Nedsat arbejdsevne

Har du begrænset eller varigt nedsat arbejdsevne, kan Varde Kommune bevilge dig et fleksjob eller et skånejob, hvis du opfylder visse krav.

Både fleksjob og skånejob tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og psykisk. For begge ordninger gælder, at:

  • du ikke må kunne arbejde på normale vilkår
  • du skal have varig nedsættelse af din funktions- og arbejdsevne

Inden et fleksjob bevilges, skal alle muligheder for ordinær beskæftigelse være undersøgt, for eksempel ved at undersøge mulighederne for omskoling eller uddannelse til et andet erhverv.

Behandling af din fysiske eller psykiske lidelse skal også være afsluttet.

Skånejob kan kun bevilges til førtidspensionister.

Muligheder, hvis du har nedsat arbejdsevne

Fleksjob

Fleksjobbet kan være i enten dit nuværende job eller i et andet job, hvor der tages hensyn til din nedsatte arbejdsevne.

For at du kan godkendes til fleksjob, skal følgende kriterier skal opfyldes:

  • Du skal være under folkepensionsalderen.
  • Du må ikke kunne fastholde eller få et job på normale vilkår eller kunne opnå ansættelse i skånejob.
  • Du skal have en varig og væsentlig begrænsning af din arbejdsevne af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det skal være tilfældet inden for alle brancher og stillinger. Arbejdsprøvning benyttes til at afgøre dette
  • Dine muligheder for revalidering, aktivering eller andre foranstaltninger som for eksempel omplacering på din arbejdsplads skal være afprøvet og være udtømt.

Ledig fleksjobber

Er du bevilget et fleksjob, men bliver ledig, vil du modtage ledighedsydelse.

Løn og tilskud

Ansatte i et fleksjob får løn for den arbejdsindsats, de reelt yder, og herudover et tilskud, der udbetales af kommunen.

Alle, der er blevet ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013, får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Det betyder, at ansætter en arbejdsgiver en medarbejder i fleksjob i eks. 20 timer om ugen, og personen har en arbejdsintensitet på 50 procent, så skal arbejdsgiveren betale løn svarende til 10 timer.
Den fleksjobansatte får et tilskud, fra kommunen, som supplement til lønnen. Tilskuddet kan udgøre op til cirka 17.000 kroner før skat om måneden, svarende til 98 procent af den højeste dagpengesats. Størrelsen på tilskuddet fra kommunen afhænger af lønnen.

Hvor mange timer en person kan arbejde i fleksjobbet og personens arbejdsintensitet bliver vurderet af jobcentret, når fleksjobbet bliver oprettet. Vurderingen danner grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, herunder om arbejdstid og aflønning.

Er du ansat i fleksjob før 1. januar 2013?

Har du været ansat i samme fleksjob, før de nye regler om fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013, gælder de hidtidige regler. Man får overenskomstmæssig løn, og ens arbejdsvilkår er fastsat i samarbejde med de faglige organisationer.

Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af medarbejderens arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis den ansattes arbejdsevne ændres.

Skånejob

Job med løntilskud til førtidspensionister

Er du førtidspensionist, har du mulighed for at blive ansat i et skånejob med løntilskud, hvis du ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Du må ikke kunne arbejde på normale vilkår, og du skal have varig nedsættelse af din funktions- og arbejdsevne.

Ansættelsen i skånejob kan være på fuld tid eller deltid, og din arbejdsgiver udbetaler lønnen til dig og modtager et løntilskud fra kommunen.

Skånejob foregår på særlige vilkår og tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og/eller psykisk.

Et skånejob er normalt med nedsat arbejdstid, og der gælder særlige regler vedr. aflønning i et skånejob, hvor lønnen normalt er betydeligt lavere end normal overenskomstmæssig aflønning.

Til gengæld modtager du fortsat din førtidspension samtidig med skånejobbet.

Du skal primært selv finde dit skånejob.

Jobcenter Varde kan eventuelt hjælpe med udarbejdelse af dit CV.

Er du ikke selv i stand til at søge efter skånejob, hjælper Jobcenter Varde med match i det omfang, virksomhederne tilbyder jobåbninger.

Har du brug for yderligere information, så læs mere ved at trykke her - eller du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Virksomhedspraktik

Praktik i en virksomhed kan være en god og konkret indgang til arbejdsmarkedet for dig som ledig fleksjobber.

Gennem virksomhedspraktik får du afklaret, om en bestemt type job og den pågældende branche er noget for dig, og samtidig får du styrket dine kompetencer.

Vilkår

Praktikkens længde varierer og afhænger først og fremmest af din situation. For dig som fleksjobber varer virksomhedspraktikken typisk 13 uger.

Hvis du er i virksomhedspraktik, er du omfattet af en særlig forsikring. Så hvis du ikke er dækket på anden vis, dækker Jobcenter Varde skader på dig eller skader forårsaget af dig.

Har du brug for yderligere information om din egen situation, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Hjælpemidler og arbejdsredskaber

Begrænsninger i din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Det kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Hjælpemidler kan for eksempel være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan udlånes til dig.

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde dit fleks- eller skånejob.

Vilkår

Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Mentor

Har du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit nye fleksjob, kan Jobcenter Varde yde støtte til, at din arbejdsgiver midlertidigt ansætter en mentor til at hjælpe dig.

Mentoren vil normalt være en medarbejder i virksomheden, der frikøbes til at være mentor.

Medarbejderen er med til at sikre, at du bliver fortrolig med de daglige opgaver.

Formål

Mentorordningen har til formål at give dig den hjælp, som er nødvendig for, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan også være tale om, at du vender tilbage til nuværende arbejdsgiver på et nyt arbejdsområde.

Vilkår

For at blive tilkendt en mentor, skal du have behov for støtte, vejledning og introduktion, der ligger udover, hvad der sædvanligvis forventes ved ansættelse af en ny medarbejder.

Behovet for mentorstøtte (antal timer og periode) fastsættes ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Har du brug for yderligere information om mentorordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Personlig assistance

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan din arbejdsplads få økonomisk støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper dig med at udføre de opgaver, du ikke kan varetage på jobbet, selv om dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger.

Formålet med ordningen er, at du ligestilles med andre beskæftigede.

Vilkår

Du skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.

Bevilling af personlig assistance kræver udtalelse fra en læge om, at din lidelse eller handicap er af varig karakter. Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.

Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra Jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.

Har du brug for yderligere information om personlig assistance, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Du driver selvstændig virksomhed