Kommuneplan 2017

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Varde Byråd godkendte d. 20. juni 2017 Kommuneplan 2017 og er offentliggjort den 23. juni 2017.

Kommuneplan 2017 fastlægger retningslinjerne for arealanvendelse i Varde Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 er der foretaget en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Til den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 er der yderligere foretaget en sammenfattende miljøvurdering ud fra ændringer foretaget efter høringsperioden til Forslag til Kommuneplan 2017.
Det har ud fra disse miljøvurderinger været Byrådets vurdering, at planen ikke ventes at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurderingerne er offentliggjort sammen med Kommuneplan 2017. Resultatet af miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse.

Offentlig høring

Kommuneplanforslaget var fra 23/1 2017 til 31/3 2017 i offentlig høring. Her indkom 23 høringssvar, hvoraf 7 omhandlede vindmøller.

Offentlige møder

Der blev i høringsperioden afholdt tre borgermøder, hvor der specielt til mødet omkring Naturpolitik og Friluftstrategi i Tistrup var en god debat.

Kommuneplan 2017 erstatter Kommuneplan 2013

Med den endelige vedtagelse af planen, danner Kommuneplan 2017 det fremtidige administrationsgrundlag for arealanvendelsen i Varde Kommune.

Klagevejledning

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen, herunder om afgørelsen (med tilhørende miljøvurdering) er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som er tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Vækst, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.


Nedenfor kan du finde alle bilag tilknyttet Kommuneplan 2017.


Planstrategi 2015 og tillæg hertil

 

INDHOLD

Kvalitetssikring

REVISION A:

Der er den 29. maj 2017 indsat nyt link til WebGis under fanen "Adgang og vejledning til WebGis",

 

REVISION B:

Der er den 07. juni 2017 uploadet "Resumé af indkomne bemærkninger samt forslag til Byrådets vurdering".

 

REVISION C:

Der er den 09. juni 2017 uploadet følgende opdaterede dokumenter til hjemmesiden:

  • "Oversigt over ændringer ved endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017", hvor opdateringen omhandler kvalitetssikring i planhæfterne og kortmaterialet generelt, herunder også i GIS-systemet.
  • ”Hovedstruktur” med opdateret kortbilag med undtagelse af kortbilag til "Tema 23, Skovrejsning".
  • ”Sammenfattende redegørelse og miljøvurdering” samt ”Bilag 1 til sammenfattende redegørelse og miljøvurdering”. Opdateringerne omhandler tekstmæssige ændringer i miljøvurderingen af udvidelse af rammeområde 18.01.B07’s betydning for flagermus.
  • Tilrettede planhæfter, hvor kortmaterialer, tekst og rammedel er kvalitetssikret og konsekvensrettet som følge af forhandlinger med statslige myndigheder, indkomne bemærkninger og ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og redegørelse. Dernæst er tidligere tekstafsnit om udfordringer og bekymringer tilrettet.
  • Kortmaterialet er opdateret i WebGis med undtagelse af "Tema 23, Skovrejsning".
     

REVISION D:

Der er den 22. juni 2017 uploadet revideret "Hovedstruktur". Ændringerne omfatter reviderede kortbilag i hovedstrukturen.

Der er endvidere lagt ny indledende tekst på hjemmesiden.

 

REVISION E:

Der er den 23. juni 2017 tilføjet information til indledende tekst på hjemmesiden om, at Kommuneplan 2017 er offentliggjort den 23. juni 2017, og at klagefristen beregnes fra denne dato.

 

REVISION F:

Der er den 14. juli 2017 foretaget følgende udskiftninger i "Hovedstrukturens" kort:

  • Tema 14, side 57 - Revideret placering af VikingLink omkring Horne/Tistrup
  • Tema 29, side 112 - Revideret placering af VikingLink omkring Horne/Tistrup

 

Oversigt over ændringer ved endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Hovedstruktur

Adgang og vejledning til WebGis

Planhæfte for 01. Agerbæk

Planhæfte for 02. Alslev

Planhæfte for 03. Ansager

Planhæfte for 04. Billum

Planhæfte for 05. Blåvand

Planhæfte for 06. Fåborg

Planhæfte for 07. Henne

Planhæfte for 08. Ho

Planhæfte for 09. Horne

Planhæfte for 10. Janderup

Planhæfte for 11. Lunde

Planhæfte for 12. Nordenskov

Planhæfte for 13. Nymindegab

Planhæfte for 14. Næsbjerg

Planhæfte for 15. Nørre Nebel

Planhæfte for 16. Oksbøl

Planhæfte for 17. Outrup

Planhæfte for 18. Sig

Planhæfte for 19. Skovlund

Planhæfte for 20. Tinghøj

Planhæfte for 21. Tistrup

Planhæfte for 22. Tofterup

Planhæfte for 23. Varde

Planhæfte for 24. Ølgod

Planhæfte for 25. Årre