Kommuneplan 2013

Varde Kommune godkendte den 3. september 2013 Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013 fastlægger de fremtidige retningslinjer for arealanvendelsen i Varde Kommune, på baggrund af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og byrådets mål for fremtiden.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering, som offentliggøres sammen med Kommuneplan 2013.

Kommuneplan 2013 erstatter Kommuneplan 2010-2022.


OFFENTLIG HØRING
Kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering har været offentliggjort som elektroniske dokumenter og været i offentlig høring fra den 4. marts til den 3. maj 2013.
Der er i høringsperioden indkommet 66 høringssvar i form af indsigelser, ændringsforslag el. lign, hvor 36 omhandlede afgrænsningen af Naturpark Vesterhavet.
På den baggrund har der været afholdt en forlænget høring af Naturpark Vesterhavets afgrænsning frem til den 20. juni.


OFFENTLIGE MØDER
I forbindelse med den offentlige høring har der været afholdt tre offentlige temamøder med temaerne erhverv og bosætning, landbrug og det åbne land samt natur og turisme.
I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet har der været afholdt et offentligt møde den 24. april og et ekstra lodsejermøde den 10. juni. 

Kommuneplan 2013

Tillæg til Kommuneplan 2013

Tillæg 01
Råstofindvinding ved Kjelst
VVM-redegørelse og miljørapport 

Tillæg 02
Museet ved Tirpitz

Tillæg 04
Værksted for Minimurerne ved Enghavevej i Varde

Tillæg 05
Klimatilpasningsplan - læs mere her 

Tillæg 06
Boligområde ved Gellerupvej i Varde

Tillæg 08
Dyrepark ved Nørre Nebel
VVM-redegørelse og miljørapport
 

Tillæg 09
Ridecenter ved Lønne 

Tillæg 11
Hotel ved Hvidbjerg Strand
Bilag A til lokalplan 05.01.L05 og tillæg 11
Miljøvurdering
Bilag til miljøvurdering
Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen 

Tillæg 12
Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand

Tillæg 13
Helle Hallen 

Tillæg 14
Boligområde ved Brendstrupsvej i Varde 

Tillæg 15
Flygtningemuseum i  Oksbøl

Tillæg 16
Campus Varde

Tillæg 17
Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage
-
VVM-redegørelse og Miljørapport
-
Program for overvågning af støj m.m. 
-
Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering

Tillæg 19
Vestbanegården i Varde  

Tillæg 22
Offentlige formål ved Jægumsvej i Varde 

Tillæg 23
Bed & breakfast, café og butik i Henneby

Tillæg 24
Udvidelse af 05.01.C06 i Blåvand

Tillæg 25
Område til blandet bolig og erhverv i Øster Oksby

Tillæg 26
Ændrede rammebestemmelser i Fåborg

Tillæg 28
Rekreativt område nord for Lønne Feriepark

Tillæg 29
Boligområde i Årre

Tillæg 30
Bolig- og erhvervsområde i Varde Syd

Tillæg 32
Blandet bolig og erhverv i Varde Midt (Opel-grunden)

Tillæg 39
Område ved Hodde Kro

Tillæg 42
Boliger på Lerpøtvej i Varde (Materielgården)

Tillæg uden nummer

HR3 transformerstation i Blåbjerg Plantage - til jordkablet Horns Rev 3 

Se offentliggjorte forslag (høringer) samt nyeste endeligt vedtagne planer, hvor klagefristen ikke er udløbet (afgørelser)

Se forslag, hvor høringsfristen er passeret men ikke endeligt vedtaget endnu.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplan 2013 består af:

Redegørelsen
beskriver den hidtidige planlægning og de ændringer, der er gennemført.

Hovedstrukturen
angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, herunder retningslinjer for administrationen i det åbne land. Hovedstrukturen indeholder Byrådets mål for udviklingen inden for de enkelte temaer med udgangspunkt i kommunens udviklingsstrategi, og fastsætter de overordnende retningslinjer for den fysiske planlægning og administrationen af planen.

Rammedelen
er fordelt på 25 bybøger, som indeholder en beskrivelse af det pågældende lokalområde og fastlægger retningslinjer for planlægning i området. Herudover indeholder bybøger udpegninger af bevaringsværdige ejendomme og rammebestemmelser for kommuneplanens enkeltområder i det pågældende område.

Kortdelen
er digital. Adgang til kortdelen sker via hjemmesiden, www.vardekommune.dk. I kortdelen kan der zoomes ind på enkeltområder, ejendomme mv. I kortdelen kan man se afgræsningen af kommuneplanens enkeltområder samt afgrænsningen af de områder i det åbne land, der er omfattet af kommuneplanens bestemmelser.

Kommuneplanen som administrationsgrundlag

Kommuneplanens rammebestemmelser er et sæt af bestemmelser, som fremtidige lokalplaner i kommunen som minimum skal omfatte. Rammebestemmelserne er bindeleddet mellem kommuneplanens hovedstruktur, der beskriver byrådets målsætninger og retningslinjer for planlægningen og de konkrete bestemmelser om, hvordan et givet delområde må anvendes og udformes.

En lokalplan må ikke stride mod rammebestemmelserne.

Lokalplaner kan derimod indeholde yderligere begrænsninger og præcisering af rammernes indhold.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte grundejer og brugere af ejendomme, men byrådet er forpligtet til at arbejde for de mål, retningslinjer og rammer for udviklingen, som er indeholdt i planen. Kommuneplanen danner derfor også grundlag for Varde Kommunes planlægning, administration og anlægsvirksomhed, herunder lokalplanlægning og konkret sagsbehandling, der har retsvirkning for den enkelte.
Byrådet har med hjemmel i Lov om planlægning § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelserne i kommuneplanen, for områder der er i byzone og som ikke er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Det samme gælder planlovens § 12, stk. 3, dog med den tilføjelse at forbud også kan nedlægges i sommerhusområder og at der ikke er hjemmel til anvendelse af bestemmelsen i områder udpeget til offentligt formål.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2013 er der foretaget en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Ud fra miljøvurderingen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få væsentlige indvirkninger på miljøet.