SHELL-GRUNDEN" HEDDE FREMOVER?

Hjælp os og politikerne med at træffe et valg! 

Send os dit bud på det bedste forslag på teamplan@varde.dk eller følg os på Facebook, hvor der flere gange ugentligt opdateres om alle de spændende delprojekter i områdefornyelsen af Varde Midtby.

Vi skal have modtaget dit forslag senest fredag den 24. april.

 • Borgmester Betty Carstensens Plads 
 • Bettys Plads 
 • Thorups Plads 
 • Ådalspladsen 
 • Ådals og Havneplads 
 • Kaj Nielsen Plads 
 • Otto Frellos Plads 
 • Å-grunden 
 • Torvet 
 • Å-pladsen 
 • Å-stedet 
 • Havnekajen 
 • Vadehavs Torvet 
 • Udsigten 
 • Tanken 
 • Perlen 
 • Åkrogen - Lille Torv 
 • Kajen 
 • Pramtorvet 
 • Frellos Corner 
 • Frellos Hjørne
 • Eftertænksomhedspladsen 
 • Ham-Shell Pladsen 
 • Slots Torvet
 • Hjørnet
 • Frellos Minde
 • Shell Pladsen
 • Å-arkaden


KONKURRENCE - INDKOMNE FORSLAG

Der er pr. 27.03.2015 indkommet følgende forslag til nyt navn til "Shell-grunden".
Frist for indkomne forslag er 07.04.2015, kl. 12.00.

Se mere om fornyelse af "Shell-grunden" på Facebook - søg "Områdefornyelse i Varde Midtby".

 • Borgmester Betty Carstensens Plads
 • Bettys Plads
 • Thorups Plads
 • Ådalspladsen
 • Ådals og Havneplads
 • Kaj Nielsen Plads
 • Otto Frellos Plads
 • Å-grunden
 • Torvet
 • Å-pladsen
 • Å-stedet
 • Havnekajen
 • Vadehavs Torvet
 • Udsigten
 • Tanken
 • Perlen
 • Åkrogen - Lille Torv
 • Kajen
 • Pramtorvet
 • Frellos Corner
 • Frellos Hjørne
 • Eftertænksomhedspladsen
 • Ham-Shell Pladsen
 • Slots Torvet


KONKURRENCE - NYT NAVN TIL "SHELL-GRUNDEN"

Varde Kommune er på jagt efter et nyt navn til pladsen på den tidligere Shell-grund.

Derfor udlover vi 3 gavekurve med lækkerier til hver en værdi af 1.000 kr. for de 3 bedste indkomne forslag.
Vinderen af konkurrencen vil blive udpeget af Udvalget for Plan og Teknik på udvalgsmødet, der afholdes den 07. maj 2015.

For at deltage i konkurrencen skal du skrive dit forslag - og gerne med en begrundelse - til pladsens navn som en kommentar på Facebook - søg "Områdefornyelse i Varde Midtby" eller sende os en mail påteamplan@varde.dk

Vi glæder os til at se dit forslag, som vi skal have modtaget senest tirsdag den 07. april 2015, kl. 12.00.

Varde Torv

Program for områdefornyelsen

Program for Varde Midtby

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt programmet, og Varde Kommune er i samarbejde med relevante interessenter godt i gang med realiseringen af programmets delprojekter.

Byrådet vejledes i processen af et bredt sammensat partnerskab.

Kommissorium for partnerskabet

Program for Varde Midtby