Gravearbejde i Varde midtby

I sommeren 2017 igangsætter Varde Kommune et større anlægsarbejde i midten af Varde by. Det er på én gang en del af områdefornyelsen i Varde midtby og en fremtidssikring af kloaksystemet i området.

Anlægsarbejdet i Varde midtby skal blandt andet genetablere belægningen på historiske pladser og gader. For at undgå dobbelt gravearbejde vil DIN Forsyning samtidig genskabe og klimatilpasse kloaksystemet i området.

Gravearbejdet starter i Storegade i slutningen af juni 2017 og er begyndelsen på et anlægsarbejde af cirka halvandet års varighed. Se her, hvilke gader der bliver berørt af arbejdet.

Se her, hvordan omkørselsruterne ser ud i første del af projektet.

Varde Kommune vil løbende sørge for at informere om arbejdet i de områder, der berøres af det. Dels via skiltning og udsendelse af breve. Dels via opdateringer på denne side og en særligt oprettet Facebook-side med titlen ”Områdefornyelse i Varde Midtby”.

Praktiske informationer

Overordnet tidsplan for arbejdet

I 2017 vil arbejdet udgå fra Storegade og involvere en række sidegader undervejs. Se kort over planen for arbejdet her.

Arbejdet vil i første omgang løbe frem til 1. december 2017. I december vil arbejdet sættes på pause for ikke at forstyrre den ekstra trafik under julehandlen og herefter gå i gang igen i starten af det nye år med forventet afslutning ultimo 2018.

Hvornår kommer I til min gade?

Vi følger en vejledende tidsplan, hvor vi begynder den 22. juni 2017 ved broen i Storegade og arbejder os op ad Storegade.

Vi færdiggør samtidig de sidegader, vi passerer undervejs.

Planen ser overordnet sådan ud for 2017, men det kan ændres undervejs:

 • Storegade: Sidst i juni - november 2017
 • Brogade: Sidst i august - sidst i november 2017
 • Fiskergade: Sidst i august – sidst i oktober 2017
 • Østergade: Start oktober – sidst i november 2017
 • Kræmmergade: Start oktober – midt november 2017

Arbejdet i de resterende gader starter først i 2018.

Det er vigtigt at understrege, at datoerne udelukkende er vejledende - der vil formentlig komme ændringer undervejs.

Hvad skal jeg gøre, hvis der graves nær mig?

Hvorfor områdefornyelse?

Områdefornyelsen i Varde midtby sker på baggrund af en politisk beslutning om at styrke oplevelsen af den gamle købstad. På nogle af de mindre befærdede sidegader i centrum skiftes fliser og asfalt ud med brostensbelægning. Det skal give et mere historisk udtryk i gadeforløbene og værne om identiteten som gammel købstad. Varde by fejrer i slutningen af sommeren 2017 575 års købstadsjubilæum.

Vil man vide mere om områdefornyelsen i Varde midtby kan man læse om det her.

Hvorfor kloakseparering?

Store dele af kloakrørene i midten af Varde trænger til at blive udskiftet. Ved kloakseparering vil man opdele vandet i henholdsvis spildevand og regnvand. Spildevand (fra toiletter, vask og lignende) skal dirigeres til rensningsanlægget, imens det rene regnvand ledes ud i vandløb.

Kloakrørenes nuværende tilstand gør, at man inden for en kort årrække har brug for at skifte dem ud. Med kloaksepareringen forventer man, at kældere og anden lavtliggende bebyggelse med tiden vil være mindre udsat for oversvømmelse.

Hvad vil det koste mig at få adskilt regnvand og spildevand på min egen grund?

Typisk koster det mellem 30.000 og 50.000 kr. (ved parcelhuse). Vær opmærksom på, at dette er eksempler på gennemsnitspriser. Lokale forhold gør, at det kan blive billigere, men også dyrere. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter en eller flere autoriserede kloakmestre for et tilbud, der tager højde for kloakkens tilstand og faktiske muligheder.

Du kan derudover vælge at nedsive regnvandet på din egen grund. Det betyder, at tagvandet føres til en faskine, i et regnbed eller anden form for lokal afledningsløsning.

Uanset løsning sættes der to skelbrønde på hver matrikel – med meget få undtagelser.

Hvorfor har I valgt at gå i gang med at grave lige midt i turistsæsonen? Hvorfor ikke vente?

Forklaringen er, at renoveringen af gader og pladser fra starten har været blandt de delprojekter under områdefornyelsen, som skulle igangsættes sidst. At igangsætningen så lige bliver juni 2017, skyldes primært, at det først er nu, at vi er klar. Vi kunne naturligvis have udsat opstarten til efter sommerferien, men vi har prioriteret en tidsplan, hvor vi bliver færdig hurtigst muligt. På den måde har vi også kunnet opfylde et stort ønske fra Varde Handel om at være færdige i Storegade inden julehandlen.

At gravearbejdet starter i Storegade, skyldes separatkloakeringen, hvor vandet fra sidegaderne skal ledes ud i røret i netop Storegade. Sidst men ikke mindst tror vi ikke, at turisterne vil blive generet særligt meget, da de fleste turister kører uden om byen på vej til sommerhuset, mens de kommer ind i byen nord for åen, når de skal besøge midtbyen, og fra den side er adgangen til midtbyen helt, som den plejer. Vi håber, at vi med skiltningen sikrer, at alle kommer godt rundt i midtbyen. Derfor justerer vi også skiltningen efterhånden, som vi bliver opmærksomme på forbedringsmuligheder. De første dage med gravearbejde giver tro på, at sommerferien er et godt tidspunkt for trafikanterne at lære de nye omkørselsveje at kende. Vi forventer derfor, at det bliver en god sommer i Varde Midtby.

Hvorfor bliver telefonen ikke taget, når jeg ringer til enten Flemming fra DIN Forsyning eller Marlene fra Varde Kommune?

Vi kan godt forstå, at det kan være irriterende at få fat i en telefonsvarer. Men indtaler du besked til os, lover vi at vende tilbage så hurtigt, vi kan. Vi har dog ikke mulighed for at tage telefonen, hver gang den ringer, fordi vi arbejder på rigtig mange forskellige opgaver i forbindelse med projektet.

Vi kunne selvfølgelig have valgt at henvise til vores hovednumre hos hhv. DIN Forsyning og Varde Kommune, og så ville der være nogen, der tog telefonen. Til gengæld ville de ikke kunne give et svar, fordi de ikke har den samme viden om projektet og ville alligevel være nødt til at henvise til os eller give besked om at ringe tilbage.

Som alternativ til telefonen er du også altid velkommen til at sende os en mail.

Du finder vores kontaktoplysninger til højre på denne side.

Findes der tegninger, der viser kloakledningerne på egen grund?

Du har mulighed for at henvende dig til Varde Kommunes byggesags arkiv: https://www.weblager.dk/app . Her findes der oplysninger om kloakforholdene for størsteparten af ejendommene i byen. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være sket ændringer på grunden i forhold til disse - ofte ældre - tegninger.

Den enkelte grundejer har selv ansvaret for, at der er indleveret opdaterede tegninger over bl.a. afløbsforholdene. Desuden kan man sende et TV- kamera gennem stikledningen og kan oftest finde ledningerne uden at grave haven op. Det anbefales, at du kontakter en kloakmester.

Din forsyning har alene kendskab til, hvor de eksisterende stikledninger er tilsluttet hovedledningerne i vejen og intet kendskab til forholdene på privat grund.

Hvor skal min skelbrønd være?

Vi foreslår, at du installerer skelbrønden ca. 1 meter fra skel inde på din grund. Det er mest praktisk for os i forhold til det arbejde, vi skal udføre.

Hvis du ikke har klargjort til separatkloakering inde på din grund, tilslutter vi vores spildevandsstik til din skelbrønd, hvis den er tæt på skel. Alternativt sætter vi en ny spildevandsskelbrønd ca. 1 meter inde på din grund. Vi sætter ligeledes en regnvandsskelbrønd ca. 1 meter inde på din grund. Du har herefter selv ansvaret for, at en autoriseret kloakmester separatkloakerer inde på din grund og dermed tilslutter regnvandssytemet til vores nye regnvandsskelbrønd.

Arbejdet skal udføres inden den frist, som byrådet sætter – typisk to år.

Hvad nu hvis jeg hellere vil have min skelbrønd et andet sted?

Du bestemmer i samarbejde med DIN Forsyning, hvor din skelbrønd skal placeres, men det skal være nemt at tilslutte og kontrollere tilstanden i skelbrønden. Dækslet skal derfor være synligt, så det altid er let at komme hurtigt til skelbrønden.

 • Undlad at lægge fliser ovenpå dækslet til skelbrønden.
 • Undgå at plante dækslet til med blomster, buske og lignende. Du kan eventuelt skjule dækslet med plantekummer og andre dekorationer, som hurtigt kan flyttes.

En skelbrønd bidrager til, at det både for dig og os bliver lettere at:

 • få hurtig adgang til kloaksystemet. Det er nødvendigt, hvis der senere opstår behov for at rense eller TV-inspicere ledningen indvendig ved forstoppelse, brud eller anden skade.
 • sikre den fremtidige drift af kloaksystemet.
 • afgøre, om det er dig eller DIN Forsyning, der skal afhjælpe eventuelle driftsproblemer.

Det er altid grundejeren, der skal bevise, om et problem er opstået i den private eller offentlige del af kloak-systemet. Det hjælper en skelbrønd med at klarlægge.

Derfor skal skelbrønde placeres tæt ved skellet.

Ejerforhold – hvem har ansvaret?

DIN Forsyning ejer den del af stikledningen, der er beliggende fra skelbrønden til hovedledningen ude i vejen. Derfor skal DIN Forsyning vedligeholde denne del af stikledningen.

Du ejer den del af ledningssystemet, der er beliggende på din grund. Du skal selv vedligeholde selve skelbrønden og det ledningsstykke, der er mellem skel og skelbrønd – det siger loven. Ligeledes kan du eje ledninger i fortovet/vejen, hvis du har din husfacade i eller tæt ved skel.

Al kloak på din side af skelbrønden tilhører din ejendom. Det kaldes afløbsinstallationen og er din private ejendom.

Hvis der opstår driftsstop på din private del af kloaksystemet, skal du selv sørge for at udbedre problemet for egen regning. Ligeledes er en rensebrønd på afløbsinstallationen altid dit ansvar.

Må jeg nedsive regnvand?

Det er en god idé at undersøge mulighederne for nedsivning af regnvand i faskiner på din grund.

Du skal have en autoriseret kloakmester til at afkoble dit regnvand, da du ikke må gøre det selv.

I byzone skal du ansøge Varde Kommune om tilladelse. Du finder vejledning og ansøgningsskema via dette link.

Der er regler for afstand til vej, hus og nabo, men ellers er der som sådan ikke så mange regler til faskiner. Men der skal være 5 meter til skel. Der skal også være mulighed for, at regnvandet kan sive væk fra faskinen – med andre ord skal din jordbund være egnet.

Kontakt Varde Kommunes Naturcenter for yderligere information.

Hvordan kan jeg klimasikre på min egen grund?

Skybrud og vandskader i forbindelse med ekstremt vejr kan blive en særdeles bekostelig affære for dig som boligejer, hvis du ikke har fået klimasikret.

Håndtering af regnvand handler både om bolig (indendørs) og matrikel (udendørs), så problem og løsning afhænger både af faktorer som boligens og grundens beskaffenhed, jordbundsforhold og beliggenheden og så selvfølgelig de ønsker, du som ejer har til resultatet.

Som boligejer er der meget, du selv kan gøre for at klimasikre din matrikel og din bolig fra kælder til kvist og dermed minimere risikoen for oversvømmelser.

Nedenfor kan du se en liste over de mest effektive foranstaltninger mod oversvømmelse og vand i boligen. Listen er ikke udtømmende, og hvis du er i tvivl om, hvilken løsning der passer til din bolig, er det en god idé at kontakte din lokale autoriserede kloakmester, og få ham til at hjælpe dig med at vurdere, hvilken løsning du skal vælge. Der er også en liste over løsninger, hvor du kan være med til at reducere belastningen på kloaksystemet.

 • Højvandslukke

Et højvandslukke beskytter din bolig mod vand fra kloakken under skybrud. Under daglig drift passerer spildevandet forbi højvandslukket. Ved skybrud (opstemning i kloakken) lukker højvandslukket automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i boligen.

Der findes flere typer højvandslukke, som både kan placeres indenfor og udenfor huset. Du bør rådføre dig med en autoriseret kloakmester om, hvilken type der passer bedst til din bolig. Højvandslukket er dog kun aktuelt, indtil du får separeret på din egen grund – da regnvandet og spildevandet herefter er adskilt.

 • Pumpebrønd

En pumpebrønd kan altid hjælpe dig af med spildevand, selv når kloakken er fyldt op. Brønden placeres, så det spildevand fra kælderen, der skal pumpes, løber til denne brønd. I brønden sidder en pumpe, som pumper vandet videre til kloakken. Selv når kloaksystemet er overbelastet, kan vandet pumpes videre, og du kan stadig komme af med dit vand. Denne løsning er dog kun aktuel, indtil du får separeret på din egen grund – da regnvandet og spildevandet herefter er adskilt.

 • Omfangsdræn

Et omfangsdræn er som en nedgravet tagrende, som ligger langs husets fundament og ydermur og leder overskydende regnvand væk. Det kan være en god idé med et omfangsdræn, hvis du kan se og mærke, at fundament og sokkel suger fugt til sig på grund af for meget regnvand op ad huset. Du skal dog være opmærksom på, at dræn til sænkning af grundvandet IKKE må ledes til det offentlige kloaksystem. Det er kun regnvand fra overfladen, som må ledes til det offentlige kloaksystem. Det anbefales, at du snakker med en autoriseret kloakmester.

 • Faskine

En faskine er en slags kasse eller et hulrum i jorden, som regnvandet fra taget på en bygning eller terræn ledes hen til. Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet, lidt ligesom en meget mindre udgave af et regnvandsbassin. Fra faskinen siver regnvandet ned i undergrunden uden om afløb og kloaksystemet. Da vandet nu bidrager til grundvandet, er der dobbelt gevinst. Den klassiske faskine er et hul i jorden fyldt med natursten, men i dag fyldes hullet af letklinker eller plastkassetter, så faskinen ikke skal være så stor. En faskine kræver vedligeholdelse for at blive ved med at virke.

Der skal søges om tilladelse ved Varde Kommune, inden faskinen etableres.

 • Regnbed

Med et regnbed i haven sørger du for, at der løber mindre vand til kloakken. I stedet siver regnen ned i jorden og fordamper. Regnbedet skal anlægges et lavt sted mindst 5 meter fra hus og skel. En almindelig fremgangsmåde er, at regnvand fra taget ledes via en tæt rende til et regnbed. Bedet graver du for eksempel 60 cm dybt. Fyld 20 cm grus eller sand i bunden og derefter 20 cm af den muldjord, du gravede op. Så har du et bed, der ligger 20 cm under niveau og suger regnvandet til sig. For at være sikker på, at du opnår en god nedsivning af vandet, er det en god idé at blande sand eller grus i regnbedets jord.

I regnbedet kan du sætte planter, som tåler, at jorden i bedet veksler mellem at være meget fugtig og i perioder måske næsten tør. Det kan være blomsterplanter som for eksempel gul iris og løvefod, prydgræsser, buske og træer som for eksempel solbær, pil eller birk. Du kan også fylde bedet med sten.

Dette kræver tilladelse fra Varde Kommune.

Hvad gør jeg, hvis jeg tidligere har udledt tagvand på vejen?

Der må ikke udledes tagvand på vejen fremadrettet. Vi vil placere en skelbrønd, som du skal koble dit regnvand på.

Kan I anbefale en kloakmester?

Hvad gør jeg, hvis jeg finder rotter?

Du har en anmeldelsespligt, hvis du finder rotter eller rottehuller. I det tilfælde kan du anmelde rotterne via dette link på kommunes hjemmeside.

Ofte sker der det, at når man går i gang med gravearbejdet, bliver rotterne forstyrrede og flytter. Derfor er der sandsynlighed for, at der dukker rotter op i forbindelse med vores arbejde.

Erfaringer fra lignende projekter viser desuden, at når områder er blevet separeret, har dette en stor påvirkning på rotternes levevilkår. Når der bliver etableret nye tætte ledninger, får rotterne vanskeligere levebetingelser, da adgangen til føde (typisk i spildevandsledningen/fællesledningen) bliver væsentligt nedsat.

Hvorfor kommer der ikke rollatorbånd?

Der er gennem de senest år arbejdet intensivt med tilgængelighed i historiske byer som Varde. Tilgængelighed kan være en udfordring med de irregulære sammensætninger og brostensbelægninger, der ikke harmonerer med nutidige krav til jævnhed, og hvor gangbånd af granitfliser kan virke dominerende i smalle gaderum.

I de historiske gader i Varde Midtby har vi valgt at anvende små granit chaussesten i varierende størrelser kaldet "flækker". Flækkerne vil danne en tæt sammenhængende belægning langs alle bygninger. Vi har valgt at anvende flækker med stokhugget eller jetbrændt overflader, der danner en tilgængelig flade.

Dette er en gennemprøvet løsning, der anvendes i flere andre byer. Flækkerne har en plan og jævn overflade, der lever op til krav om tilgængelighed, og med sin størrelse kan de tilpasses nedløbsrør, trapper, brønde, skilte og dæksler mv.

De veldefinerede og sammenhængende gaderum i Varde er gunstige for tilgængelighed for personer med handicap. Det er logisk at følge de sammenhængende facader i gaderne, og derfor har vi vurderet, at der ikke behov for specielle ledelinjer i de smalle gader.