Anbringelse af børn og unge

Hvis et barns sundhed eller udvikling er truet, kan Varde Kommune anbringe barnet uden for hjemmet. I de sager er der en klar procedure, klagemulighed og rettigheder.

I Varde Kommune har vi fokus på en tidlig indsats og forebyggende arbejde for udsatte børn og unge.

Hvis der er risiko for, at et barn eller en ungs udvikling eller sundhed tager alvorlig skade, kan Varde Kommune beslutte, at barnet eller den unge skal bo uden for hjemmet. Varde Kommune kan eksempelvis gribe ind, hvis barnet eller den unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Flere oplysninger

Hvem beslutter om et barn skal anbringes?

Det er socialrådgivere fra Børn og Unge i Varde Kommune, der vurderer, om der er behov for, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet. Vurderingen foretages med udgangspunkt i Varde Kommunes anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlag for børn 0-12 år
Anbringelsesgrundlag for unge 13-18 år

Socialrådgiveren fremlægger sin vurdering for Børn og Unge-udvalget, der herefter beslutter, om barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet.
Børn og Unge-udvalget består af byrådsmedlemmer, en dommer og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Hvilke former for anbringelse findes?

Et barn eller ung kan anbringes uden for hjemmet på forskellig vis:

  • Anbringelse med forældrenes samtykke
  • Anbringelse uden forældrenes samtykke
  • Netværksplejefamilie
  • Plejefamilie.

Skal børn og unge høres?

Som udgangspunkt skal børn – uanset alder eller psykisk og fysisk funktionsevne – høres i sager, hvor kommunen iværksætter foranstaltninger – for eksempel hvis et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet.

Barnet eller den unge skal indkaldes til en børnesamtale, inden kommunen træffer en beslutning.
Der kan dog være særlige omstændigheder, der gør, at der ikke holdes en børnesamtale, for eksempel sagens karakter eller barnets modenhed.

Børneportalen giver information til børn og unge om anbringelse:

Du kan følge din sag hos Ankestyrelsen, hvis du eller andre har meddelt, at du mistrives:

Har vi ret til advokatbistand uden egenbetaling?

Forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 12 år, har krav på advokatbistand uden egenbetaling. Hvis du ønsker yderligere information, kan du læse mere i Servicelovens Kapitel 11 § 72.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Varde Kommunes modtageteam på telefon 79 94 78 28 eller mail.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.
Du kan læse mere på Ankestyrelsens hjemmeside.