Affald fra virksomheder

Find information om blandt andet anmeldelse og bortskaffelse anlægs- og byggeaffald, farligt affald, samt myndighedsgebyrer.

Din Forsyning varetager al håndtering af affald i Varde Kommune - det gælder både affald fra almindelige husstande, sommerhuse og erhverv. 

Gå til Din Forsynings hjemmeside

Mere om erhvervsaffald

Bygge- og anlægsaffald

I de fleste tilfælde skal du anmelde affald fra dit bygge- eller anlægsprojekt til Varde Kommune. Anmeldelsen skal indsendes senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.
Anmeldelsespligten gælder:

- hvis arbejdet frembringer mere end 1 tons affald 
- hvis affaldet stammer fra et bygge- eller anlægsprojekt der omfatter mere end 10 m2.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.
Hvis dit byggeprojekt er omfattet af anmeldelsespligten og bygningen, eller anlægget, er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du ligeledes foretage en screening for PCB. 

Bygge- og anlægsopgaver genererer hvert år store mængder af affald. Hovedparten af affaldet består af genanvendelige materialer, som kan nyttiggøres i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver eller indgå i produktionen af nye materialer. For at affaldet kan genanvendes er det vigtigt, at materialerne er uforurenede og kildesorterede.

Læs vejledning til sortering af genanvendeligt bygge- og anlægsaffald

Læs vejledning til håndtering af asbestholdigt affald

Du kan finde skemaer til anmeldelse af forskelligt affald i selvbetjeningsbjælken øverst på siden - herunder blandt andet Anmeldelse af midlertidig aktivitet.

Myndighedsgebyr for erhvervsaffald

Virksomheder skal betale et myndighedsgebyr for affald. Gebyret dækker omkostninger for administrationen af regler på affaldsområdet.

Myndighedsgebyret for erhvervsaffald skal betales én gang årligt og beløber sig i 2018 til 238,74 kr. ekskl. moms.

Myndighedsgebyret opkræves for hvert af virksomhedens p-numre med adresse i Varde Kommune. Oplysningerne hentes fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Som udgangspunkt skal alle kommunens virksomheder betale myndighedsgebyr for erhvervsaffald. På baggrund af regler fastsat i affaldsbekendtgørelsen vil nogle virksomheder dog ikke modtage en opkrævning.

Følgende virksomheder er undtaget:

  • Virksomheder hvis omsætning 2 år før gebyråret var under 300.000 kr.
  • Virksomheder hvis branchekode/virksomhedsform fremgår af bilag 8 eller 9 i affaldsbekendtgørelsen (læs her). Ud over at virksomhedens branchekode/virksomhedsform skal fremgå på bilag 8, skal virksomheden ligeledes have 0-1 ansatte for at være undtaget. Det samme er gældende for branchekoder/virksomhedsformer der fremgår af bilag 9. Her skal virksomheden have 0 ansatte for at være undtaget, dog med undtagelse af bilag 9 punkt 2. 

Sådan søger du om fritagelse:

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale myndighedsgebyr, uanset mængde af affald eller hvem der henter affaldet. Såfremt der ingen aktivitet er i virksomheden kan du søge om at blive fritaget fra at betale gebyret.

Ansøgningsfristen var den 1. maj 2018. Det er ikke længere muligt at søge om fritagelse for 2018.

 

Olie, kemikalier og farligt affald

Varde Kommune har  udarbejdet en forskrift for håndtering af olie og kemikalier, som omfatter opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i emballage, opbevaring og håndtering af spildolie i tanke samt indretning af påfyldningspladser for olieprodukter. Begrebet olie og kemikalier i forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og hjælpestoffer, der er klassificeret som farligt, og affald af de samme produkter, der ligeledes bliver klassificeret som farligt. 

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Varde Kommune, dog med undtagelse af miljøgodkendte listevirksomheder og kemikalier på landbrug som reguleres af NaturErhvervsstyrelsen. Forskriften skal overholdes og overtrædelser kan straffes med bøde. 

Se forskriften her