Grundvand: Drikkevand og havevandingsboring

Grundvand er en værdifuld ressource, som bruges på forskellige måder i vores kommune:

Grundvand er en værdifuld ressource, som bruges på forskellige måder i vores kommune:

  • Boringer til drikkevand: private drikkevandsboringer og vandværksboringer
  • Boringer til markvanding. Se Markvanding (Erhverv)
  • Boringer til havevanding.

For at tage vare på grundvandet, skal din gamle drikkevandsboring i de fleste tilfælde sløjfes (se også Havevandingsboring) hvis din bolig skal tilsluttes det lokale vandværk.

Sløjfning skal udføres af en autoriseret brøndborer: Find listen på GEUS hjemmeside

Læs mere om vand

Tilslutning til vandværk / sløjfning af boring

Hvis du ønsker, at tilslutte din ejendom til vandværksvand, skal du kontakte dit lokale vandværk. Herefter skal den tidligere drikkevandsboring i de fleste tilfælde sløjfes med mindre den ønskes og kan ændres til havevandingsboring

Sløjfningen skal foretages af en brøndborer - se GEUS hjemmeside
I Varde Kommune er der 22 vandværker. Vi fører tilsyn med vandværkerne og kontrollerer løbende, at vandkvaliteten er i orden. Vandværkerne har pligt til at informere om vandkvaliteten, hvis du henvender dig hos dit vandværk. 

Fællesregulativ for vandforsyning i hele kommunen

Vandforsyningsplanen for Varde Kommune 2013 -2023
Bilag til vandforsyningsplanen

Kontaktliste til vandværker 2018

 

Se på nedenstående kort hvilket vandværk der dækker dit område:

Vis stort kort

Private drikkevandsboringer / enkeltindvindere

Udover vandværkerne har ca. 700 ejendomme i Varde Kommune en privat brønd eller boring til drikkevand. Vand fra private boringer eller brønde kan forsyne op til 9 husstande og skal have testet deres vandkvalitet hvert 5 år. 
Hvis vandet bruges i forbindelse med fødevareproduktion, skal kvaliteten dog testes hvert år.
Vandkvalitet skal testes af et akkrediteret laboratorium (se herunder). Det er en forenklet kontrol der skal foretages. Det er ejeren af den enkelte brønd eller boring, som er ansvarlig for, at kontakte et akkrediteret prøvelaboratorium og betale for analysen.

Eurofins
www.eurofins.dk 

AnalyTech
www.analytech.dk

Højvang Miljølaboratorium A/S
http://www.hmlab.dk

VBM Laboratoriet A/S
www.vbmlab.dk

Agrolab GmbH
http://www.agrolab.de

AL Control Laboratories
www.alcontrol.com

FORCE Technology
https://forcetechnology.com/da

Havevandingsboring

Her kan du søge om, tilladelse til en ny havevandingsboring 

Varde Kommune giver  normalt tilladelse til at etablere en ny havevandingsboring til 10 meter dybde.

Du kan forvente at få en tilladelse til at oppumpe 200 m³ med en ydelse på 3 m³ pr. time

Ansøgningsskema

Vejledning til skemaet

Sløjfningsskema til boringer

Bemærk ved downloadning af ansøgningsskema, er der mulighed for at udfylde skemaet direkte 

Grundvandsbeskyttelse

Alt drikkevand i Varde Kommune er grundvand, som pumpes op af jorden. 

Grundvandsressourcen i Varde Kommune er generelt meget sårbar over for forurening, fordi der ofte mangler et beskyttende lerlag. Derfor skal vi passe godt på det.

For at beskytte grundvandet bedst muligt er drikkevandsressourcen delt op i: 

  • områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder)
  • områder med almindelige drikkevandsinteresser
  • og områder med begrænsede drikkevandsinteresser.

Derudover er der udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder), indvindingsområder omkring vandværker og kildepladszoner omkring vandværkernes indvindingsboringer.

OSD-områderne rummer de grundvandsmagasiner, der har størst betydning for drikkevandsforsyningen. Naturstyrelsen har for nylig færdiggjort en kortlægning af alt grundvand i Danmark og lokaliseret 7 OSD-områder i Varde Kommune.

Områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser er områder, hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig til at sikre drikkevandet.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er områder, som har en stor betydning for den nuværende eller fremtidige drikkevandsforsyning. Det er områder, hvor grundvandets indhold af nitrat er højt eller stigende, eller hvor der er ringe geologisk beskyttelse mod nitrat. Nitrat i grundvandet stammer fra især fra husdyrgødning, som derfor siver med regnvandet ned mod grundvandet. 

Hensynet til grundvandet prioriteres specielt højt i områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsoplande og i indvindingsoplande og kildepladser til almene vandværker. Grundvandet i de øvrige dele af kommunen skal også beskyttes, fordi der også her indvindes drikkevand, og fordi kvaliteten af grundvandet har betydning for miljøtilstanden i vandløb, søer og vådområder og dermed for til­standen hos dyr og planter.

Indvindingsoplande for vandværker er det område, hvor grundvandet til et vandværk dannes. Et vandværk er en offentlig vandforsyning, som leverer vand til mindst 10 husstande.

Kildepladser for vandværker -  er nærzonen omkring vandværkets boringer. For at beskytte grundvandet er der regler for, hvordan du må bruge pesticider, dyrke og gødske inden for 25 meter fra vandværksboringer. Du kan læse mere omkring reglerne i Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer

Indsatsplaner
Varde Kommune er gået i gang med indsatsplanlægningen i de kortlægningsområder, hvor Naturstyrelsens grundvandskortlægning er afsluttet, og der foreligger en kortlægningsrapport.

Indsatsplaner vedtaget:

Indsatsplan for OSD Hindsig

Indsatsplan for OSD Forumlund

Indsatsplan for OSD Diagonalvejen

Indsatsplan for OSD Baldersbæk