Dyr og bygninger

Hvis du ønsker at udvide eller ændre dit erhvervsmæssige dyrehold eller etablere en ny bygning på dit husdyrbrug, skal det godkendes ved kommunen inden du går i gang.

Det kan i nogle tilfælde klares med en anmeldelse. Ellers kræver det en ansøgning om tilladelse eller godkendelse.

På Miljøstyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om reglerne, og hvilken betydning de har for dig som landmand. Desuden har Miljøstyrelsen lavet en introduktion til husdyrreguleringen, hvor du kan få svar på mange spørgsmål.

Fremover skal alle anmeldelser og ansøgninger indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk.

For at søge om byggetilladelse skal du benytte Byg og Miljø.

Mere om anmeldelser, tilladelser og godkendelser

Definitioner

Som følge af den ny husdyrregulering der trådte i kraft den 1. august 2017, er der kommet nye definitoner i lovgivningen:

 • Husdyranlæg er stalde eller lignende bygninger, eller andre indretninger, hvor husdyr i almindelighed opholder sig, eller som dyrene har adgang til, f.eks. læskure eller løbegårde med fast bund og afløb. Det dyrehold, som er tilknyttet husdyranlægget, betragtes som en del af husdyranlægget.
 • Produktionsareal er det areal i fast placerede husdyranlæg, som dyrene normalt har adgang til - og kan afsætte gødning på.
 • Husdyrbrug består af husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100m2, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, samt andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.
 • Gødningsopbevaringsanlæg til husdyrgødning, udgør ikke en del af husdyranlægget eller produktionsarealet, men er en del af husdyrbruget.

Retningslinjer for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold reguleres efter ”Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter”.  

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at oplyse kommunen herom.

Tidligere blev husdyrbrug med mindre end 3 dyreenheder betragtet som ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Fra den 1. august 2017, består et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold ifølge ”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter” af maksimum:

30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, samt et dyrehold med enten:

          a)  2 malkekøer / ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder).

          b)  4 stykker kvæg, som ikke er omfattet af a)

          c)  4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder).

          d)  2 søer med tilhørende smågrise op til 40 kg.

          e)  15 producerede slagtesvin.

          f)  10 moderfår med lam (op til 12 måneder).

          g)  10 modergeder med kid (op til 12 måneder).

          h)  Andre dyretyper end nævnt i a) - g), hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25m2 eller

          i)  Forskellige dyretyper sammensat af a) - h) ovenstående, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter a) - h) ikke tilsammen overstiger 100%.

Vær opmærksom på, at svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke er tilladt i byzone- og sommerhusområder, samt i områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhvervsformål.

Varde Kommune har udarbejdet en række vejledninger og regulativer på området:

Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud med henblik på at afhjælpende foranstaltninger.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Etablering, udvidelse og ændring af mindre / ikke-godkendelsespligtige dyrehold

Tidligere bestod mindre husdyrbrug af et dyrehold på 3 til 15 dyreenheder, som skulle anmeldes til kommunen, og var underlagt tilsyn hvert 6. år.

Fra den 1. august 2017 gælder, at krav om tilladelse til etablering af husdyrbrug først indtræder når produktionsarealet overstiger 100 m2, dog:

 • 175 m2, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får.
 • 200 m2, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
 • 300 m2, hvis der på produktionsarealet alene er ammekvæg med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

Anmeld et mindre dyrehold

Etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg kan ske uden godkendelse eller tilladelse, hvis grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m2

Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg kan ske uden godkendelse eller tilladelse.

Dyrehold af denne størrelse reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen og skal have tilsyn hvert 6. år.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Bortfald af arealvilkår og betingelser pr. 1. august 2017

Arealvilkår stillet i tidligere tilladelser og godkendelser givet efter §§10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og §16-godkendelser i deres helhed, samt betingelser om arealerne for tilladelser efter anmeldelse, bortfaldt uden videre den 1. August 2017.

De nødvendige miljøhensyn, som følge af anvendelser af husdyrgødning varetages i stedet for, af generelle regler fastsat i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Som hovedregel er det alle vilkår, som er rettet mod arealernes drift eller mod beskyttelse af natur og miljø som følge af påvirkninger fra anvendelse af gødning på arealerne, der bortfalder. Det kan f.eks. være:

 • Kvælstofudvaskning (nitrat)
 • Fosforoverskud
 • Erosion eller afstrømning
 • Zink
 • Ammoniak eller lugt fra udbringning af husdyrgødning
 • Overførsel af husdyrgødning til en anden bedrift
 • Udbringning af anden organisk gødning

Nogle vilkårstyper bortfalder dog ikke, fordi de er begrundet i BAT eller ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg. Det kan f.eks. være:

 • Fosfor begrundet i BAT – fx krav om fosforindhold i foder.
 • Afgræsning eller slæt for at fjerne kvælstof og dermed begrænse virkningen af ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg.
 • N og P ab dyr.

Læs eventuelt mere i Miljøstyrelsens introduktion til ny husdyrregulering.

Hvis dit husdyrbrug har en §§10-12 miljøgodkendelse (gammel ordning)

Husdyrbrug, der er etableret i henhold til tidligere gældende regler, herunder tilladt eller godkendt efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, har ikke længere mulighed for at søge om tillæg til deres miljøgodkendelse.

Så længe husdyrbruget holder sig inden for rammerne af deres tilladelse / godkendelse, og alene foretager bagatelagtige ændringer i overensstemmelse med den praksis herfor, der knytter sig til de før den 1. august 2017 gældende regler, vil husdyrbruget ikke være omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter Husdyrbruglovens §§16 a og 16b.

Husdyrbrug med §§10-12, der ønsker at udvide eller ændre, skal som udgangspunkt søge om tilladelse eller godkendelse efter §16b eller §16a i den nye Husdyrlov, såfremt udvidelse eller ændringen medfører forøget forurening eller har andre virkninger på miljøet;

 • Udvidelse vil typisk forstås som udvidelse af dyreholdet
 • Ændringer kan bestå i ændring af de fysiske rammer dvs. staldanlæg m.m., eller ændring i arten og sammensætningen m.v. af dyreholdet.

Vær opmærksom på, at visse udvidelser og ændringer, der som udgangspunkt udløser krav om tilladelse eller godkendelse, i stedet kan foretages efter anmeldelse, hvis betingelserne for den pågældende anmeldeordning er opfyldt – se §§10-19 anmeldelserne.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§16a Miljøgodkendelse (ny ordning)

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug på en måde, som medfører at det samlede produktionsareal på ejendommen bliver på mere end 100m2 og medføre forøget forurening eller andre virkninger på miljøet? Så kræver det forudgående miljøgodkendelse fra kommunen, hvis husdyrbruget er større end nedenstående tærskler:

Miljøgodkendelse efter §16a, stk. 1:

Gælder for husdyrbrug med en årlig ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år.

Grænsen for den årlige ammoniakemission er efter anvendelse af virkemidler.

Ammoniakemissionen beregnes ud fra husdyrbrugets produktionsareal og gødningsopbevaringsanlæg i ansøgt drift, via husdyrgodkendelse.dk.

Miljøgodkendelse efter §16a, stk. 2:

Gælder for IE-husdyrbrug, hvor én eller flere stipladsgrænser for svin eller fjerkræ overskrides:

 • Husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer.
 • Husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg).
 • Husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

IE-husdyrbrug er omfattet af godkendelsespligt, uanset om ammoniakemissionen overstiger 3.500 kg NH3-N pr. år.

Det skal oplyses som led i ansøgningen i www.husdyrgodkendelse.dk, om der er tale om et IE-husdyrbrug.

Ansøgningerne skal indgives via www.husdyrgodkendelse.dk.

Vær opmærksom på, at hvis et husdyrbrug, der er omfattet af §§16a eller 16b er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet.

Vær også opmærksom på, at visse udvidelser og ændringer af husdyrbruget kan gennemføres uden hverken godkendelse, tilladelse eller anmeldelse, fordi udvidelsen eller ændringen i det væsentligste sker i eksisterende bygninger og har såkaldt bagatelagtig karakter.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§16b Miljøtilladelse (ny ordning)

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug på en måde, som medfører at det samlede produktionsareal på ejendommen bliver på mere end 100m2, men ikke omfatter godkendelsespligten efter §16a, kræver det kommunens forudgående tilladelse efter §16b:

Tilladelse efter §16b, stk. 1 gælder for husdyrbrug:

 • Med mere end 100m2 produktionsareal – dette krav udløses dog i visse tilfælde først ved 175-300m2 produktionsareal:
 • Minimum 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekvæg med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får.
 • Minimum 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
 • Minimum 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekvæg med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).
 • Der ikke er IE-brug.
 • Der har en årlig ammoniakemission på under 3.500 kg NH3-N pr. år.

Ansøgningen skal indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk.

Vær opmærksom på, at hvis et husdyrbrug, der er omfattet af §§16a eller 16b er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet.

Vær også opmærksom på, at visse udvidelser og ændringer af husdyrbruget kan gennemføres uden hverken godkendelse, tilladelse eller anmeldelse, fordi udvidelsen eller ændringen i det væsentligste sker i eksisterende bygninger og har såkaldt bagatelagtig karakter.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Revurdering af miljøgodkendelser

Det er kommunernes pligt at revurdere miljøgodkendelser til husdyrbrug første gang efter 8 år. 

Ansøger skal ikke selv tage initiativ til revurdering af miljøgodkendelser, men afvente at kommunen tager kontakt. Ansøger har dog pligt til at afgive de oplysninger, som kommunen har brug for til revurderingen.

Revurderingen resulterer i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud, eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene.

IE-brug:

Alle IE-brug skal revurderes.

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik (BAT), samt sikre at husdyrbruget kommer til at leve op til lovgivningens krav om maksimal totaldeposition for ammoniak på kategori 1- og kategori 2-naturområder.

Ikke-IE-brug:

Skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak på kategori 1- og 2-natur.

Revurderingens formål er at sikre, at husdyrbruget kommer til at leve op til krav om totaldeposition for ammoniak, og revurderingen omfatter alene dette forhold.

Såfremt kommunen vurderer at kravet om revurdering kan frafaldes for et husdyrbrug, vil husdyrbruget modtage oplysning herom.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§10: Anmeldelse - Visse driftsbygninger m.m.

Ønsker I at etablere, udvide eller ændre visse driftsbygninger m.m. f.eks.:

 • Halmlader.
 • Maskinhaller.
 • Malkerum m.v.
 • Malkestalde.
 • Visse korn- og foderlagre, til foder med tørstof på minimum 70%, med mindre det opbevares i en lukket tank eller beholder.

kan det ved overholdelse af visse krav ske uden miljøgodkendelse/miljøtilladelse, hvis der indsendes en §10-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål. 

§11: Anmeldelse - Ensilageopbevaringsanlæg m.m.

Ønsker I at etablere, udvide eller ændre ensilageopbevaringsanlæg, herunder

 • Ensilageplads eller ensilagesilo, i form af en støbt plads med eller uden støttemure.
 • Visse foderlagre, til foder med tørstof på under 70%, der ikke opbevares i en lukket tank eller beholder.

kan det ved overholdelse af visse krav ske uden miljøgodkendelse/miljøtilladelse, hvis der indsendes en §11-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§ 12: Anmeldelse - Gødningsopbevaringsanlæg

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre et anlæg til opbevaring af husdyrgødning, herunder

 • Møddingsplads
 • Gyllebeholder
 • Opbevaringsanlæg til restvand eller ensilagesaft.

kan det ved overholdelse af visse krav ske uden miljøgodkendelse/miljøtilladelse, hvis der indsendes en §12-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§13: Anmeldelse - Vinterstald til naturafgræsningsdyrehold

Ønsker du at etablere et produktionsareal til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning, skal der indsendes en §13-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Dyreholdet skal foretage naturafgræsning på arealer der enten er:

 • Fredede.
 • Omfattet af §3 i Lov om naturbeskyttelse.
 • Udpeget som Natura 2000-område.
 • Der kan dog også ske afgræsning af arealer med permanent græs, som er beliggende i direkte tilknytning til de nævnte naturarealer, hvis disse arealer højst udgør halvdelen af det samlede areal.

Det samlede produktionsareal der kan etableres må ikke overstige 200m2, og skal placeres:

 • Mindst 100 m fra nærmeste nabobeboelse.
 • Mindst 100 m fra nærmeste kategori 1- eller 2-natur.

Produktionsarealet må alene anvendes til det anmeldte dyrehold, der kun må bestå af:

 • Andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelsen.
 • Ammekøer med tilhørende kalve (under 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (over 6 mdr.), får, geder eller heste.

Dyreholdet skal ved afgræsning fjerne flere næringsstoffer fra de førnævnte naturområder, end der tilføres ved eventuel tilskudsfodring.

Dyreholdet må kun være opstaldet på produktionsarealet i perioden fra den 1. oktober til den 15. maj.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§14: Anmeldelse - Hobbydyr

Ønsker du at etablere et produktionsareal til dyrehold af hobbybetonet karakter, skal der indsendes en § 14-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Et dyrehold af hobbybetonet karakter, består af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelsen.

Vær opmærksom på, at det samlede produktionsareal til det anmeldte hobby-dyrehold ikke må overstige 25m2.

Staldafsnittet skal placeres minimum 50 m fra kategori 1- og 2-natur.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§15: Anmeldelse - Skift i dyretype (gammel ordning)

Ønsker I at lave et skift mellem dyretyper og ændring i produktionsformen på jeres husdyrbrug, der ikke er godkendt eller tilladt efter Husdyrbrugslovens §§ 16a eller 16b (ny husdyrregulering), skal der indsendes en §15-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Skift mellem dyretyper kan kun foretages inden for de nævnte dyregrupper – der kan kun ske skift frem i diagrammet:

Vær opmærksom på, at antallet af dyreenheder skal reduceres med mindst 50% i hvert staldafsnit, dog kan man nøjes med en reduktion på minimum 30% i følgende tilfælde:

 • Skift til ammekvæg, får eller geder fra andet kvæg end malkekøer eller fra andre svin end slagtesvin.
 • Skift til kvier fra malkekøer.
 • Skift til smågrise fra slagtesvin.

Antallet af dyreenheder kan fastholdes, hvis der skiftes til kvier fra ammekøer, får eller geder.

Beregningerne skal foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på det tidspunkt, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§16: Anmeldelse - Skift i miljøteknologiske løsninger

Ønsker du et skift i anvendt miljøteknologi i eksisterende stalde, skal der indsendes en §16-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Skift i den anvendte teknologi, kan kun finde sted, hvis teknologien som anmeldes:

 • Skal erstatte en teknologi, som er omfattet af husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse.
 • Anvendes til samme dyretype og staldsystem, samt i samme staldafsnit som fastsat i godkendelsen/tilladelsen, og har mindst samme samlede effekt i procent som teknologien der udskiftes.
 • Er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, med fastsatte krav til indretning og drift.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§17: Anmeldelse - Emissionsorienteret produktionstilpasning (For husdyrbrug med slagtesvin godkendt efter gammel ordning)

Ønsker I at udvide antallet af slagtesvin, inden for det godkendte eller tilladte vægtinterval, i eksisterende stalde, skal der indsendes en §17-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Gælder kun for husdyrbrug der er tilladt eller godkendt efter §§10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (gammel ordning).

Udvidelsen eller ændringen må ikke medføre en overskridelse af stipladsgrænsen i Husdyrbruglovens §16a, stk. 2, nr. 2 (flere end 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)).

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§17: Anmeldelse - Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker (gammel og ny ordning)

Ønsker I at afprøve miljøteknologi i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg, skal der indsendes en §17-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Afprøvningen kan kun finde sted hvis:

 • Staldsystemer og dyretyper ikke ændres.
 • Forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg ikke forventes at blive øget.

For husdyrbrug tilladt eller godkendt efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug:

 • Dyreholdets størrelse må ikke øges.
 • Den enkelte produktionsgren må ikke øges, hvis der er tale om sammensatte produktioner.

For husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§16a eller 16b i husdyrbrugloven:

 • Produktionsarealet må ikke øges.
 • Anvendelsen af produktionsarealet må ikke ændres.

Afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknisk skal ske mindst 100 m. fra:

 • Nærmeste beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end den ansvarlige for driften.
 • Kategori 1-, 2-, og 3-natur, samt andre ammoniakfølsomme naurtyper.
 • Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.
 • Et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

Afprøvningen skal afsluttet senest 3 år fra den dato, hvor kommune har truffet afgørelse om at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§18: Anmeldelse - Skift i dyretype (ny ordning)

Ønsker I at lave et skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologier, i eksisterende stalde, på jeres husdyrbrug der er godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16a eller 16b, skal der indsendes en §18-anmeldelse til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk.

Skift mellem dyretyper kan kun foretages inden for de nævnte dyregrupper og der kan kun ske skift frem i diagrammet:

Skiftet må ikke medføre:

 • At stalde renoveres eller i øvrigt ændres på en måde der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§16a eller 16b.
 • At grænserne i §16a, stk. 1 og 2 ikke overskrides.

Skift i den anvendte miljøteknologi kan kun finde sted, hvis teknologien som anmeldes, er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste og har fastsat krav til indretning og drift.

Kommunen skal senest 2 måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Anmeldeordninger reguleres efter Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§§ 30-31: Anmeldelse (gl.)- Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (ophæves 1. januar 2018)

Hvis du ønsker at udvide dit dyrehold i eksisterende stalde på et landbrug, der ikke er godkendt efter husdyrloven skal der indsendes et §30 anmeldeskema til kommunen (OBS! Ordningen ophæves den 1. august 2017 m.m. andet bestemmes inden denne dato).

Hvis du ønsker at udvide dit dyrehold i eksisterende stalde på et landbrug, der har godkendelse efter husdyrlovens §10, §11 eller §12, skal der indsendes et § 31 anmeldeskema til kommunen (OBS! Ordningen ophæves d. 1. januar 2018 m.m. andet bestemmes inden denne dato).

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§70: Anmeldelse - Udvidelse af dyrehold (for husdyrbrug lovligt etablerede FØR 1. august 2017, uden en miljøgodkendelse eller tilladelse).

Husdyrbrug der er lovligt etableret FØR 1. August 2017, som ikke har en miljøgodkendelse eller tilladelse, skal jævnfør §70 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen anmelde det til kommunen, hvis der er ønske om at:

 • Etablere fast placeret husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg
 • Udvide eller ændre dyreholdet 

Anmeldelsen skal indeholde en række oplysninger, blandt andet omkring:

 • Styrke, tæthed, bestandighed og placering.
 • Dyreart og dyretype, staldsystem, produktionsareal, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg.

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen på teknik@varde.dk.

Efter anmeldelsen er modtaget af kommunen, har kommunen en frist på 2 uger til at gøre indsigelser i tilfælde af, at en forhåndsanmeldelse ikke er tilstrækkeligt. Derfor må det anmeldte ikke udføres før fristen er udløbet.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål.

§71: Anmeldelse - Erhvervsmæssigt hundehold (5 hunde eller flere)

Etablering, udvidelse eller ændring af et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger (herunder hundekenneler og hundepensioner), skal anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal indeholde en række oplysninger, herunder hundeholdets størrelse og placering.

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen på teknik@varde.dk.

Efter anmeldelsen er modtaget af kommunen, har kommunen en frist på 2 uger til at gøre indsigelser i tilfælde af, at en forhåndsanmeldelse ikke er tilstrækkeligt. Derfor må det anmeldte ikke udføres før fristen er udløbet.

Varde Kommune har udarbedejdet en brochure med Vejledning om hundehold.

Erhvervsmæssigt hundehold reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler herom.

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål. 

Offentliggørelser på DMA

Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration også kaldet DMA, giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug.

Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget, samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.

På DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser.

Se mere på https://dma.mst.dk/.

Brugerbetaling

I forbindelse med miljøtilsyn på ejendommen opkræves der brugerbetaling fra tilsynsmyndigheden for den tid, der er anvendt til forberedelse, udførelse af selve tilsynet, samt opfølgende sagsbehandling og afrapportering.

Der opkræves også brugerbetaling for ydelser i forbindelse med udarbejdelse af §16a miljøgodkendelser og §16b miljøtilladelser.

Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og brugerbetalingen kan ikke påklages.

Du kan læse mere om brugerbetaling og se taksterne hos Miljøstyrelsen