Pædagogisk psykologisk rådgivning - PPR

Her kan du finde information om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR i Varde Kommune

PPR beskæftiger sig med børn og unge i alderen 0-18 år og deres forældre.

PPR's arbejdsområder er:

  • råd og vejledning
  • pædagogiske og psykologiske vurderinger af problemstillinger
  • undervisning, træning eller støtte i daginstitution

Du kan henvende dig til PPR hvis:

  • dit barn ikke trives i dagpleje, børnehave eller skole
  • du er bekymret for dit barns udvikling
  • dit barn har tale eller sprogvanskeligheder
  • dit barn har motoriske problemer
  • hvis du har brug for råd og vejledning til at takle dit barn hjemme

Ved PPR i Varde Kommune er ansat:


PPR arbejder kun med indstillede børn. Det betyder, at der skal udfyldes et indstillingsskema, inden det videre forløb aftales med forældrene/den unge. Forældre og unge (fra 15 år) kan henvende sig direkte til os. Dagpleje, børnehave og skoler kan henvende sig efter aftale med forældrene.

Hvornår skal du indstille?

Du skal indstille, når du oplever bekymring for et barns/en ungs udvikling og trivsel, således at det i væsentlig grad hæmmer barnets den unges læring og samspil med jævnaldrende og voksne.

Før du sammen med forældrene og din leder beslutter at indstille, anbefales det, at du rådfører dig med én af fagpersonerne fra PPR, som er tilknyttet skolen/institutionen.

Hvordan indstilles?

Du skal udfylde indstillingsskemaet, som hentes nederst på denne side. Indstillingen bør indeholde en grundig beskrivelse af den uoverensstemmelse, der mellem mulighederne for at tilrettelægge undervisningen/den pædagogisk indsats inden for rammerne af den almindelige indsats og barnets/den unges kompetencer og potentialer. I beskrivelsen bør også indgå, hvilke tiltag, der har været forsøgt. Det er væsentligt, at der tages udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og potentialer samt redegøres for hvilke faktorer i organisering og gennemførelse af undervisningen og den pædagogiske indsats, som vurderes at hæmme eller fremme udviklingen.

Vi kan sende indstillingsskemaet, hvis du kontakter os.

Du kan også printe indstillingsskemaet her

 

Indstilling til pædagogisk psykologisk vurdering:

Beskrivelse af indstillingsansvar og -pligt, § 3 i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand:
§ 3 Hvis det antages, at en elev har behov for specialpædagogisk bistand jf § 1 stk 1, som ikke kan opfyldes inde for rammerne af den almindelige undervisning ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse m v, indstilles eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstilling afgives af:
1) Klasselæreren, evt på initiativ af elevens øvrige lærere eller andre af skolens medarbejdere med tilknytning til eleven. For elever i børnehaveklassen afgives indstillingen af børnehaveklasselederen.
2) Den kommunale sundhedstjeneste, hvis denne har kendskab til psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder hos eleven, som giver grund til at formode, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand
stk 2. Indstillingen afgives gennem skolens leder. Skolens leder kan endvidere selv afgive indstilling om pædagogisk psykologisk vurdering
stk 3. Forældrene og eleven kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering i de tilfælde, hvor de finder, at der bør iværksættes specialpædagogisk bistand i henhold til § 1 stk 1.
 

Indstillingen afgives efter samråd med forældrene og eleven.

Der kan, selv om forældrene modsætter sig det, afgives indstilling, hvis skolens leder anser det for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af elevens behov for specialpædagogisk bistand.  
 

Indstillingsansvar og -pligt beskrives tilsvarende i Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder ( Bek 407 af 25/04/2013) samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen ( Bek 356 af 24/04/2006, § 4)

Indstillingen sendes elektronisk til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ppr1@varde.dk

Om denne side

Siden er sidst blevet opdateret af

Dorthe Tholsgaard